Věrně

Hledám varianty 'věrně' [ věrně ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 24:49... chcete-li se k mému pánu zachovat laskavěvěrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se...
Genesis 28:22... se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu...
Deuteronomium 14:22... svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matkyVěrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která...
Jozue 2:14... tuto zem, zachováme se k tobě milosrdněvěrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl...
Jozue 24:14...Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaněvěrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou...
1. Samuel 12:24...dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás...
2. Samuel 22:26...před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě...
1. Královská 2:4...tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na...
1. Královská 3:6...Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto...
1. Královská 6:12...dodržovat zákony, vykonávat úsudkyvěrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal...
2. Letopisů 19:9...jim: "Tak jednejte - s úctou k Hospodinuvěrně a s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám...
2. Letopisů 31:20...zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správněvěrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si...
2. Letopisů 32:1... Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a...
Nehemiáš 9:33...spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši králové, hodnostáři,...
Žalmy 18:26...před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě...
Žalmy 111:8...jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovenavěrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj...
Žalmy 132:11... neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých...
Přísloví 8:30...Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým...
Izaiáš 16:5...v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli...
Izaiáš 25:1...ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty...
Jeremiáš 23:28...ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není...
Ezechiel 18:9...a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidlyvěrně dodržuje zákony. Takový člověk je spravedlivý,...
Daniel 6:17...tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou desku...
Daniel 6:21...živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi,...
Zachariáš 8:8...budou mým lidem a budu jejich Bohem věrně a spravedlivě. Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte...

Slova obsahující věrně: důvěrně (1) nevěrně (1) věrně (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |