Věku

Hledám varianty 'věku' [ věky (62) věků (55) věku (50) věkem (3) věk (4) ]. Nalezeno 136 veršù.
Genesis 11:10...je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě...
Genesis 11:12...ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil...
Genesis 11:14...ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach...
Genesis 11:16...ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber...
Genesis 11:18...ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě...
Genesis 11:20...ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú...
Genesis 11:22...ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug...
Genesis 11:24...ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor...
Genesis 11:26...ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je...
Genesis 18:11... byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá...
Genesis 24:1...pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 25:8...žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl...
Genesis 47:28...žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti,...
Genesis 50:22...v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a...
Genesis 50:26... vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve....
Exodus 6:16...narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými...
Exodus 6:18...Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou...
Exodus 6:20...a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri...
Exodus 15:18...ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do...
Leviticus 27:5...to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a...
Leviticus 27:6...cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a...
Leviticus 27:7...za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10...
Numeri 4:3...rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby...
Numeri 4:23...podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen...
Numeri 4:30...podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen...
Numeri 4:35...jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen...
Numeri 4:39...sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl...
Numeri 4:43...sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl...
Numeri 4:47...rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při...
Jozue 4:7...tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal....
Jozue 13:1...králů. Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě...
Jozue 23:1...okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky,...
Jozue 23:2...správci a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh,...
Soudců 2:8... syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
1. Samuel 13:13...by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel...
2. Samuel 2:10...Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale...
1. Královská 1:1... Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho...
1. Letopisů 16:36... je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála...
1. Letopisů 29:10... Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky! Tvá je, Hospodine, velikost a síla,...
1. Letopisů 29:28...a třiatřicet let v Jeruzalémě. Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě...
2. Letopisů 7:6...Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým...
2. Letopisů 20:7...země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé...
2. Letopisů 20:21...svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin...
2. Letopisů 24:15... Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově...
Nehemiáš 9:5...Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad...
Job 10:5...dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu...
Job 12:12...jenom kmetům, patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také moc, patří mu...
Job 15:10...straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti...
Job 29:4...jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí...
Žalmy 25:6... na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce...
Žalmy 33:11...záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu,...
Žalmy 39:6... jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí...
Žalmy 41:14... je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! Amen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný...
Žalmy 45:7...soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ...
Žalmy 45:18...chci připomínat po všechna pokolení, na věky věků chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým...
Žalmy 48:15... jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro...
Žalmy 49:12...zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve vlastnili...
Žalmy 55:20...mně! Bůh vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty,...
Žalmy 61:7... Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta  věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho...
Žalmy 71:9... mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj ! Vždyť...
Žalmy 79:13... ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro...
Žalmy 90:1...Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory...
Žalmy 90:2...zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prach,...
Žalmy 106:48... je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! ...
Žalmy 111:8... spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna....
Žalmy 117:2...láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 132:12... svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion...
Žalmy 132:14...za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! Štědře požehnám...
Žalmy 145:13...jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný...
Žalmy 148:6...Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění!...
Přísloví 8:23...zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět....
Kazatel 1:10...podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po...
Izaiáš 26:4...se na tebe. Doufejte v Hospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů...
Izaiáš 34:10...neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo tudy nikdy neprojde...
Izaiáš 40:8...tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré...
Izaiáš 51:9...se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo tehdy toho...
Izaiáš 61:4...minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši...
Izaiáš 63:16...o nás nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine,...
Izaiáš 63:19...celou zdupali. Jsme jako ti, kterým nevládneš  věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak...
Izaiáš 64:3...- sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by...
Izaiáš 65:20...a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten,...
Jeremiáš 7:7...žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči...
Jeremiáš 25:5...v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a...
Daniel 2:20...Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu náleží! On mění časy...
Daniel 6:1... Království pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po...
Daniel 7:18...obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta...
Micheáš 4:5...však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a...
Abakuk 1:12... se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine,...
Matouš 12:32...nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu...
Marek 10:30...dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední...
Lukáš 1:7...Alžběta byla neplodná a oba byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš...
Lukáš 1:18...jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí...
Lukáš 1:70...ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás...
Lukáš 2:36...z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem...
Lukáš 18:30...by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl...
Lukáš 20:34...všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout...
Lukáš 20:35...vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ale ženit a vdávat...
Skutky 3:21... do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš...
Skutky 15:18...činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k...
1. Korintským 2:7...Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vůdců...
1. Korintským 10:11...pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby...
Galatským 1:4...hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky...
Galatským 1:5...vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho,...
Efeským 1:21...každé jméno, které se vyslovuje, v tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a...
Efeským 3:9...abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze...
Efeským 3:21...v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste...
Filipským 4:20...Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši....
Koloským 1:26...plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým....
1. Timoteus 1:17... kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a...
2. Timoteus 1:9... kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho...
2. Timoteus 4:18... pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův...
Titus 1:2...nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež...
Židům 1:8...ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ...
Židům 6:5... okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k...
Židům 6:20...nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento...
Židům 7:28...po Zákonu, ustanovuje Syna, který je dokonalý na věky. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme...
Židům 9:26...trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je...
Židům 11:11... Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti...
Židům 13:8...víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je...
Židům 13:21... skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo...
1. Petr 1:25...tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá." A to slovo je evangelium, které vám bylo...
1. Petr 4:11...skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se zkoušce ohněm, jež...
Juda 1:25...sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista,...
Zjevení 1:6...svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé...
Zjevení 1:18... ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi...
Zjevení 4:9...slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem...
Zjevení 4:10...Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi,...
Zjevení 5:13...a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli...
Zjevení 7:12...a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvil a...
Zjevení 10:6...pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to,...
Zjevení 11:15...Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na...
Zjevení 14:11...tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a...
Zjevení 15:7...sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho...
Zjevení 19:3...A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti...
Zjevení 20:10...prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo...
Zjevení 22:5... neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a...

Slova obsahující věku: člověku (86) věku (50)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |