Věrnost

Hledám varianty 'věrnost' [ věrností (4) věrnosti (29) věrnost (39) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 24:27... že od mého pána neodňal své milosrdenstvívěrnost a že vedl po této cestě k domu příbuzných...
Genesis 32:11...vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenstvívěrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem...
Genesis 47:29...a vlož ruku do mého klína na znamení láskyvěrnosti. Prosím, nepohřbívej v Egyptě! ulehnu ke...
Deuteronomium 32:20...Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili...
1. Samuel 26:23... Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnostvěrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem...
2. Samuel 2:6...ho. Kéž i vám teď Hospodin prokáže laskavostvěrnost. Také vám prokáži dobrodiní za to, co jste...
2. Samuel 15:20...vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenstvívěrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a...
1. Letopisů 9:26...levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci...
2. Letopisů 36:13... který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k...
Žalmy 26:3...svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi podvodníky a...
Žalmy 30:10...prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím,...
Žalmy 36:6... Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné...
Žalmy 40:11... Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým shromážděním...
Žalmy 43:3...mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlověrnost svou - ty povedou, budou provázet k hoře tvé...
Žalmy 51:8...svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils moudrosti. Yzopem očisti...
Žalmy 54:7... Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno,...
Žalmy 57:4... pronásledovatele zastaví, séla svou láskuvěrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi...
Žalmy 57:11...národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou...
Žalmy 61:8... trůní navždycky, dej, ho provází láskavěrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit...
Žalmy 69:14..., Bože, ve své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna vytáhni, nenech utonout, před těmi,...
Žalmy 71:22...pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský!...
Žalmy 86:11...cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil!...
Žalmy 88:12...séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a...
Žalmy 89:2...chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné základy,...
Žalmy 89:3... věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do...
Žalmy 89:6... slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z...
Žalmy 89:15...a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láskavěrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí...
Žalmy 89:25...ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím.  věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší....
Žalmy 89:34... Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z...
Žalmy 89:50...Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj...
Žalmy 91:4... pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střel,...
Žalmy 92:3...Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za...
Žalmy 98:3...národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly...
Žalmy 100:5...přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu...
Žalmy 108:5...národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou...
Žalmy 111:7...skutky ukázal - pohanská území jim darovalVěrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna...
Žalmy 115:1...nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich...
Žalmy 117:2...Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je...
Žalmy 119:30...a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví,...
Žalmy 119:43...slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále...
Žalmy 119:75...jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší,...
Žalmy 119:90...ukotveno je v nebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu...
Žalmy 143:1... prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď...
Přísloví 3:3...ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láskavěrnost neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do...
Přísloví 14:22... Jistěže bloudí ten, kdo je zlomyslný; láskavěrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku,...
Přísloví 16:6...ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskouvěrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu....
Přísloví 20:28...člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. Láskavěrnost opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost....
Izaiáš 11:5...ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlnostívěrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s...
Izaiáš 26:2...brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým...
Izaiáš 38:18...ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živý, jen živý může velebit tak jako v...
Izaiáš 38:19...jako v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k záchraně - zpívejme a...
Izaiáš 59:4... Nikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a...
Izaiáš 61:8...okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude...
Jeremiáš 5:1... Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usilujevěrnost, pak Jeruzalému prominu. I když říkají: ‚Jakože...
Jeremiáš 5:3...Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili bolest, hubils je, ale...
Pláč 3:23...soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si, v...
Ozeáš 2:22... láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím,...
Ozeáš 4:1... žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži...
Jonáš 2:9... Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti....
Micheáš 7:20...hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi...
Abakuk 2:4...duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli...
Matouš 23:23...ze Zákona - spravedlnost, milosrdenstvívěrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat....
Římanům 3:3... někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si...
Římanům 15:8...do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná...
Galatským 5:22... radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotavěrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon...
2. Tesalonickým 1:4...v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostívěrností ve všech pronásledováních a souženích, která...
1. Timoteus 5:12...vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a...
Židům 11:11...věk přijala moc k početí potomka, přesvědčenavěrnosti Toho, který dal zaslíbení. A tak z jednoho ...
3. Jan 1:5... děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům....
Zjevení 2:19...bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku, službuvěrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je...
Zjevení 13:10... ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalostivěrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak...

Slova obsahující věrnost: malověrnosti (1) nevěrnost (2) nevěrnosti (2) nevěrností (1) věrnost (39) věrnosti (29) věrností (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |