Větší

Hledám varianty 'větší' [ většímu (2) větším (3) větších (1) většího (3) větší (75) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 1:16...- a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilnyvětší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil...
Genesis 4:13...Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď,...
Genesis 36:7...od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování...
Genesis 39:9...mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 43:34...ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se...
Exodus 18:11...z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci...
Exodus 18:22...a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí...
Numeri 14:12...na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu...
Numeri 26:54...dědičné území podle počtu zapsaných osobVětšímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému...
Numeri 33:54...zemi losem na dědičné podíly podle svých rodůVětšímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší....
Numeri 35:8...z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení ...
Deuteronomium 4:38...mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a...
Deuteronomium 7:1... Perizejce, Hivejce a Jebusejce - sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je...
Deuteronomium 9:1...se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k...
Deuteronomium 11:23...všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž...
Deuteronomium 25:14...a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé závaží a naprosto...
Jozue 10:2... jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a všichni jeho obyvatelé byli udatní....
Růt 3:10... dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci -...
1. Samuel 14:30...kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po...
2. Samuel 13:15... Nenávist, kterou k cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi...
2. Samuel 13:16... "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On však nedbal,...
2. Samuel 19:44...jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi...
1. Královská 18:44...zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit...
2. Královská 3:19...do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny ovocné stromy pokácíte,...
1. Letopisů 12:15...synové veleli vojsku; menší z nich stovcevětší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci,...
2. Letopisů 24:24... ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda opustil Hospodina, Boha svých otců....
2. Letopisů 32:7... spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi...
Žalmy 4:8...nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti....
Kazatel 4:8... Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně pachtím, proč si...
Kazatel 5:10...hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnostVětší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel?...
Kazatel 6:11...je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem...
Kazatel 7:19...je bohabojný, dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný...
Pláč 4:6...přehrabují v odpadcích. Trest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v...
Daniel 11:5...se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království...
Daniel 11:13...král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po několika letech se s mohutnou a...
Amos 6:2...Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit,...
Ageus 2:9...zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto...
Matouš 11:11... ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské...
Matouš 12:6... a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci...
Matouš 13:32...nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí...
Matouš 23:15...víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí vůdcové!...
Matouš 23:17...zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte...
Matouš 23:19...ležící na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo...
Matouš 27:24...Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl...
Marek 4:32...na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i...
Lukáš 7:28...' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je...
Lukáš 12:18...‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak...
Lukáš 12:24... nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými...
Lukáš 13:2..."Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že...
Lukáš 13:4... na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma?...
Lukáš 15:7...ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než...
Lukáš 22:27...a vedoucí je jako sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten,...
Jan 1:50...řekl: Viděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte...
Jan 4:12...je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z...
Jan 5:20...mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé...
Jan 5:36...v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec,...
Jan 8:53... slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli!...
Jan 10:29...je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého...
Jan 13:16...k vám. Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho...
Jan 14:12...dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v...
Jan 14:28...byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane...
Jan 15:13...druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy...
Jan 15:20...nenávidí. Pamatujte na slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou...
Jan 19:8...Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše:...
Jan 19:11...dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale...
Římanům 5:15...mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho...
1. Korintským 12:23...těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují....
1. Korintským 12:24...nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo...
2. Korintským 3:9... služba spravedlnosti slávu nesrovnatelně větší! To, co tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto...
Židům 3:3...věrný v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než...
Židům 6:13...Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti...
Židům 7:7...Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam...
Židům 9:11... jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama,...
2. Petr 2:11...nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný...
1. Jan 3:20...naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a všechno! Milovaní, jestliže nás...
1. Jan 4:4...jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto...
1. Jan 5:9...zajedno. Když přijímáme lidské svědectví,  větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh...
3. Jan 1:4...opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný...

Slova obsahující větší: největší (27) největšího (5) největších (4) největším (2) sebevětší (1) větší (75) většího (3) větších (1) větším (3) většímu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |