Věrný

Hledám varianty 'věrný' [ věrnými (1) věrným (13) věrných (6) věrný (47) věrnou (2) věrní (15) věrnému (2) věrného (7) věrné (8) věrná (3) ]. Nalezeno 100 veršù.
Exodus 18:21...si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muževěrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov...
Exodus 34:6...a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavývěrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení,...
Deuteronomium 7:9... Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do...
Deuteronomium 32:4...dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsouVěrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a...
Deuteronomium 33:8...tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s ním...
1. Samuel 2:9...země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní...
1. Samuel 2:35...oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle...
1. Samuel 22:14...odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé...
2. Samuel 20:19...zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojnívěrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst...
2. Samuel 22:26... za moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s...
2. Letopisů 6:41... Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine...
Nehemiáš 9:8...jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o zemi Kananejců, Chetejců...
Job 24:1...neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a...
Žalmy 4:4...a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém...
Žalmy 12:2...hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, HospodineVěrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen...
Žalmy 16:10... Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je...
Žalmy 18:26...čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s...
Žalmy 19:8...do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou...
Žalmy 25:10...své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavévěrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno...
Žalmy 30:5... abych do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen...
Žalmy 31:6...Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodinevěrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotností,...
Žalmy 31:24...Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají...
Žalmy 32:6...mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou...
Žalmy 37:28... Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však...
Žalmy 52:11...jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm...
Žalmy 79:2...tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili...
Žalmy 85:9...říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému liduvěrným svým): "Jen se nevracejí k svému bláznovství!"...
Žalmy 86:15...milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosím, svého...
Žalmy 89:9...je jako ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí...
Žalmy 89:20...Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybraného z lidu...
Žalmy 89:38...slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl,...
Žalmy 97:10...Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!...
Žalmy 101:6... Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpímVěrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít....
Žalmy 119:86...mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledíVěrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci pronásledují,...
Žalmy 132:9...Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka svého, neodmítej...
Žalmy 132:16...nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o...
Žalmy 138:2...klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil....
Žalmy 145:10... všechna stvoření slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království vyprávějí, o tvých...
Žalmy 145:13... tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý....
Žalmy 146:6...zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm,...
Žalmy 149:1...Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce,...
Žalmy 149:5...svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé!  věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých...
Přísloví 20:6... Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbávěrného muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v...
Přísloví 25:13...sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě...
Přísloví 28:20...se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidinyVěrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout,...
Izaiáš 1:21...promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a...
Izaiáš 1:26...potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnostiVěrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní...
Izaiáš 49:7... a velmoži se pokloní kvůli Hospodinu, který je věrný, Svatému izraelskému, jenž vyvolil. Toto praví...
Jeremiáš 38:22... řeknou o tobě: ‚Podvedli a přemohli ti tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázl v blátě, odvrátili se od...
Jeremiáš 42:5...Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivýmvěrným svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím ...
Ozeáš 12:1... Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je. Větrem se krmí Efraim, honí se za větrem...
Matouš 24:45...člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým...
Matouš 25:21...dalších.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrývěrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho....
Matouš 25:23...další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrývěrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho....
Lukáš 12:42...i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým...
Lukáš 16:10... abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý...
Lukáš 16:11... je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří...
Lukáš 16:12...svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha...
Lukáš 19:17...‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům.' Přišel druhý...
Skutky 11:23...povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.)...
Skutky 16:15...pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila....
1. Korintským 1:9...Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem...
1. Korintským 4:2... Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným. Co o mně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro ...
1. Korintským 4:17...také za vámi posílám Timotea, svého milovanéhověrného syna v Pánu, který vám připomene způsoby v...
1. Korintským 7:25...ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrným. Myslím si, že vzhledem k současné tísni je pro...
1. Korintským 10:13... které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti;...
Galatským 3:9...národy." Lidé víry tedy docházejí požehnánívěrným Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona,...
Efeským 1:1...Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesuvěrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
Efeským 6:21... Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikosvěrný služebník v Pánu. Posílám ho k vám, abyste se...
Filipským 4:3...měly stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebevěrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za...
Koloským 1:2...apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatýmvěrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám...
Koloským 1:7...spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší...
Koloským 4:7... vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. Posílám ho k vám...
Koloským 4:9... jak se máme, a potěšil vaše srdce spoluvěrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám...
1. Tesalonickým 5:24...Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás...
2. Tesalonickým 3:3...a zlých lidí; neboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu...
1. Timoteus 3:2...krásnou práci. Správce však musí být bezúhonnývěrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a...
1. Timoteus 3:11...ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře...
1. Timoteus 3:12...střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny....
1. Timoteus 5:9... je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti,...
2. Timoteus 2:2...jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej...
2. Timoteus 2:13...jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!...
Titus 1:6...starší. Takový člověk musí být bezúhonnývěrný manžel, který věřící děti, jimž nelze vytknout...
Titus 2:10...příjemní, neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení...
Židům 2:17... aby se před Bohem stal jejich milosrdnýmvěrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy...
Židům 3:2...a velekněze našeho vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v...
Židům 3:5...všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby dosvědčil to, co mělo být...
Židům 3:6...být řečeno později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme...
Židům 10:23...vyznáváme - vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k...
1. Petr 4:19...ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání. Starší...
1. Petr 5:12...Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych...
1. Jan 1:9...pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás...
Zjevení 1:5...před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země....
Zjevení 2:10... a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš,...
Zjevení 2:13...mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě...
Zjevení 3:14...církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé...
Zjevení 17:14...Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolenívěrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta...
Zjevení 19:11...bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči...
Zjevení 21:5...nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá." Pak mi řekl: "Stalo se. jsem Alfa i...
Zjevení 22:6...věky věků. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům,...

Slova obsahující věrný: malověrný (1) nevěrný (4) nevěrných (1) nevěrným (1) věrný (47) věrných (6) věrným (13) věrnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |