Vězeň

Hledám varianty 'vězeň' [ vězňům (1) vězňů (1) vězňové (3) vězni (5) vězněm (1) vězně (18) vězeň (5) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 39:20...do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním...
Genesis 39:22... Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl...
Exodus 12:29...měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka. ...
Job 3:18... tam si odpočinou všichni zdeptaní. Takévězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malí...
Žalmy 68:7...svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinuvězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. Když...
Žalmy 146:7... dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá...
Kazatel 4:14...král, který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl...
Izaiáš 10:4...své bohatství? Nezbude vám než se krčitvězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 14:17...pustošil celý svět, kdo jeho města podvracelvězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý...
Izaiáš 24:22...na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak...
Izaiáš 42:7... učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. jsem...
Izaiáš 49:9...obnovil a rozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!"...
Izaiáš 49:24... "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyranavězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci...
Izaiáš 49:25... toto praví Hospodin: Ano, válečníci budouvězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se...
Zachariáš 9:11...kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte...
Zachariáš 9:12...tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečíVězňové, máte naději! Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát...
Matouš 27:15...propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš...
Matouš 27:16...lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich...
Marek 15:6...ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při...
Jan 18:39...zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy...
Skutky 16:25...se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohuvězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké...
Skutky 16:27... vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si!...
Skutky 23:18..." Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel zavolal a požádal, abych k tobě přivedl...
Skutky 25:14...o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněží a židovští...
Skutky 25:27...měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval...
Skutky 27:1...do Itálie, svěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme...
Skutky 27:42...pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl. Setník jim ale v...
Efeským 3:1...Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste ...
Efeským 4:1...Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali...
2. Timoteus 1:8...nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium...
Filemon 1:1...nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavelvězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu...
Filemon 1:9...raději prosím - Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně svého syna, jehož...
Židům 10:34...s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi...
Židům 13:3...někteří nevědomky hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na...

Slova obsahující vězeň: spoluvězeň (2) vězeň (5) vězeňský (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |