Však

Hledám varianty 'však' [ však ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:6...ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch....
Genesis 3:16...bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou...
Genesis 6:8...ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe...
Genesis 6:11...zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl...
Genesis 6:18...pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou...
Genesis 7:2... vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. Také z nebeského ptactva...
Genesis 8:1...se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který...
Genesis 8:9... zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a...
Genesis 9:4...vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev...
Genesis 11:5...nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou...
Genesis 11:28... Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než...
Genesis 11:30...Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna...
Genesis 11:31...cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let...
Genesis 12:17... otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům...
Genesis 13:6...šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo...
Genesis 13:13...a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se...
Genesis 15:10...je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale...
Genesis 15:14...zotročeni a utiskováni po čtyři sta let.  však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak...
Genesis 16:1...Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi...
Genesis 17:19...Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí...
Genesis 17:21...knížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok...
Genesis 18:10...a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára...
Genesis 19:3... "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do...
Genesis 19:9...mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu...
Genesis 19:10...prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře...
Genesis 19:14...neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na...
Genesis 19:16...jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i...
Genesis 19:19...milosrdenství, když jsi mi zachránil život.  však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí...
Genesis 19:26...roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne...
Genesis 19:35...svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě...
Genesis 20:7...se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k...
Genesis 21:13...símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal...
Genesis 21:26...Abimelechovi služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi...
Genesis 24:55..."Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní,...
Genesis 25:5...a Eldaáh. Ti všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal...
Genesis 25:22...ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle...
Genesis 26:20...studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je...
Genesis 27:32...mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj...
Genesis 27:35...otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti...
Genesis 29:2...ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny...
Genesis 29:31... že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu...
Genesis 30:2...Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti...
Genesis 30:15...milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta  však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi...
Genesis 30:22...dceru a dala jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno...
Genesis 30:35...řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny skvrnité a...
Genesis 30:42...kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl...
Genesis 31:5...že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze...
Genesis 31:24... než ho dostihl v gileádských horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu:...
Genesis 32:30...Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu...
Genesis 33:10...dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode ...
Genesis 33:13..."Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc...
Genesis 33:15...tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš...
Genesis 34:17...bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a...
Genesis 34:31... zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:10...mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A...
Genesis 35:18...jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a...
Genesis 37:1... Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To...
Genesis 37:21...zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak...
Genesis 38:7...manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozenývšak byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít....
Genesis 38:9...povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto...
Genesis 38:10... aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělalvšak bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho....
Genesis 38:29...nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla...
Genesis 39:2...dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v...
Genesis 39:8...oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán ...
Genesis 39:12...ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když...
Genesis 39:21...vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal...
Genesis 40:14...dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 41:8...a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil...
Genesis 41:15...jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef...
Genesis 41:30...zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na...
Genesis 42:7...bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?"...
Genesis 42:12...lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!"...
Genesis 42:20...svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova...
Genesis 42:33...v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z...
Genesis 42:34...rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že...
Genesis 42:38...Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a...
Genesis 43:23... Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do...
Genesis 44:17...pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž...
Genesis 44:23...svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 46:12...Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a...
Genesis 47:31...hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v...
Genesis 48:14...postavil Manasese k Izraelově pravici. Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima,...
Genesis 48:19...jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se...
Genesis 49:19...tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm,...
Genesis 49:24...ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou...
Genesis 50:19...slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli...
Genesis 50:20...Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby...
Exodus 1:7...jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a...
Exodus 1:12...zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal....
Exodus 2:17... přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich...
Exodus 3:19...tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!'  však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než...
Exodus 4:21...všechny divy, ke kterým jsem zmocnil.  však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy...
Exodus 4:23...‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého...
Exodus 4:25...střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna,...
Exodus 7:3... aby propustil syny Izraele ze své země.  však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit...
Exodus 7:12...hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na...
Exodus 8:3...nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na...
Exodus 8:15...věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl...
Exodus 8:17...- Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé...
Exodus 8:18...zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné...
Exodus 8:28...much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy...
Exodus 9:2...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat, dávej...
Exodus 9:7... z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy...
Exodus 9:12...sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 9:16...lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem  však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti ukázal...
Exodus 10:4...pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu...
Exodus 10:23...z místa. Synové Izraele, bydleli kdekolivšak měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a...
Exodus 11:7...z Izraelitů - na člověka ani na dobytekvšak ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje...
Exodus 12:48... a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude...
Exodus 13:13...patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš...
Exodus 14:29...moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou...
Exodus 15:13... země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupilvšak láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej k...
Exodus 17:1...vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl...
Exodus 17:11...držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak ...
Exodus 19:24...nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na...
Exodus 21:8... který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji...
Exodus 21:13...člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:21...pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je...
Exodus 21:23...ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko...
Exodus 21:36...také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho...
Exodus 22:2...ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj...
Exodus 22:11...přísahu přijme a k náhradě nedojde. Jestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu. Jestliže bylo...
Exodus 23:22...- vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu...
Exodus 24:2...stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid...
Exodus 24:11...dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha....
Exodus 29:14...na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích....
Exodus 32:18... řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není...
Exodus 32:30...lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu...
Exodus 32:34...knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde...
Exodus 33:23... potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si...
Exodus 34:7...nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti...
Exodus 34:12...Chetejce, Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země...
Exodus 34:20... to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš...
Exodus 34:31...tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce...
Exodus 36:38...a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z...
Exodus 40:37...Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se vznesl. ...
Leviticus 1:9...ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 1:13...které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a...
Leviticus 5:11... jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti,...
Leviticus 6:23...rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu...
Leviticus 7:16...den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude...
Leviticus 7:20...Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu...
Leviticus 9:11... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou...
Leviticus 10:7... budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste...
Leviticus 10:19...sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před...
Leviticus 11:4...jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen...
Leviticus 11:10... drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorovévšak pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou....
Leviticus 11:36...jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková...
Leviticus 11:38...na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno...
Leviticus 13:4...jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní...
Leviticus 13:12... Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou...
Leviticus 13:14...všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz...
Leviticus 13:21...rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není...
Leviticus 13:26...nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není...
Leviticus 13:33...než okolní kůže, pak se postižený oholí;  však neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom člověka s...
Leviticus 13:37...ochlupení - postižený je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé...
Leviticus 13:56...to, je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná,...
Leviticus 14:21...za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne...
Leviticus 14:43...jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání...
Leviticus 16:10...hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad...
Leviticus 17:16... do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." Hospodin...
Leviticus 18:26...za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte pravidla a zákony a nedopouštějte se...
Leviticus 19:20...spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován....
Leviticus 20:24...všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám,...
Leviticus 21:4...sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se...
Leviticus 21:23...ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři -...
Leviticus 22:8...svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo...
Leviticus 22:13...otce jako za svého mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté,...
Leviticus 22:23...údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s...
Leviticus 25:4...vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro...
Leviticus 25:28... Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný...
Leviticus 25:31... Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo...
Leviticus 25:54... aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a...
Leviticus 26:14...jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato...
Leviticus 26:34...bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země odpočine a...
Leviticus 26:40...i vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli...
Leviticus 27:8...cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví...
Leviticus 27:22...propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné...
Leviticus 27:26... jež patří Hospodinu právem prvorozenstvívšak nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu,...
Leviticus 27:33... nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi  však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni...
Numeri 1:51...jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížilvšak zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých...
Numeri 1:53...při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů...
Numeri 2:33...550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité. Synové...
Numeri 3:4...pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj...
Numeri 3:10...své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížilvšak zemře." Hospodin promluvil k...
Numeri 3:38...před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížilvšak měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle...
Numeri 4:20...z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci,...
Numeri 5:15...jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná...
Numeri 5:20...účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s...
Numeri 5:28...se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude...
Numeri 5:31...tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:9...dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak...
Numeri 9:6... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka,...
Numeri 9:22...tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili...
Numeri 10:30...Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke...
Numeri 12:7...němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám...
Numeri 13:30...moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece...
Numeri 14:18... odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich...
Numeri 14:32...tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let...
Numeri 15:30...mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je...
Numeri 17:7...jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke...
Numeri 18:3...stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by...
Numeri 18:7...při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem...
Numeri 18:15...Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozené z...
Numeri 19:7...a teprve potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si...
Numeri 19:8...oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel ...
Numeri 19:10...popel jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny...
Numeri 19:12...vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat, pak čistý nebude....
Numeri 19:20...oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze...
Numeri 20:18...ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s...
Numeri 20:20... Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a...
Numeri 21:24... Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po...
Numeri 21:33...se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi...
Numeri 22:18...mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák...
Numeri 22:20...ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal...
Numeri 23:12...zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co...
Numeri 23:26... ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám,...
Numeri 24:20..."První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto...
Numeri 24:22...je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí."...
Numeri 24:24...břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky...
Numeri 26:61...Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný...
Numeri 30:6... které na sebe vzala, platit. Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib...
Numeri 30:9...budou její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil...
Numeri 30:13...všechny její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze...
Numeri 30:15... potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím...
Numeri 31:14...obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se...
Numeri 32:24...města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi...
Numeri 32:30...země dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim...
Numeri 35:22...mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po...
Numeri 36:3...Celofchada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich...
Deuteronomium 1:12...více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře?...
Deuteronomium 1:22... řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří...
Deuteronomium 1:26...nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se...
Deuteronomium 1:32...šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel...
Deuteronomium 1:40...do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy...
Deuteronomium 2:21...a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na...
Deuteronomium 2:30...Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž...
Deuteronomium 2:33...do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším...
Deuteronomium 3:18...dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů...
Deuteronomium 3:28...se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele...
Deuteronomium 4:4...Baala. Vy, kdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a...
Deuteronomium 4:9...tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na...
Deuteronomium 4:35...udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání,...
Deuteronomium 6:23...jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi,...
Deuteronomium 7:10...dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidívšak odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude váhat - tomu,...
Deuteronomium 8:11...Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal...
Deuteronomium 8:19...tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 9:4...a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v...
Deuteronomium 10:15... země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil...
Deuteronomium 11:16...dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a...
Deuteronomium 12:10... které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin,...
Deuteronomium 12:16...i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš...
Deuteronomium 12:17...krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a...
Deuteronomium 12:26...očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh....
Deuteronomium 14:7...jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen...
Deuteronomium 14:12...jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla, luňáka,...
Deuteronomium 14:20...nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji...
Deuteronomium 14:24...dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam...
Deuteronomium 15:16... Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu...
Deuteronomium 15:21... na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s...
Deuteronomium 18:20...mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo,...
Deuteronomium 19:6... a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl...
Deuteronomium 19:11...nevinná krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté...
Deuteronomium 20:12... podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovat,...
Deuteronomium 20:16... které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictvívšak nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce,...
Deuteronomium 21:14...se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za...
Deuteronomium 22:20...on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u dívky nenašel...
Deuteronomium 23:8...o mír s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani...
Deuteronomium 23:23...očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co...
Deuteronomium 28:15...- nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě...
Deuteronomium 28:65... bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své...
Deuteronomium 29:3...znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani...
Deuteronomium 29:28...náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom...
Deuteronomium 30:17...v zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se...
Deuteronomium 31:18...není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchalivšak v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k...
Jozue 13:14...žijí uprostřed Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich...
Jozue 13:33...straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin,...
Jozue 14:3...svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů...
Jozue 24:15...Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit...
Soudců 1:19...vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří....
Soudců 1:30... a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to vyhnat...
Soudců 1:33...uprostřed kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele Bet-šemeše a Bet-anatu nuceným...
Soudců 2:17...je zachraňovali z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a...
Soudců 3:12...let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle...
Soudců 4:1... Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle...
Soudců 5:19...v Taanachu u megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi...
Soudců 5:31...kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla...
Soudců 6:1...Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin...
Soudců 6:15...z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael?...
Soudců 8:2...A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s...
Soudců 9:25... kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal...
Soudců 9:37...jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a...
Soudců 11:21...v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraelevšak vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraeli,...
Soudců 13:18... dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!"...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 19:25...žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil...
Růt 1:20...rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš...
1. Samuel 2:3...řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky...
1. Samuel 2:5...přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu...
1. Samuel 2:9...svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí,...
1. Samuel 2:26...vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem...
1. Samuel 2:30... kdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažujívšak zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a...
1. Samuel 3:5...Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si...
1. Samuel 3:16... Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem,"...
1. Samuel 4:20... kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala. Chlapce pojmenovala...
1. Samuel 8:3...druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a...
1. Samuel 12:9...z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do...
1. Samuel 12:25... jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." ...
1. Samuel 14:41...na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los...
1. Samuel 15:9...mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé...
1. Samuel 19:20..." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve...
1. Samuel 23:17...kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníkaVšak i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před...
1. Samuel 25:29... při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže...
2. Samuel 13:14...raději s králem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s...
2. Samuel 13:16...větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal:...
2. Samuel 14:24...do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na...
2. Samuel 15:26...znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží...
2. Samuel 16:10...pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi...
2. Samuel 22:19...jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin  však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť ...
2. Samuel 22:27...čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však...
2. Samuel 22:28...odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící,...
1. Královská 1:52... "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal...
1. Královská 2:9... že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestuVšak jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys...
1. Královská 8:16... v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil...
1. Královská 8:19...chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten...
1. Královská 8:28...méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby,...
1. Královská 8:47...nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by...
1. Královská 9:6...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete...
1. Královská 15:4... jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho...
1. Královská 22:16... Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi v...
2. Královská 4:13...zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych...
2. Královská 16:2...a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho...
2. Královská 17:14...vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně...
2. Královská 17:19... Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se...
2. Královská 17:40...vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků....
2. Královská 21:9...ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě...
2. Královská 23:9...u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry....
2. Královská 24:2...letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské a...
1. Letopisů 2:30... Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný. Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan...
1. Letopisů 2:34...Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou...
1. Letopisů 5:25... proslulí muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů ...
1. Letopisů 6:34... totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři,...
1. Letopisů 11:18...u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se  však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň...
2. Letopisů 2:5...náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout...
2. Letopisů 6:6...se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil...
2. Letopisů 6:9...chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten...
2. Letopisů 6:19...méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby,...
2. Letopisů 6:37...zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by...
2. Letopisů 7:19...nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem...
2. Letopisů 12:12...je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil...
2. Letopisů 15:7... neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha odplatu."...
2. Letopisů 16:12...na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce...
2. Letopisů 18:15... "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve...
2. Letopisů 25:7...najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou...
2. Letopisů 28:1...a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho...
2. Letopisů 32:26...i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a...
2. Letopisů 33:23...jeho otec Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě...
Ezdráš 4:14...způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na...
Ezdráš 5:5...se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali,...
Ezdráš 7:19...bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřenovšak do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího...
Ezdráš 10:2...se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším...
Ezdráš 10:16...levitů Mešulama a Šabataje. Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod...
Nehemiáš 9:11...prošli po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách...
Nehemiáš 9:16...zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli...
Nehemiáš 9:28...jsi jim zachránce z rukou nepřátel. Když si však vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je nechával...
Nehemiáš 9:29... Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili...
Ester 1:13...se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů (královské záležitosti se...
Ester 8:8...královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým...
Ester 9:10...Hamana, syna Hamedatova. Pobili je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním...
Ester 9:15...adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích...
Ester 9:16...pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru....
Job 5:1... zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka...
Job 5:18...Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeřívšak také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.'...
Job 6:15... úctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí....
Job 6:17... kalným proudem se rozvodní, v době sucha se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč. Jejich cesty...
Job 8:10...nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto...
Job 8:12...se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí,...
Job 8:16...pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky,...
Job 8:20...vykvete. Bůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku...
Job 8:22...naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude...
Job 10:13...životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly:...
Job 12:3... vy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I  však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to...
Job 14:3...a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se. Přesto však z něho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš....
Job 14:10...zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se...
Job 14:18... přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí,...
Job 15:28...zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se...
Job 21:14...svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět...
Job 21:16...K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů ...
Job 21:26... aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi...
Job 23:8...přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám....
Job 23:13... v nitru jsem uchovával výroky jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co...
Job 24:23...životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou...
Job 26:8...ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako...
Job 28:5...Země na povrchu skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se...
Job 28:9...po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve...
Job 28:12...vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk...
Job 30:26...Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno...
Job 32:12...správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj...
Job 32:14...usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi,...
Job 33:10...jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho...
Job 33:12...klády, na každém kroku na dohlíží!' V tom se však mýlíš, to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka!...
Job 33:23...do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců,...
Job 33:27...‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do...
Job 35:10...útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi...
Job 35:16...a že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom...
Job 36:8...králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni,...
Job 36:12...dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní...
Job 36:17... ke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a spravedlnost se ...
Job 42:5...' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď  však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu...
Žalmy 3:4...životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu...
Žalmy 5:12...- vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo...
Žalmy 7:5...oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak honí a chytí protivník, ...
Žalmy 7:10...Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí!...
Žalmy 10:14... v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou...
Žalmy 15:4...těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to...
Žalmy 17:15... na jejich maličké zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou...
Žalmy 18:19...jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin  však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť ...
Žalmy 18:27...čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy...
Žalmy 20:9...- jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi...
Žalmy 22:3...mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi...
Žalmy 22:7...zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni.  však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa...
Žalmy 22:20...moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na...
Žalmy 25:3... kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své,...
Žalmy 25:7...hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a...
Žalmy 28:3...ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za...
Žalmy 30:6...Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc,...
Žalmy 31:18... Hospodine, když k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení!...
Žalmy 31:23...rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte...
Žalmy 32:5...stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl...
Žalmy 32:10...bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí. Radujte se v Hospodinu, jásejte,...
Žalmy 33:11... lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky!...
Žalmy 34:11...někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte ,...
Žalmy 34:17... své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země...
Žalmy 35:9... jen se zřítí do svého neštěstí! duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho...
Žalmy 35:13...vlastní duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem...
Žalmy 35:15...oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však upadl, radostně se sběhli, seběhli se na , aby ...
Žalmy 37:9...přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se...
Žalmy 37:15...pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je...
Žalmy 37:20...zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako...
Žalmy 37:21...dým. Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi,...
Žalmy 37:22...rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná. Kroky člověka Hospodin...
Žalmy 37:28...svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ...
Žalmy 37:33...číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho při!...
Žalmy 37:38...- budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídky! Od...
Žalmy 39:3...tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobách, oheň mi...
Žalmy 40:6...bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil,...
Žalmy 40:17...ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo hledají....
Žalmy 41:11...mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal...
Žalmy 49:8...se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek....
Žalmy 49:20..."Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při...
Žalmy 50:9... neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady!...
Žalmy 50:16... vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou...
Žalmy 51:8... od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky...
Žalmy 52:7...libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh  však navždy porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země...
Žalmy 55:22...V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči,...
Žalmy 55:24...nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se...
Žalmy 57:7...duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do upadli. séla srdce je, Bože, připraveno,...
Žalmy 59:12... Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít!...
Žalmy 60:14... záchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí,...
Žalmy 62:5...jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od...
Žalmy 63:10...svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu duše, sami se propadnou hluboko do...
Žalmy 63:12...ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj,...
Žalmy 66:19...choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh  však vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh je...
Žalmy 68:4... ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí!...
Žalmy 68:7...Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým lidem,...
Žalmy 69:14...sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé...
Žalmy 69:30... sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím,...
Žalmy 70:5...hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo hledají....
Žalmy 71:7...! Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní,...
Žalmy 73:15...celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval...
Žalmy 73:28... skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám...
Žalmy 75:10...nalije, vypijí ho do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm:...
Žalmy 77:12... kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé...
Žalmy 78:17...nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího...
Žalmy 78:32...ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto...
Žalmy 78:34... když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na...
Žalmy 78:38...nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále...
Žalmy 78:56...dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího...
Žalmy 82:5... dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají,...
Žalmy 88:14...a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek?  však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ...
Žalmy 89:31...potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ...
Žalmy 89:34...poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou...
Žalmy 92:9...že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodine,...
Žalmy 92:11...rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem pokropíš...
Žalmy 94:22...útokem, na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On...
Žalmy 101:7...umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví...
Žalmy 102:13...dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá...
Žalmy 102:28... Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků...
Žalmy 104:8...tvým burácením prchaly. Sahaly k horám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby...
Žalmy 106:8... u Rudého moře Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři...
Žalmy 106:13...zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se...
Žalmy 106:15... Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v táboře žárlili na Mojžíše a...
Žalmy 106:24...něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli....
Žalmy 108:14... záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! ...
Žalmy 115:16...učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádní, kdo...
Žalmy 118:13...porazil! Doráželi na , abych pad, Hospodin je však pomoc . síla, píseň je Hospodin, to on se stal...
Žalmy 119:51... zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se,...
Žalmy 119:87...mi! Skoro vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ -...
Žalmy 119:96...dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý...
Žalmy 119:143... Doléhá na úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá...
Žalmy 119:157... Mnozí pronásledují a sužují, nevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť...
Žalmy 129:4...oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých! musí s...
Žalmy 130:4...připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali! Spoléhám...
Žalmy 132:18... Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je to...
Žalmy 141:5...i bije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále...
Přísloví 1:18...před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají...
Přísloví 1:24...vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volalavšak nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však...
Přísloví 1:33... spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo  však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou...
Přísloví 2:22...obývat zemi a bezúhonní v zůstanou. Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z budou vyrváni! ...
Přísloví 3:32... Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům...
Přísloví 3:35... Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučení,...
Přísloví 4:19...víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na ...
Přísloví 6:26...se platí i bochníkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž...
Přísloví 8:36... Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je...
Přísloví 10:25...přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné...
Přísloví 10:27...Úcta k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostí,...
Přísloví 10:30... Spravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého plodí...
Přísloví 10:32...spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 11:14...jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí,...
Přísloví 11:21...zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná...
Přísloví 12:2...zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen...
Přísloví 12:3...nikomu jistotu neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže,...
Přísloví 12:5...Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé...
Přísloví 12:8... tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka,...
Přísloví 12:12...závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí,...
Přísloví 12:13... Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí,...
Přísloví 12:15... Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned,...
Přísloví 12:24...Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé...
Přísloví 13:1... Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně...
Přísloví 13:4... ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči,...
Přísloví 13:10...uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče,...
Přísloví 13:18...lék. Bída a hanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený. Splněná touha je v duši...
Přísloví 14:12... Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce;...
Přísloví 14:23... Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou moudrých je jejich bohatství,...
Přísloví 14:31...Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho...
Přísloví 14:35...služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu,...
Přísloví 15:4...sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením otce,...
Přísloví 15:7... Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení ...
Přísloví 15:15... Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu než...
Přísloví 15:22...porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak...
Přísloví 16:1... Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté,...
Přísloví 16:2... všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy,...
Přísloví 16:9... Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při...
Přísloví 16:25...lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí,...
Přísloví 16:33...házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než...
Přísloví 17:3...stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář...
Přísloví 17:11... Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na zuřivou...
Přísloví 18:14...Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši...
Přísloví 19:14...Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je...
Přísloví 20:6...oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti;...
Přísloví 21:2... Člověk všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnost a právo,...
Přísloví 21:15...je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění...
Přísloví 21:20...se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnost a soucit,...
Přísloví 21:26... Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemů,...
Přísloví 21:29...naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost,...
Přísloví 21:31... Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější než spousta peněz, nad...
Přísloví 22:3... Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k...
Přísloví 22:15...vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává...
Přísloví 24:25...lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná...
Přísloví 27:4...než obojí. Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání nežli...
Přísloví 27:12... Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí...
Přísloví 27:25...netrvá věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu sveze z hor....
Přísloví 28:11...Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva,...
Přísloví 29:3...moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností král posiluje zemi, kdo...
Přísloví 29:16...přibývá darebáků, hříchu přibývá, spravedliví však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a ti odpočinutí...
Přísloví 29:25...člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodinavšak žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit,...
Přísloví 29:26...si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin. Spravedlivým se hnusí, kdo křivdy páchají,...
Přísloví 30:12...pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak...
Přísloví 30:26...králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však...
Přísloví 30:27...staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky,...
Přísloví 30:28...šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi...
Kazatel 1:4...Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá,...
Kazatel 2:3...vínu a osvojit si ztřeštěnost, nadále se však v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá...
Kazatel 2:14...než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud...
Kazatel 2:21...Někdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch však odkáže tomu, kdo se s tím nepachtil. I to je marnost a...
Kazatel 2:24...jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj...
Kazatel 3:11...a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil...
Kazatel 5:11... ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl...
Kazatel 6:2...mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu...
Kazatel 6:3...sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob,...
Kazatel 6:6... Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni tamtéž nemíří? Veškeré...
Kazatel 6:7...Veškeré pachtění nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před...
Kazatel 6:9...vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo...
Kazatel 7:12...je jako být zaštítěn penězi, poznání moudrosti však výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na...
Kazatel 7:17...ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš...
Kazatel 7:29...k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovat s...
Kazatel 8:12...zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede bohabojným,...
Kazatel 8:13... neboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stín,...
Kazatel 8:14...jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by...
Kazatel 9:4...zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý...
Kazatel 9:5...lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i...
Kazatel 9:16..."Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je...
Kazatel 9:18...je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými...
Kazatel 10:6...Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních...
Kazatel 10:10...ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne,...
Kazatel 10:12...nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho...
Kazatel 11:9...srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát....
Kazatel 12:4...se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a...
Píseň 1:6...přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsem. Pověz mi ty, kterého z duše miluji,...
Píseň 5:6...závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše opustila spolu s ním! Hledala...
Píseň 6:9... konkubín osmdesát a panen bezpočtu, jediná je však holubička , dokonalá, své matky dcera jediná,...
Píseň 8:9...hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem...
Izaiáš 1:20...a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak...
Izaiáš 1:21...naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé...
Izaiáš 1:28...právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo...
Izaiáš 2:6... pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z...
Izaiáš 3:11...Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach,...
Izaiáš 7:7...tam uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je...
Izaiáš 7:12...v nebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome...
Izaiáš 7:22...člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo...
Izaiáš 8:14... On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům...
Izaiáš 8:20...mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné...
Izaiáš 8:23...děsivé černo a bezvýchodná temnota! Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon...
Izaiáš 9:9...zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky byly skáceny,...
Izaiáš 9:12... jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů...
Izaiáš 10:7...je pošlapali jak bahno v ulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí...
Izaiáš 12:1... Hospodine - byls na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh zachránil -...
Izaiáš 14:15...výšin, budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo ...
Izaiáš 14:19...pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak...
Izaiáš 15:9...kvílení! Vody Dimonu jsou naplněny krví,  však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu...
Izaiáš 16:6...jeho pýše, zpupnosti a zlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí nad Moábem, všichni...
Izaiáš 16:14... které Hospodin o Moábu vyřkl dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky...
Izaiáš 17:14... S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás...
Izaiáš 22:11...vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je...
Izaiáš 23:17...letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi...
Izaiáš 23:18...na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani...
Izaiáš 25:5...zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň...
Izaiáš 25:10...Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do...
Izaiáš 26:10... obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost lumpovi, spravedlnosti se neučí; v...
Izaiáš 26:12... všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali,...
Izaiáš 26:13... Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat....
Izaiáš 26:14...spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi...
Izaiáš 29:13...ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než...
Izaiáš 30:3...stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby!...
Izaiáš 30:15... v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!"...
Izaiáš 30:20...dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš!...
Izaiáš 31:2...ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane...
Izaiáš 32:8... když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný  však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí. Ženy...
Izaiáš 32:15...pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad...
Izaiáš 36:21...Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz...
Izaiáš 37:20...rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou...
Izaiáš 37:30...napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
Izaiáš 38:16...krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a...
Izaiáš 40:8... Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš...
Izaiáš 41:8...a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, tebe, Jákobe, jsem si...
Izaiáš 41:16...vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý izraelský bude...
Izaiáš 43:8...udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni...
Izaiáš 44:14...podobiznu člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše;...
Izaiáš 45:17... všichni společně, s hanbou a potupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni...
Izaiáš 48:6... teď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl....
Izaiáš 49:4... vyčerpal jsem se marně a zbytečně." právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď ale praví...
Izaiáš 49:14...potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil, zapomněl na Panovník."...
Izaiáš 49:15...Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy nezapomenu na tebe! Hle,...
Izaiáš 51:2...ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny...
Izaiáš 51:21...Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu...
Izaiáš 51:23...mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se, ...
Izaiáš 53:4...- proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež neslvšak byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale...
Izaiáš 53:5... že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn...
Izaiáš 53:10...a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám...
Izaiáš 53:11...vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník...
Izaiáš 54:7...na kratičkou chvilku, v nesmírném slitování  však přivinu. Když na chvilku zloba přemohla, skryl jsem...
Izaiáš 54:8...jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je...
Izaiáš 57:13...vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu...
Izaiáš 57:17...lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty...
Izaiáš 57:20... praví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož...
Izaiáš 59:2...ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám...
Izaiáš 64:7...tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš,...
Izaiáš 65:13...Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy...
Izaiáš 65:14... Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí....
Izaiáš 65:15... Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání,...
Izaiáš 66:5...oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet...
Izaiáš 66:8...dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět...
Izaiáš 66:14...bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Hle - Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy...
Izaiáš 66:18...havěti, zahynou spolu s ním, praví Hospodin.  však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu,...
Jeremiáš 1:17...kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu....
Jeremiáš 2:7... abyste požívali dary, které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou zemi, zohavili jste dědictví!...
Jeremiáš 2:27...rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou...
Jeremiáš 2:32...Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi šikovná v...
Jeremiáš 3:13...cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchala, praví Hospodin. Vraťte se, můj...
Jeremiáš 4:22...nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná,...
Jeremiáš 4:30...město je opuštěné, nezůstal ani človíček. Co si však, nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty?...
Jeremiáš 5:23... vlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid  však srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a odešli. Ani je...
Jeremiáš 5:31...vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z...
Jeremiáš 6:16... jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné:...
Jeremiáš 6:17...strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyšte a buďte...
Jeremiáš 6:29... oheň pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo; zlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru -...
Jeremiáš 7:24...jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého...
Jeremiáš 9:7...lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví...
Jeremiáš 10:16...čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele...
Jeremiáš 11:8...a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil...
Jeremiáš 12:2...ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi však vzdálený. Ty , Hospodine, znáš, vidíš a zkoušíš,...
Jeremiáš 12:4... protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když ...
Jeremiáš 12:17... pak budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a...
Jeremiáš 13:11...mým lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví...
Jeremiáš 13:16...v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší....
Jeremiáš 16:11...cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim;  však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě...
Jeremiáš 17:23...den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali...
Jeremiáš 17:27...domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud  však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud...
Jeremiáš 18:8... že je vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla,...
Jeremiáš 18:10...nebo království, že je vybuduji a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou ...
Jeremiáš 18:12...cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých...
Jeremiáš 18:15...snad mezi horami chladné bystřiny? Můj lid však na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých...
Jeremiáš 18:18...jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco...
Jeremiáš 22:5...a koních a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém,...
Jeremiáš 22:6...Gileád, jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě...
Jeremiáš 22:10...Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím, který odchází, protože se nevrátí a...
Jeremiáš 22:15...Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil...
Jeremiáš 22:23...ses v Libanonu, v hnízdečku mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet...
Jeremiáš 23:38...odpověděl? Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví...
Jeremiáš 30:11...národy, do kterých jsem rozprášil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a...
Jeremiáš 30:16...se tolik rozmnožil! Všichni, kdo požírajívšak budou sežráni, všichni, kdo sužují, půjdou do...
Jeremiáš 32:36...a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je shromáždím...
Jeremiáš 33:6... skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim...
Jeremiáš 37:2...jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova. Ani on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal...
Jeremiáš 37:13...svými příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele...
Jeremiáš 37:20...proti vám ani proti této zemi'? Teď  však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o...
Jeremiáš 38:18...tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne...
Jeremiáš 39:11...jim toho dne vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů...
Jeremiáš 39:17...ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do...
Jeremiáš 44:5...‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od...
Jeremiáš 44:26...ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte! Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle,...
Jeremiáš 45:5...dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ." ...
Jeremiáš 46:20... Egypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak...
Jeremiáš 46:21...Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně. Neobstojí...
Jeremiáš 46:26...a do rukou jeho služebníků. Později však bude znovu osídlen tak jako v dávných dnech, praví...
Jeremiáš 46:28...národy, do kterých jsem rozptýlil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a...
Jeremiáš 47:7...Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej...
Jeremiáš 48:30... praví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb,...
Jeremiáš 49:10...noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít.  však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se...
Jeremiáš 50:34...pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na...
Jeremiáš 51:5...ranění leží v ulicích!" Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovu,...
Jeremiáš 51:19...čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele...
Jeremiáš 51:24...drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za...
Pláč 1:19...jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti  však zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli,...
Pláč 3:21...stále přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova...
Pláč 4:2...bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I...
Pláč 4:8... jako by byli ze safíru broušeni. Teď jsou však černější než saze, k nepoznání jsou v ulicích; kůže...
Pláč 4:21... Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a svlékneš donaha! Tvůj...
Pláč 4:22... nezůstaneš v zajetí. Ty, Dcero edomskávšak budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň...
Pláč 5:19...pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodinevšak vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč...
Ezechiel 2:6...mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen...
Ezechiel 2:8...ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčívšak poslouchej, co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda...
Ezechiel 3:19...krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti...
Ezechiel 3:21...ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit...
Ezechiel 3:24...u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně...
Ezechiel 5:6...ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a...
Ezechiel 7:14... Na trubku troubí se, vše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku...
Ezechiel 7:16...jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou....
Ezechiel 13:7...lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože...
Ezechiel 16:15...jsem ozdobil, praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses...
Ezechiel 16:60...pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a...
Ezechiel 18:10...jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch...
Ezechiel 18:14... jistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho...
Ezechiel 18:18...otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal...
Ezechiel 18:21...spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil,...
Ezechiel 18:24... aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako...
Ezechiel 18:29...nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' že...
Ezechiel 19:12... nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji...
Ezechiel 20:15...očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim...
Ezechiel 20:23...očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším...
Ezechiel 21:28...věštba - vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže,...
Ezechiel 22:12...úroky a chamtivě ubližuješ svým bližním. Na  však nemyslíš, praví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní...
Ezechiel 23:17...postele a poskvrnili ji svým chtíčem. Jakmile se však s nimi poskvrnila, hned se znechutili. Smilnila...
Ezechiel 24:16...ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen tiché...
Ezechiel 26:18...bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá...
Ezechiel 29:4...‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám...
Ezechiel 29:18...odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za to tažení nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak...
Ezechiel 31:18...vyrovnat? Stejně jako ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k...
Ezechiel 32:28... když se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem....
Ezechiel 33:6... Kdyby dal na varování, mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici,...
Ezechiel 33:9...krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se...
Ezechiel 33:17...‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání! Když se...
Ezechiel 33:31...podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák...
Ezechiel 33:33...si tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že...
Ezechiel 36:8...se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli...
Ezechiel 37:8...a masem a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu....
Daniel 1:8...Mešach a Azariášovi Abednego. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského...
Daniel 2:6...a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a...
Daniel 2:8...prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože...
Daniel 2:11...jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále rozhněvalo....
Daniel 2:28... kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi...
Daniel 2:41...znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do ...
Daniel 2:44...jako železo nedrží s hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí...
Daniel 4:12...tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi...
Daniel 4:15...z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých bohů."...
Daniel 4:16...To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu ani jeho...
Daniel 4:20...ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi...
Daniel 7:12...směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo:...
Daniel 7:26...do jeho rukou na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a...
Daniel 8:3...berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl...
Daniel 8:9...nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemi....
Daniel 8:26... které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené...
Daniel 8:27...vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V...
Daniel 9:9... neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu...
Daniel 9:15...a získal sis jméno, které máš dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy...
Daniel 10:18...ani nadechnout." Ten kdosi podobný člověku se  však znovu dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi....
Daniel 10:21...ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael...
Daniel 11:6...dohody provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci. V těch dnech...
Daniel 11:11...král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství poraženo. Po rozprášení toho...
Daniel 11:17... ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Obrátí tedy pozornost k přímořským...
Daniel 11:18...zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce mu tu jeho zpupnost...
Daniel 11:20...nádhery. Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji." "Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž...
Daniel 11:33...budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a...
Daniel 11:44...Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany. Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou...
Daniel 12:4... budou jak hvězdy navždy, navěky! Ty Danielivšak ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro...
Daniel 12:8...svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal:...
Daniel 12:10...i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. Od zrušení každodenní oběti a vztyčení...
Daniel 12:13...tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej do konce. Potom odpočineš, ale v poslední...
Ozeáš 2:1...totiž můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá...
Ozeáš 2:15...a sponami chodí za svými milenci - na  však vůbec nemyslí, praví Hospodin. Pak si ji ale znovu...
Ozeáš 4:4...na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo nestěžuje, nikdo nikoho neobviňuje - vždyť...
Ozeáš 5:2...byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. je však všechny potrestám, přece Efraima znám a Izrael se...
Ozeáš 5:13... aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! ...
Ozeáš 6:7... nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní!...
Ozeáš 7:7...jejich králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s národy,...
Ozeáš 7:13... že zradili! jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na...
Ozeáš 7:14... zraňují se kvůli vínu a obilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu,...
Ozeáš 9:2...všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese zklamání. Nezůstanou v...
Ozeáš 9:4...chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v den sváteční, v den...
Ozeáš 9:9...své zvrácenosti tak jako tehdy v Gibeji; Bůh si však vzpomene na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když...
Ozeáš 9:10...uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali...
Ozeáš 9:13...jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim, Hospodine -...
Ozeáš 10:1...bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla...
Ozeáš 10:3... "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči,...
Ozeáš 10:13... přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili jste se...
Ozeáš 11:3...učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl...
Ozeáš 12:12...a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují...
Ozeáš 12:15...z Egypta a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho...
Ozeáš 13:13...dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno...
Ozeáš 14:10...cesty a spravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají. Slovo Hospodinovo, které dostal Joel...
Joel 3:5...den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jménovšak bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne,...
Joel 4:20...Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi. Juda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení. ...
Amos 2:12...to tak není, Izraelci? praví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali:...
Amos 4:7...město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem jej však odepřel; jeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl...
Amos 6:3...vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte na lůžkách slonových, povalujete se...
Amos 6:12...po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v...
Amos 9:8...Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně, praví Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu...
Abdiáš 1:5...tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí...
Abdiáš 1:17...zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak...
Abdiáš 1:18...bude ohněm a Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a stráví jej - v Ezauově...
Jonáš 1:4...nimi plavil za moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak...
Jonáš 2:1...Hospodinu a zavázali se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš...
Jonáš 2:7... závora země za mnou navždy zapadla. Tys  však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když ...
Jonáš 2:10...nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem,...
Micheáš 3:5...dobře najíst, hlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. A proto na vás...
Micheáš 3:8...zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovým, spravedlností a...
Micheáš 4:5...národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků!...
Micheáš 4:12...Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán, že je...
Micheáš 5:1... Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty,...
Micheáš 7:13...Eufrat, od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce...
Nahum 1:3...nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivývšak velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a...
Nahum 2:6...míhají. Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí, a když přispěchají na hradby, kolem...
Nahum 3:10... Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly...
Abakuk 1:13...poslal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na...
Abakuk 2:4...- kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství;...
Abakuk 3:16...vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás...
Abakuk 3:18...ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém...
Sofoniáš 1:5... kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu; ty, kdo se od Hospodina...
Sofoniáš 1:13...domy budou zbořeny. Stavějí si domy, je však nezabydlí, sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich...
Sofoniáš 3:5...bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich...
Sofoniáš 3:7...nebyl zničen, nedopadl by na žádný trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají....
Zachariáš 2:4...tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které...
Zachariáš 3:2...mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej Hospodin, satane! Ztrestej...
Zachariáš 9:4...a zlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město zmizí v...
Zachariáš 10:9...dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu...
Zachariáš 10:11... Budou procházet mořem soužení, mořské vlny však budou sraženy; vyschne i Nil a jeho hlubiny! Pýcha...
Zachariáš 11:16...zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky. Běda mému...
Zachariáš 14:10...od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od...
Malachiáš 1:4... ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen si stavějí, budu bořit! Bude se jim...
Malachiáš 1:12...mezi národy, praví Hospodin zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné...
Malachiáš 2:8... neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili!...
Malachiáš 3:20...kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jménavšak vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude...
Matouš 1:20... rozhodl se, že se s rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův...
Matouš 2:6...mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec...
Matouš 4:4...řekni tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ,...
Matouš 5:22...by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude...
Matouš 5:28...jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, ...
Matouš 5:32...manželku, musí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě...
Matouš 5:34...přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože...
Matouš 5:39...že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když ...
Matouš 5:44...a svého nepřítele měj v nenávisti.' vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo...
Matouš 6:23...tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je...
Matouš 7:14...a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor...
Matouš 7:26...Každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak...
Matouš 8:8...mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Matouš 12:3...učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se...
Matouš 12:11...Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl...
Matouš 12:16...zástupy a on je všechny uzdravil. Přísně je však napomínal, aby ho neuváděli ve známost. Tak se...
Matouš 12:28...Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží...
Matouš 12:39... chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale...
Matouš 12:48...stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?"...
Matouš 13:8... a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé...
Matouš 15:8...‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské...
Matouš 15:23...mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On  však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a...
Matouš 15:25...jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi...
Matouš 15:27...vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu...
Matouš 17:12...a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a...
Matouš 18:17...výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne...
Matouš 19:14...a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně -...
Matouš 19:17...mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je...
Matouš 20:13...nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím....
Matouš 20:25...deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad...
Matouš 24:13...rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o...
Matouš 24:22... nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl:...
Matouš 24:36... ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám...
Matouš 26:39... je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkům,...
Matouš 26:72...byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po...
Matouš 27:23...všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl,...
Marek 3:4... nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen...
Marek 3:33...a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?"...
Marek 4:8... udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu...
Marek 4:32... je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, je větší než všechny byliny, a...
Marek 6:21... ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin...
Marek 7:6...psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské...
Marek 7:28...správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí...
Marek 9:34...jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich...
Marek 10:40... Dát vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno...
Marek 12:3...aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal...
Marek 13:20...by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš...
Marek 13:32... ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec....
Marek 14:36...možné všechno. Odejmi ode tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil...
Marek 14:49...býval v chrámu a učil, nezatkli jste . se však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustili a utekli...
Marek 15:14...všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět...
Marek 16:6...bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z...
Lukáš 1:13... byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena...
Lukáš 2:45...začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po...
Lukáš 2:50...jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do...
Lukáš 4:43...ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným...
Lukáš 6:27...k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšítevšak říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo...
Lukáš 6:35...půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a...
Lukáš 8:8...a to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo...
Lukáš 8:21...bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší...
Lukáš 8:50...umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude...
Lukáš 9:32...mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli...
Lukáš 9:45...Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt,...
Lukáš 9:55...přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 10:14...pokání v pytlovině a popelu. Týru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které...
Lukáš 10:40...k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním...
Lukáš 10:42... staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to nikdo...
Lukáš 11:20...Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží...
Lukáš 11:34...tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, světlo...
Lukáš 13:14...a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak...
Lukáš 13:27...a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste....
Lukáš 14:34... nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se...
Lukáš 15:22...nezasloužím být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a...
Lukáš 16:17...a každý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná...
Lukáš 18:23...mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý....
Lukáš 18:34...a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal...
Lukáš 20:10... aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího...
Lukáš 20:11...prázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy...
Lukáš 22:34...připraven jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout,...
Lukáš 22:42... pokud chceš, odejmi ode tento kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z...
Lukáš 23:5...zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v...
Lukáš 23:10... ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali....
Lukáš 23:23...smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl...
Lukáš 23:40...jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako...
Lukáš 24:2...a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly...
Lukáš 24:12...považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř,...
Lukáš 24:16...sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich...
Lukáš 24:29... do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá; chýlí...
Jan 1:17... Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl;...
Jan 4:4...Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Dorazil k samařskému městu zvanému...
Jan 4:14... bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy....
Jan 4:32...ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" On jim však řekl: " sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se...
Jan 5:9... vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného...
Jan 5:11..."Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si...
Jan 5:32...sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je...
Jan 5:35... On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale...
Jan 6:10...a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo...
Jan 7:13...obluzuje lidi!" Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku...
Jan 8:7...se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je...
Jan 8:14... neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte...
Jan 8:27...říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: "...
Jan 8:50... "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte.  však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá...
Jan 10:16... znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím...
Jan 10:38...skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům,...
Jan 11:46... co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal....
Jan 11:51...za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku...
Jan 11:57...by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí...
Jan 12:6...tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl...
Jan 12:24...nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě,...
Jan 12:42... když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli...
Jan 13:14...a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy...
Jan 14:17...nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás...
Jan 15:19...patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a...
Jan 18:2...zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s...
Jan 18:27...jsem s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím...
Jan 19:15...poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!"...
Jan 20:7...plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavuvšak nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom...
Jan 21:23...pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat,...
Skutky 2:21...den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jménovšak bude zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité: Bůh vám...
Skutky 4:4...dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšelivšak uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů...
Skutky 5:39...a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad...
Skutky 7:27...Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcem a soudcem?...
Skutky 7:55...se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží...
Skutky 9:15...spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená nádoba - bude...
a další...

Slova obsahující však: avšak (25) však (1204)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |