Věc

Hledám varianty 'věc' [ věcmi (11) věcí (43) věci (188) věcem (8) věcech (17) věc (62) ]. Nalezeny 313 verše.
Genesis 18:25...padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také...
Genesis 19:21...- a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám...
Genesis 20:8...a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si...
Genesis 20:10...zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě...
Genesis 22:16...samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti...
Genesis 24:33...jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník,"...
Genesis 24:50...vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde...
Genesis 31:32...u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej  věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob...
Genesis 31:37... tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny  věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před ...
Genesis 34:19...Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem...
Genesis 38:25...vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra...
Genesis 38:26...čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť...
Genesis 41:32...sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao...
Genesis 44:7...to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli...
Genesis 45:23...svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset...
Genesis 50:20...mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes...
Exodus 18:19...lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim,...
Exodus 18:22...a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami....
Exodus 18:26...a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili...
Exodus 22:8...nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale...
Leviticus 5:5... provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění...
Leviticus 5:16... To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a ...
Leviticus 5:21...případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého...
Leviticus 5:22...okrádat či vydírat anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk...
Leviticus 5:23...to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal....
Leviticus 10:19...hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím...
Leviticus 13:50...knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne...
Leviticus 13:54...koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání...
Leviticus 13:57...znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána...
Leviticus 15:10...pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý ...
Leviticus 18:24...to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi...
Leviticus 20:23...před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem...
Leviticus 22:10... jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo...
Numeri 4:4...Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny...
Numeri 4:15...co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál,...
Numeri 4:16...Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k...
Numeri 4:19...a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a...
Numeri 4:20...nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:20...s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu...
Numeri 7:9...nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář...
Numeri 8:19...zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili...
Numeri 10:29...postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do...
Numeri 22:34... že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi...
Deuteronomium 4:25... spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí,...
Deuteronomium 10:21...Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v...
Deuteronomium 12:11...z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste přislíbili Hospodinu. Tam se před...
Deuteronomium 19:18...soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci  věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek,...
Deuteronomium 24:18...vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na...
Deuteronomium 24:22...otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat...
Deuteronomium 25:16...dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 29:28...je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však...
Deuteronomium 30:1...všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe...
Jozue 3:5...neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte...
Jozue 7:1... syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něcověcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům...
Jozue 7:11...mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něcověcí, které propadly klatbě - ukradli to, zatajili a...
Jozue 7:15... bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadrženvěcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu...
Jozue 20:4...se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a...
Soudců 2:7... kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův,...
Soudců 13:19...zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom...
Soudců 20:3...Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy,...
Soudců 20:12...muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a...
Růt 3:18... na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k...
1. Samuel 2:23...jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť...
1. Samuel 3:11...řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších...
1. Samuel 12:16...otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě...
1. Samuel 12:19..."Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl...
1. Samuel 12:24...mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle,...
1. Samuel 17:22... jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal...
1. Samuel 22:15...příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš,...
1. Samuel 26:25..."Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a...
2. Samuel 7:21...svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako...
2. Samuel 7:23...a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu,...
2. Samuel 12:6...zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan...
2. Samuel 14:8...jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi...
2. Samuel 14:20...služebník Joáb to udělal, aby změnil stav  věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co...
2. Samuel 15:2...si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se....
1. Královská 12:24... synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a...
1. Královská 14:10...za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do...
1. Královská 16:25...je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma...
1. Královská 21:21...očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista...
1. Královská 22:13...proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože...
2. Královská 2:10...tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe...
2. Královská 5:18...ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán...
2. Královská 8:4..."Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak...
2. Královská 17:11... které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlám, ačkoli...
2. Královská 20:1...a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se...
2. Královská 21:9... Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil....
2. Královská 23:4...prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské...
2. Královská 24:3...Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl....
2. Královská 25:16...chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů,...
1. Letopisů 17:19... když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe,...
1. Letopisů 23:13... Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem,...
1. Letopisů 23:28... v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu. Měli se starat...
1. Letopisů 26:20...o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové...
1. Letopisů 26:26...bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů,...
1. Letopisů 28:12... pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré...
1. Letopisů 29:2...pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové,...
1. Letopisů 29:5...stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit...
2. Letopisů 11:4...svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a...
2. Letopisů 18:12...proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože...
2. Letopisů 31:5...úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských...
2. Letopisů 31:14...Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina,...
2. Letopisů 33:9...Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil....
Ezdráš 2:63... Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé...
Ezdráš 5:17...nám král potom laskavě sdělí svou vůli v  věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou prohledány...
Ezdráš 10:9...před Božím chrámem a chvěli se - kvůli  věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k...
Ezdráš 10:13...venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva.  věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé...
Ezdráš 10:14...nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a...
Ezdráš 10:16... a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili do...
Nehemiáš 2:19...posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže,"...
Nehemiáš 7:65... Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé...
Nehemiáš 8:10...Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je...
Nehemiáš 13:8...rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit...
Nehemiáš 13:9...jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že...
Ester 2:23... která to Mordechajovým jménem oznámila králiVěc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl...
Ester 9:20...si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe,...
Job 5:9...obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá...
Job 6:7...jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k...
Job 9:10...Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste ukrutní! Prý:...
Job 19:28...Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť...
Žalmy 41:9...mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž...
Žalmy 45:5...vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré...
Žalmy 71:19...Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit...
Žalmy 87:3...miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu...
Žalmy 106:21...na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře...
Žalmy 106:22...zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt...
Žalmy 119:18...naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy...
Žalmy 119:91...Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno...
Žalmy 126:2...jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin,...
Žalmy 126:3..."Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,...
Přísloví 6:14... prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej...
Přísloví 6:16... v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost:...
Přísloví 25:2...dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a...
Přísloví 30:7... jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a...
Přísloví 30:15...na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob,...
Přísloví 30:18...vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta...
Přísloví 30:21..."Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když služebník...
Kazatel 1:8...znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy...
Kazatel 2:4...života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice....
Kazatel 2:21...kdo se s tím nepachtil. I to je marnost a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to...
Kazatel 3:1...a honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat,...
Kazatel 5:7...lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší...
Kazatel 6:1...ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na...
Kazatel 6:2...nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné...
Kazatel 8:1...může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy...
Kazatel 10:5...vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se...
Izaiáš 32:6...říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti,...
Izaiáš 38:1...a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se...
Izaiáš 41:22... co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to...
Izaiáš 42:9... svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než...
Izaiáš 43:9...národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí, jim...
Izaiáš 43:18... jako knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc,...
Izaiáš 43:19... o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu...
Izaiáš 44:7... kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem...
Izaiáš 46:9...se, vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není,...
Izaiáš 48:3...jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem...
Izaiáš 48:5...železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je,...
Izaiáš 48:6...- kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a...
Izaiáš 57:6... jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na...
Izaiáš 65:17...- stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo nebude o nich přemýšlet. Nuže,...
Jeremiáš 5:14...Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí...
Jeremiáš 11:17...ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin ...
Jeremiáš 18:13...slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh?...
Jeremiáš 20:1...chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v...
Jeremiáš 31:22... dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 45:5...- celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí...
Jeremiáš 49:29...stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude...
Jeremiáš 52:20...zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a...
Ezechiel 12:5...jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po...
Ezechiel 12:7...rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem...
Ezechiel 12:12... do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli....
Ezechiel 16:5...tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila,...
Ezechiel 18:10...zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních...
Ezechiel 23:39...do svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské...
Ezechiel 42:13...přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a...
Ezechiel 44:8...mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné...
Ezechiel 44:13...se k žádné z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali....
Daniel 1:8...stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana...
Daniel 2:15...vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu...
Daniel 2:17...sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a...
Daniel 2:22...moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u...
Ozeáš 6:10...zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael....
Joel 2:20...a vzejde z něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci veliké, neboj se, země, jásej a raduj se! Hospodin...
Joel 2:21...se, země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas...
Abakuk 2:19...kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatem a stříbrem,...
Matouš 6:32...jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to...
Matouš 7:6...třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou...
Matouš 7:11...dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí? Chovejte se k lidem přesně tak, jak...
Matouš 11:25..."Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je...
Matouš 12:34... Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý...
Matouš 13:3...břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak...
Matouš 13:35..."Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a...
Matouš 13:52... který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud...
Matouš 13:56...jeho sestry u nás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl:...
Matouš 15:20...smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka...
Matouš 16:23..., satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům:...
Matouš 27:4..."Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel...
Matouš 27:24...vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše...
Marek 1:45...On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale...
Marek 3:8...a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl...
Marek 4:2...na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel...
Marek 4:19...světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou...
Marek 5:19...mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval."...
Marek 6:34...ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za ním jeho učedníci....
Marek 7:4... dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů,...
Marek 7:13...tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim:...
Marek 7:23... urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a...
Marek 8:32...a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat....
Marek 8:33...Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky...
Marek 13:29...blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen,...
Marek 15:3...Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš?...
Lukáš 1:1... mnozí se pokusili sepsat vyprávěnívěcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti...
Lukáš 1:20... budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se,...
Lukáš 1:49...vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho...
Lukáš 1:53...a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého...
Lukáš 3:5...a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré...
Lukáš 6:30... kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete,...
Lukáš 8:39..."Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po...
Lukáš 9:9...Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom...
Lukáš 10:21..."Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je...
Lukáš 10:41..."Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně...
Lukáš 11:42... ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám...
Lukáš 12:30...a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že...
Lukáš 12:48...neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno....
Lukáš 16:8...chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I...
Lukáš 16:25... ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale...
Lukáš 17:31...Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude...
Lukáš 21:31...léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám,...
Jan 1:50...Viděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené...
Jan 2:18...řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny...
Jan 3:12... Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? Nikdo...
Jan 3:31...kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. Svědčí o...
Jan 7:4... přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili...
Jan 16:13...od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vámvěci budoucí. On oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode...
Jan 21:24...je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé. ...
Jan 21:25...je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to,...
Skutky 1:7...království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své...
Skutky 2:11...je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co...
Skutky 3:21...musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých...
Skutky 5:4...na tobě, co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš...
Skutky 5:32...a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho...
Skutky 8:21...koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání...
Skutky 13:42... místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění...
Skutky 15:6...zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k...
Skutky 15:17...jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky...
Skutky 15:18...nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky. Proto soudím, abychom...
Skutky 15:28...žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených...
Skutky 15:29...zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli...
Skutky 18:15...a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně...
Skutky 19:36...veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali...
Skutky 23:15... ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme...
Skutky 23:20...přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj...
Skutky 25:20...kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch věcech nevyznám, navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do...
Skutky 26:26... Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo...
Římanům 1:32...znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním...
Římanům 2:2...co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že...
Římanům 4:17... kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději...
Římanům 8:5...podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení...
Římanům 8:38...si jist, že smrt ani život, andělé ani démonivěci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina...
Římanům 10:5...ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví...
Římanům 15:15...jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem...
Římanům 15:27...jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol...
1. Korintským 2:10...zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho...
1. Korintským 2:13... jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá...
1. Korintským 2:14...slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a...
1. Korintským 6:4...běžné životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v...
1. Korintským 7:31... jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe,...
1. Korintským 7:32...se nezatěžovali starostmi. Svobodný se starávěci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o...
1. Korintským 7:33...Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se starávěci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen....
1. Korintským 7:34... Nevdaná žena a svobodná dívka se starávěci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná...
1. Korintským 13:11...názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle,...
2. Korintským 7:11...V každém ohledu jste dokázali, že jste v  věci nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli...
2. Korintským 12:4...- byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu...
Galatským 5:21... závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle...
Efeským 5:6...vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s...
Filipským 3:19...hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme...
Koloským 2:17...pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v...
Koloským 3:2...Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s...
Koloským 3:6...(což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se...
1. Tesalonickým 4:6...jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme...
1. Tesalonickým 4:11...rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili....
1. Timoteus 4:6...se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista...
1. Timoteus 5:13...marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší...
1. Timoteus 5:21...Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě...
1. Timoteus 6:2...práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a...
1. Timoteus 6:11...muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,...
2. Timoteus 2:14...věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se...
2. Timoteus 2:21...a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a...
Titus 1:11...musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich...
Židům 6:18... aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v...
Židům 9:23... Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus...
Židům 11:1...záhubě, ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky...
Židům 11:20...požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových...
1. Petr 1:12...evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve...
1. Petr 1:18... zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten...
1. Petr 3:3...život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných...
2. Petr 1:8...a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše...
2. Petr 1:9...v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na...
2. Petr 1:12...našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je...
2. Petr 1:15...se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho...
2. Petr 3:8...čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc...
2. Petr 3:16... píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou...
1. Jan 2:26...zaslíbení, které máme od něj: věčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však...
1. Jan 5:13... život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste...
Zjevení 4:11...slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají." Na pravici...
Zjevení 18:15... vše nenávratně zmizelo!" Obchodníci s těmito věcmi, kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk...
Zjevení 21:4...křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle,...
Zjevení 22:8...se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem...
Zjevení 22:16...anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka."...
Zjevení 22:19...ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává svědectví o...
Zjevení 22:20...zapsaných. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! ...

Slova obsahující věc: neposvěcovali (1) nerozsvěcí (1) nezasvěcení (1) nezasvěcený (2) neznesvěcoval (1) neznesvěcují (1) neznesvěcujte (1) odsvěceni (2) osvěcoval (1) osvěcuje (1) osvěcující (1) posvěcen (7) posvěcena (1) posvěcené (1) posvěceni (6) posvěcení (8) posvěcením (1) posvěceno (3) posvěcenou (2) posvěceny (1) posvěcených (1) posvěceným (3) posvěcenými (2) posvěcovali (3) posvěcovaly (1) posvěcováni (1) posvěcováním (1) posvěcovat (2) posvěcuj (1) posvěcuje (6) posvěcuji (1) posvěcují (1) posvěcujme (1) rozsvěcíš (1) rozsvěcovat (1) rozsvěcuje (1) věc (62) věcech (17) věcem (8) věci (188) věcí (43) věcmi (11) vysvěcení (1) zasvěcen (7) zasvěcené (5) zasvěceni (1) zasvěcení (21) zasvěceno (3) zasvěcenou (3) zasvěceny (1) zasvěceným (3) zasvěcenými (1) zasvěcovali (3) zasvěcovalo (1) zasvěcuj (1) zasvěcuji (1) zasvěcují (2) znesvěcen (1) znesvěcena (1) znesvěcené (1) znesvěcením (1) znesvěceno (1) znesvěceny (2) znesvěcovali (5) znesvěcovaly (1) znesvěcovat (2) znesvěcujeme (1) znesvěcuješ (1) znesvěcujete (2) znesvěcují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |