Vědění

Hledám varianty 'vědění' [ věděním (2) vědění (24) ]. Nalezeno 26 veršù.
Žalmy 94:10...- copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec...
Přísloví 1:4...prostoduchým chytrost, mládeži prozíravostvědění. Moudrý poslouchá a rozmnoží svou znalost,...
Přísloví 1:22...záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na...
Přísloví 2:10...ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejdevědění když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit,...
Přísloví 3:20...Hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka rosu skýtají....
Přísloví 5:2...prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou...
Přísloví 8:10... poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost...
Přísloví 10:14... na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek...
Přísloví 11:9...ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když...
Přísloví 12:23...v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly....
Přísloví 14:18...jsou obdařeni tupostí, korunou rozvážných je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran...
Přísloví 15:7... zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se...
Přísloví 15:14...srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá...
Přísloví 18:15...srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej...
Přísloví 22:12... bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká...
Přísloví 22:17...ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li...
Přísloví 22:20...rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučenívědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji...
Kazatel 1:16...přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrostivědění, rozhodl jsem se okusit moudrost, okusit také...
Kazatel 1:18...více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych...
Kazatel 9:10... kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrostvědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že...
Kazatel 12:9...je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také...
Izaiáš 33:6...po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrostivědění - úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím! Hle - Arielci...
Izaiáš 40:14... aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? Hle, národy jsou...
Izaiáš 44:25...obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník...
Izaiáš 47:10... říkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostívěděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: " -...
Římanům 11:33... Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrostivědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak...

Slova obsahující vědění: vědění (24) věděním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |