Vězněn

Hledám varianty 'vězněn' [ věznil (1) vězni (5) vězněn (3) vězně (18) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 39:20...do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním...
Genesis 39:22... Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl...
Genesis 40:3...stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče....
Exodus 12:29...měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka. ...
Job 3:18... tam si odpočinou všichni zdeptaní. Takévězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malí...
Žalmy 68:7...svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinuvězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. Když...
Žalmy 146:7... dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá...
Izaiáš 10:4...své bohatství? Nezbude vám než se krčitvězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 14:17...pustošil celý svět, kdo jeho města podvracelvězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý...
Izaiáš 24:22...na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak...
Izaiáš 42:7... učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. jsem...
Izaiáš 49:24... "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyranavězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci...
Izaiáš 49:25... toto praví Hospodin: Ano, válečníci budouvězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se...
Jeremiáš 32:2...tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil...
Jeremiáš 52:11...řetězy a odvlekl ho do Babylonu, kde ho pak věznil do dne jeho smrti. Desátého dne pátého měsíce v...
Zachariáš 9:11...kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte...
Matouš 27:15...propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš...
Matouš 27:16...lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich...
Marek 15:6...ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při...
Jan 18:39...zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy...
Skutky 25:14...o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněží a židovští...
Skutky 25:27...měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval...
Skutky 27:1...do Itálie, svěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme...
Skutky 27:42...pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl. Setník jim ale v...
Filipským 1:13... Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu...
2. Timoteus 1:8...nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium...
Židům 13:3...někteří nevědomky hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na...

Slova obsahující vězněn: uvězněn (6) uvězněné (1) uvězněni (2) uvěznění (1) uvězněných (2) vězněn (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |