Věnuj

Hledám varianty 'věnuj' [ věnujte (5) věnujme (1) věnují (4) věnujeme (1) věnuje (4) věnuj (5) věnovat (9) věnována (1) věnovalo (1) věnovali (11) věnovala (1) věnoval (8) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 47:11...svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses....
Exodus 30:14... Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od...
Deuteronomium 4:19...jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a...
Jozue 1:13...Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zdevěnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda...
1. Samuel 15:22...ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovatvěnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění...
2. Královská 12:8...od pokladníků žádné další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že ...
1. Letopisů 6:34...Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré...
1. Letopisů 25:6...se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich...
1. Letopisů 29:7...a stovek jakož i vůdcové královského dílavěnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000...
1. Letopisů 29:8...a 100 000 talentů železa. Kdokoli měl drahokamyvěnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu...
1. Letopisů 29:9... Lid se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se...
2. Letopisů 30:24...sedm dní. Judský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz. Hodnostáři pak...
2. Letopisů 31:4...podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila,...
2. Letopisů 31:21...nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Bohavěnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem,...
2. Letopisů 35:3... Teď ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu Izraeli....
2. Letopisů 35:7...skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také...
2. Letopisů 35:8... Zachariáš a Jechiel, správcové Božího chrámuvěnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300 býčků....
2. Letopisů 35:9...Natanaelem a také Chašabiáš, Jehiel a Jozabadvěnovali levitům 5 000 velikonočních beránků a 500 býčků....
Ezdráš 2:68... někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho...
Ezdráš 4:18...odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně přečten. Na můj příkaz...
Ezdráš 7:15... Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš...
Ezdráš 7:16...jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně...
Ezdráš 8:25...náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen...
Ester 2:9... přednostní příděly a zařídil, aby se  věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji i s děvčaty...
Job 13:6...dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy poslyštevěnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak...
Přísloví 3:34... Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká...
Přísloví 22:17... Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru,...
Přísloví 23:26...mají radost, tvoji rodičku štěstí naplníVěnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty :...
Přísloví 27:23...Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani...
Kazatel 9:10...pod sluncem. Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co...
Izaiáš 29:1...se David usídlil! Pokračujte si rok za rokemvěnujte se svým slavnostem. ale v obklíčení sevřu Ariel,...
Ezechiel 13:2... prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují prorokování. Řekni těm, kteří prorokují své vlastní...
Daniel 8:27...dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstátvěnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním...
Matouš 23:23... milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte,...
Lukáš 11:42...a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť...
Skutky 6:2...a řeklo: "Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto, bratři,...
Skutky 6:4...tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova." Celé shromáždění s tím...
Římanům 12:13...v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzivěnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás...
Římanům 13:6...daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu...
1. Korintským 12:23... Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části...
1. Korintským 16:10... postarejte se, se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá....
Efeským 2:2...ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha...
Efeským 2:10...skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně...
1. Timoteus 4:13...i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijduvěnuj se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar,...
1. Timoteus 5:10...hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženýmvěnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale...
1. Timoteus 6:18... který nám dává hojnost všeho k užívání. se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou...
Titus 3:8...na trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro...
Titus 3:14...nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a...
Židům 10:24...- vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrnýVěnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým...
Jakub 2:3...za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se...

Slova obsahující věnuj: nevěnuje (1) věnuj (5) věnuje (4) věnujeme (1) věnují (4) věnujme (1) věnujte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |