Vší

Hledám varianty 'vší' [ vší (68) vši (1) všechnu (57) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 1:26... nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k...
Genesis 2:20...pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvovšechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná...
Genesis 4:14...Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na...
Genesis 8:1...padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad...
Genesis 9:10... jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám...
Genesis 13:15...se na sever, na jih, na východ i na západVšechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni ...
Genesis 18:25...jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl:...
Genesis 41:30...sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento...
Genesis 45:13...- že s vámi mluvím sám. Povězte mému otcivší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si...
Genesis 47:20... nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá...
Exodus 1:14...hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy...
Exodus 20:9...ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Exodus 29:12...býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltářeVšechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře. Vezmeš...
Exodus 33:19...slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin....
Exodus 39:42...ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Leviticus 4:7... který stojí před Hospodinem ve Stanu setkáváníVšechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro...
Leviticus 4:18... který stojí před Hospodinem ve Stanu setkáváníVšechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné...
Leviticus 4:30...krve a potře rohy oltáře pro zápalné obětivšechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Všechen...
Leviticus 4:34...za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné obětivšechnu zbývající krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk...
Leviticus 11:31... ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude...
Numeri 3:26...je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský,...
Numeri 3:31... které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar...
Numeri 3:36... sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich...
Numeri 4:27...synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do...
Numeri 4:32...s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké...
Numeri 21:26...který bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen...
Numeri 31:12...se veškeré kořisti včetně lidí a dobytkaVšechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak...
Deuteronomium 5:13... tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Deuteronomium 16:15...vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav!...
Deuteronomium 20:14...mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytekvšechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist...
Jozue 3:11... Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských...
Jozue 3:13... Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se...
Jozue 11:14...vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale...
Soudců 16:30...i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid...
2. Samuel 16:8...vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale...
2. Samuel 23:5...mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenouVšechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!...
1. Královská 2:4...svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy...
1. Královská 10:4...na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl,...
1. Královská 11:28... Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z...
1. Letopisů 16:25...divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodinvší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů...
2. Letopisů 32:5... přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské...
Job 11:15...pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne...
Job 27:22...ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně...
Žalmy 8:8...jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytekvšechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co...
Žalmy 40:13...nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavěvšechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš...
Žalmy 45:14...národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V...
Žalmy 48:2...žalm synů Korachových. Veliký je Hospodinvší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své...
Žalmy 48:3... na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích...
Žalmy 49:13...obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí...
Žalmy 49:21...za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata...
Žalmy 78:38...odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nichvšechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to,...
Žalmy 83:19...že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 94:2... Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak...
Žalmy 96:4...divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodinvší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů...
Žalmy 97:9... díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený!...
Žalmy 104:11...potoky do údolí, aby proudily mezi horamivšechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich...
Žalmy 145:3...jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodinvší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! ...
Přísloví 3:9... celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé...
Přísloví 4:24...- právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe....
Izaiáš 1:25... dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš...
Izaiáš 4:5...tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýnvšechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci...
Izaiáš 6:3... svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a...
Izaiáš 8:7...a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se...
Izaiáš 23:9...zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemi...
Izaiáš 25:8...Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V...
Izaiáš 54:5...; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá jako...
Jeremiáš 12:9...supem s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici...
Jeremiáš 51:49...padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte!...
Pláč 2:15... která ti předkládali, byly lži a přeludyVšichni, kdo půjdou okolo, sprásknou nad tebou ruce....
Ezechiel 7:20...si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné...
Ezechiel 26:4...budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. Stane se...
Ezechiel 32:4...jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptákyvšechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a...
Ezechiel 34:6...každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto,...
Ezechiel 36:25... Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás...
Ezechiel 36:29... Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a...
Ezechiel 39:26...jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbuvšechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě...
Ezechiel 44:14...je, aby drželi stráž u chrámu, aby se staralivšechnu jeho službu a o všechnu práci v něm. Avšak levitští...
Daniel 3:5...roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, bubenvšechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou...
Daniel 3:7...hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh,...
Daniel 3:10...roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, bubenvšechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se zlaté soše, a...
Daniel 3:15...roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, bubenvšechnu tu hudbu, padnout a klanět se soše, kterou jsem...
Daniel 9:7...blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba...
Ozeáš 14:3...a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme...
Jonáš 3:8...i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a...
Micheáš 4:13...národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť...
Micheáš 7:16...se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou...
Nahum 2:2...střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrechvšechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost...
Sofoniáš 3:8...království a vyliji na svou prchlivostvšechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti...
Zachariáš 4:10...sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě...
Zachariáš 4:14...jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící...
Zachariáš 6:5...čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do...
Zachariáš 14:9...v létě tak jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno...
Matouš 6:29...ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže...
Marek 12:33... A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je...
Lukáš 4:6...mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel,...
Lukáš 10:27...Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního...
Lukáš 10:40..."Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán ...
Lukáš 11:22...napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí....
Lukáš 12:27...ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh...
Skutky 4:29... a dej svým služebníkům, mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se...
Skutky 13:10...synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé...
Skutky 20:19...jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které ...
Skutky 28:31...Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše...
Římanům 4:18...věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů;...
2. Korintským 10:12...se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se sami se...
Efeským 1:8...jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal...
Koloským 1:9...nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho...
Koloským 1:19...tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše...
Koloským 1:28...je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom...
Koloským 3:16... ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci...
1. Tesalonickým 3:9...stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? Dnem i...
1. Timoteus 2:2... abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé...
1. Timoteus 5:2...ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám...
Židům 7:15...se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný kněz, podobný...
Jakub 1:11...a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při...
Jakub 1:21...k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte...
1. Petr 1:13...zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám...
1. Petr 2:1... které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno...
1. Petr 4:9...hříchů." Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi...
1. Petr 5:7...mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýšíVšechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží....
Zjevení 11:4...dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst...
Zjevení 13:12...jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se...

Slova obsahující vší: nevšímá (4) nevšímali (5) nevšímáš (3) nevšímej (2) především (17) přeživší (1) přeživších (3) přeživším (1) vší (68) vším (91) všímá (2) všímali (1) všímám (1) všímáme (1) všímej (7) všímejte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |