Vězení

Hledám varianty 'vězení' [ vězeních (1) vězení (60) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 40:3...číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři,...
Genesis 40:4...je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále,...
Genesis 41:10...se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře. i...
Genesis 42:17...špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk....
Genesis 42:19...žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým...
Numeri 15:34...Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin...
Soudců 16:21...do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na...
Soudců 16:25...Samsona, je zábava!" Zavolali tedy Samsonavězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson...
1. Královská 22:27... Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku...
2. Královská 17:4...ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k...
2. Královská 25:27...judského krále Joakina a propustil hovězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo,...
2. Letopisů 16:10...rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k některým z lidu...
2. Letopisů 18:26...‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku...
Žalmy 142:8...příliš silní - na nestačím! Vyveď mou dušivězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví...
Izaiáš 42:7...oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. jsem Hospodin - tak se...
Jeremiáš 37:15...ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobce, kde...
Jeremiáš 37:18...anebo tomuto lidu provinil, že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali:...
Jeremiáš 52:31...judského krále Joakina a propustil hovězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo,...
Ezechiel 19:9... k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami....
Matouš 5:25...soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení. Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud...
Matouš 11:2... aby učil a kázal v jejich městech. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své...
Matouš 14:10... to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji ...
Matouš 18:30...zaplatím ti!' On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli...
Matouš 25:36...jsem nemocný a navštívili jste , byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví...
Matouš 25:43...byl jsem nahý, a neoblékli jste , nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane,...
Matouš 25:44...jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že...
Marek 6:27... přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta...
Marek 13:11...evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale...
Lukáš 3:20...k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš....
Lukáš 12:58... soudce vydá biřici a biřic vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš...
Lukáš 21:12... Budou vás vydávat do shromážděnívězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce....
Lukáš 22:33..." zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře,...
Skutky 4:3... byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže...
Skutky 5:19... Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte se v...
Skutky 5:21...synů Izraele) a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli....
Skutky 5:22...do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením: "Věznici...
Skutky 8:3...do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli...
Skutky 12:4...chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích...
Skutky 12:5...k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc...
Skutky 12:6...dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele...
Skutky 12:17...je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedlvězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel...
Skutky 16:23...jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten...
Skutky 16:26... Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely...
Skutky 16:27...okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že...
Skutky 16:37... Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne! ...
Skutky 16:40...je, opustí město. Pavel a Silas tedy vyšlivězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili...
Skutky 22:4...k smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od...
Skutky 22:30...Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvéstvězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada...
Skutky 23:29...a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají...
Skutky 24:27...chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii,...
Skutky 26:31...člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to Festovi řekl: "Kdyby se neodvolal k...
2. Korintským 6:5...v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranáchvězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních,...
2. Korintským 11:23...pomatenec: více! Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl bit, znovu a...
Filipským 1:7...máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. Bůh je mi...
Koloským 4:3...o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je odhaloval tak, jak mám...
Koloským 4:18...POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na  vězení. Milost s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi...
Filemon 1:10... ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní...
Filemon 1:13... Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem...
Židům 11:36...zakoušeli výsměch a bičování a také okovyvězení. Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem,...
Židům 13:3...anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají...
Zjevení 2:10...máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po...

Slova obsahující vězení: vězení (60) vězeních (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |