Věcech

Hledám varianty 'věcech' [ věcmi (11) věcí (43) věci (188) věcem (8) věcech (17) věc (62) ]. Nalezeny 313 verše.
Genesis 18:25...padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také...
Genesis 19:21...- a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám...
Genesis 20:8...a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si...
Genesis 20:10...zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě...
Genesis 22:16...samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti...
Genesis 24:33...jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník,"...
Genesis 24:50...vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde...
Genesis 31:32...u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej  věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob...
Genesis 31:37... tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny  věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před ...
Genesis 34:19...Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem...
Genesis 38:25...vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra...
Genesis 38:26...čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť...
Genesis 41:32...sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao...
Genesis 44:7...to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli...
Genesis 45:23...svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset...
Genesis 50:20...mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes...
Exodus 18:19...lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim,...
Exodus 18:22...a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami....
Exodus 18:26...a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili...
Exodus 22:8...nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale...
Leviticus 5:5... provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění...
Leviticus 5:16... To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a ...
Leviticus 5:21...případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého...
Leviticus 5:22...okrádat či vydírat anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk...
Leviticus 5:23...to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal....
Leviticus 10:19...hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím...
Leviticus 13:50...knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne...
Leviticus 13:54...koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání...
Leviticus 13:57...znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána...
Leviticus 15:10...pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý ...
Leviticus 18:24...to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi...
Leviticus 20:23...před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem...
Leviticus 22:10... jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo...
Numeri 4:4...Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny...
Numeri 4:15...co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál,...
Numeri 4:16...Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k...
Numeri 4:19...a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a...
Numeri 4:20...nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:20...s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu...
Numeri 7:9...nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář...
Numeri 8:19...zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili...
Numeri 10:29...postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do...
Numeri 22:34... že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi...
Deuteronomium 4:25... spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí,...
Deuteronomium 10:21...Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v...
Deuteronomium 12:11...z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste přislíbili Hospodinu. Tam se před...
Deuteronomium 19:18...soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci  věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek,...
Deuteronomium 24:18...vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na...
Deuteronomium 24:22...otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat...
Deuteronomium 25:16...dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 29:28...je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však...
Deuteronomium 30:1...všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe...
Jozue 3:5...neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte...
Jozue 7:1... syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něcověcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům...
Jozue 7:11...mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něcověcí, které propadly klatbě - ukradli to, zatajili a...
Jozue 7:15... bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadrženvěcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu...
Jozue 20:4...se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a...
Soudců 2:7... kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův,...
Soudců 13:19...zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom...
Soudců 20:3...Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy,...
Soudců 20:12...muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a...
Růt 3:18... na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k...
1. Samuel 2:23...jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť...
1. Samuel 3:11...řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších...
1. Samuel 12:16...otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě...
1. Samuel 12:19..."Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl...
1. Samuel 12:24...mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle,...
1. Samuel 17:22... jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal...
1. Samuel 22:15...příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš,...
1. Samuel 26:25..."Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a...
2. Samuel 7:21...svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako...
2. Samuel 7:23...a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu,...
2. Samuel 12:6...zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan...
2. Samuel 14:8...jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi...
2. Samuel 14:20...služebník Joáb to udělal, aby změnil stav  věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co...
2. Samuel 15:2...si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se....
1. Královská 12:24... synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a...
1. Královská 14:10...za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do...
1. Královská 16:25...je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma...
1. Královská 21:21...očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista...
1. Královská 22:13...proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože...
2. Královská 2:10...tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe...
2. Královská 5:18...ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán...
2. Královská 8:4..."Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak...
2. Královská 17:11... které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlám, ačkoli...
2. Královská 20:1...a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se...
2. Královská 21:9... Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil....
2. Královská 23:4...prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské...
2. Královská 24:3...Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl....
2. Královská 25:16...chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů,...
1. Letopisů 17:19... když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe,...
1. Letopisů 23:13... Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem,...
1. Letopisů 23:28... v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu. Měli se starat...
1. Letopisů 26:20...o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové...
1. Letopisů 26:26...bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů,...
1. Letopisů 28:12... pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré...
1. Letopisů 29:2...pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové,...
1. Letopisů 29:5...stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit...
2. Letopisů 11:4...svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a...
2. Letopisů 18:12...proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože...
2. Letopisů 31:5...úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských...
2. Letopisů 31:14...Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina,...
2. Letopisů 33:9...Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil....
Ezdráš 2:63... Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé...
Ezdráš 5:17...nám král potom laskavě sdělí svou vůli v  věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou prohledány...
Ezdráš 10:9...před Božím chrámem a chvěli se - kvůli  věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k...
Ezdráš 10:13...venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva.  věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé...
Ezdráš 10:14...nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a...
Ezdráš 10:16... a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili do...
Nehemiáš 2:19...posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže,"...
Nehemiáš 7:65... Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé...
Nehemiáš 8:10...Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je...
Nehemiáš 13:8...rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit...
Nehemiáš 13:9...jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že...
Ester 2:23... která to Mordechajovým jménem oznámila králiVěc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl...
Ester 9:20...si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe,...
Job 5:9...obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá...
Job 6:7...jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k...
Job 9:10...Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste ukrutní! Prý:...
Job 19:28...Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť...
Žalmy 41:9...mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž...
Žalmy 45:5...vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré...
Žalmy 71:19...Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit...
Žalmy 87:3...miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu...
Žalmy 106:21...na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře...
Žalmy 106:22...zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt...
Žalmy 119:18...naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy...
Žalmy 119:91...Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno...
Žalmy 126:2...jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin,...
Žalmy 126:3..."Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,...
Přísloví 6:14... prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej...
Přísloví 6:16... v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost:...
Přísloví 25:2...dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a...
Přísloví 30:7... jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a...
Přísloví 30:15...na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob,...
Přísloví 30:18...vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta...
Přísloví 30:21..."Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když služebník...
Kazatel 1:8...znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy...
Kazatel 2:4...života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice....
Kazatel 2:21...kdo se s tím nepachtil. I to je marnost a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to...
Kazatel 3:1...a honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat,...
Kazatel 5:7...lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší...
Kazatel 6:1...ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na...
Kazatel 6:2...nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné...
Kazatel 8:1...může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy...
Kazatel 10:5...vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se...
Izaiáš 32:6...říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti,...
Izaiáš 38:1...a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se...
Izaiáš 41:22... co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to...
Izaiáš 42:9... svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než...
Izaiáš 43:9...národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí, jim...
Izaiáš 43:18... jako knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc,...
Izaiáš 43:19... o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu...
Izaiáš 44:7... kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem...
Izaiáš 46:9...se, vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není,...
Izaiáš 48:3...jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem...
Izaiáš 48:5...železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je,...
Izaiáš 48:6...- kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a...
Izaiáš 57:6... jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na...
Izaiáš 65:17...- stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo nebude o nich přemýšlet. Nuže,...
Jeremiáš 5:14...Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí...
Jeremiáš 11:17...ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin ...
Jeremiáš 18:13...slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh?...
Jeremiáš 20:1...chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v...
Jeremiáš 31:22... dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 45:5...- celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí...
Jeremiáš 49:29...stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude...
Jeremiáš 52:20...zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a...
Ezechiel 12:5...jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po...
Ezechiel 12:7...rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem...
Ezechiel 12:12... do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli....
Ezechiel 16:5...tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila,...
Ezechiel 18:10...zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních...
Ezechiel 23:39...do svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské...
Ezechiel 42:13...přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a...
Ezechiel 44:8...mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné...
Ezechiel 44:13...se k žádné z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali....
Daniel 1:8...stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana...
Daniel 2:15...vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu...
Daniel 2:17...sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a...
Daniel 2:22...moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u...
Ozeáš 6:10...zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael....
Joel 2:20...a vzejde z něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci veliké, neboj se, země, jásej a raduj se! Hospodin...
Joel 2:21...se, země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas...
Abakuk 2:19...kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatem a stříbrem,...
Matouš 6:32...jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to...
Matouš 7:6...třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou...
Matouš 7:11...dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí? Chovejte se k lidem přesně tak, jak...
Matouš 11:25..."Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je...
Matouš 12:34... Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý...
Matouš 13:3...břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak...
Matouš 13:35..."Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a...
Matouš 13:52... který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud...
Matouš 13:56...jeho sestry u nás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl:...
Matouš 15:20...smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka...
Matouš 16:23..., satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům:...
Matouš 27:4..."Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel...
Matouš 27:24...vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše...
Marek 1:45...On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale...
Marek 3:8...a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl...
Marek 4:2...na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel...
Marek 4:19...světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou...
Marek 5:19...mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval."...
Marek 6:34...ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za ním jeho učedníci....
Marek 7:4... dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů,...
Marek 7:13...tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim:...
Marek 7:23... urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a...
Marek 8:32...a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat....
Marek 8:33...Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky...
Marek 13:29...blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen,...
Marek 15:3...Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš?...
Lukáš 1:1... mnozí se pokusili sepsat vyprávěnívěcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti...
Lukáš 1:20... budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se,...
Lukáš 1:49...vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho...
Lukáš 1:53...a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého...
Lukáš 3:5...a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré...
Lukáš 6:30... kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete,...
Lukáš 8:39..."Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po...
Lukáš 9:9...Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom...
Lukáš 10:21..."Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je...
Lukáš 10:41..."Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně...
Lukáš 11:42... ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám...
Lukáš 12:30...a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že...
Lukáš 12:48...neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno....
Lukáš 16:8...chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I...
Lukáš 16:25... ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale...
Lukáš 17:31...Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude...
Lukáš 21:31...léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám,...
Jan 1:50...Viděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené...
Jan 2:18...řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny...
Jan 3:12... Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? Nikdo...
Jan 3:31...kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. Svědčí o...
Jan 7:4... přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili...
Jan 16:13...od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vámvěci budoucí. On oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode...
Jan 21:24...je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé. ...
Jan 21:25...je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to,...
Skutky 1:7...království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své...
Skutky 2:11...je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co...
Skutky 3:21...musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých...
Skutky 5:4...na tobě, co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš...
Skutky 5:32...a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho...
Skutky 8:21...koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání...
Skutky 13:42... místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění...
Skutky 15:6...zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k...
Skutky 15:17...jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky...
Skutky 15:18...nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky. Proto soudím, abychom...
Skutky 15:28...žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených...
Skutky 15:29...zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli...
Skutky 18:15...a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně...
Skutky 19:36...veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali...
Skutky 23:15... ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme...
Skutky 23:20...přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj...
Skutky 25:20...kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch věcech nevyznám, navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do...
Skutky 26:26... Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo...
Římanům 1:32...znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním...
Římanům 2:2...co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že...
Římanům 4:17... kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději...
Římanům 8:5...podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení...
Římanům 8:38...si jist, že smrt ani život, andělé ani démonivěci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina...
Římanům 10:5...ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví...
Římanům 15:15...jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem...
Římanům 15:27...jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol...
1. Korintským 2:10...zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho...
1. Korintským 2:13... jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá...
1. Korintským 2:14...slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a...
1. Korintským 6:4...běžné životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v...
1. Korintským 7:31... jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe,...
1. Korintským 7:32...se nezatěžovali starostmi. Svobodný se starávěci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o...
1. Korintským 7:33...Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se starávěci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen....
1. Korintským 7:34... Nevdaná žena a svobodná dívka se starávěci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná...
1. Korintským 13:11...názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle,...
2. Korintským 7:11...V každém ohledu jste dokázali, že jste v  věci nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli...
2. Korintským 12:4...- byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu...
Galatským 5:21... závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle...
Efeským 5:6...vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s...
Filipským 3:19...hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme...
Koloským 2:17...pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v...
Koloským 3:2...Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s...
Koloským 3:6...(což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se...
1. Tesalonickým 4:6...jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme...
1. Tesalonickým 4:11...rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili....
1. Timoteus 4:6...se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista...
1. Timoteus 5:13...marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší...
1. Timoteus 5:21...Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě...
1. Timoteus 6:2...práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a...
1. Timoteus 6:11...muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,...
2. Timoteus 2:14...věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se...
2. Timoteus 2:21...a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a...
Titus 1:11...musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich...
Židům 6:18... aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v...
Židům 9:23... Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus...
Židům 11:1...záhubě, ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky...
Židům 11:20...požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových...
1. Petr 1:12...evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve...
1. Petr 1:18... zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten...
1. Petr 3:3...život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných...
2. Petr 1:8...a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše...
2. Petr 1:9...v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na...
2. Petr 1:12...našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je...
2. Petr 1:15...se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho...
2. Petr 3:8...čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc...
2. Petr 3:16... píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou...
1. Jan 2:26...zaslíbení, které máme od něj: věčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však...
1. Jan 5:13... život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste...
Zjevení 4:11...slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají." Na pravici...
Zjevení 18:15... vše nenávratně zmizelo!" Obchodníci s těmito věcmi, kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk...
Zjevení 21:4...křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle,...
Zjevení 22:8...se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem...
Zjevení 22:16...anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka."...
Zjevení 22:19...ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává svědectví o...
Zjevení 22:20...zapsaných. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |