Větvemi

Hledám varianty 'větvemi' [ větvím (1) větvích (5) větví (3) větvemi (7) větve (22) větev (3) ]. Nalezeno 39 veršù.
Leviticus 23:40...ovoce citrusových stromů, palmové ratolestivětve myrtových keřů a potočních vrb a po sedm dní se...
Soudců 9:48...na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli...
Soudců 9:49...to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a...
2. Samuel 18:9...pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek...
Nehemiáš 8:16... jak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky - na střechách, na...
Job 14:9... jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne bezvládně,...
Job 15:32...jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny...
Žalmy 104:12...aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem...
Izaiáš 10:33... Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty statné velikány, sraženi budou i...
Izaiáš 17:6...na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den...
Izaiáš 27:11...dobytek, dohola okusuje jeho větvičky. jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A...
Ezechiel 17:23...ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 19:11...dík dostatku vody. Vyrostly na silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad...
Ezechiel 19:12...ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. Teď je přesazena do...
Ezechiel 19:14...do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná...
Ezechiel 31:3...Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a stinnou korunou, cedr neobyčejného vzrůstu se...
Ezechiel 31:5...tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík...
Ezechiel 31:6... Všichni ptáci hnízdili v jeho koruně, pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny...
Ezechiel 31:7... Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny k vodám vydatným. Ani...
Ezechiel 31:8...cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se nerovnaly ani cypřiše, platany nepředčily jeho...
Ezechiel 31:9...podoben. Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží...
Ezechiel 31:12...mezi pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží...
Ezechiel 31:13...padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby se žádné stromy...
Daniel 4:9...odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v...
Daniel 4:11...mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř,...
Daniel 4:18... strom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl...
Matouš 13:32...strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské...
Matouš 21:8...pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly...
Matouš 24:32...se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se...
Marek 4:32...je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel...
Marek 13:28...se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto...
Lukáš 13:19...je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží...
Jan 12:13... že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnaný,...
Římanům 11:16...svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svatévětve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva,...
Římanům 11:17...svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován...
Římanům 11:18...z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš...
Římanům 11:19...neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly...
Římanům 11:21... ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše neušetří tebe! Uvědom si tedy laskavost i...
Římanům 11:24...olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy? Nechci, bratři,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |