Věžemi

Hledám varianty 'věžemi' [ věžích (1) věží (5) věži (11) věžemi (2) věže (14) věž (15) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 11:4... Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si městověž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno,...
Genesis 11:5...však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle,...
Soudců 8:9...řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z...
Soudců 8:17...pouštním trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a...
Soudců 9:46...solí. Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věži, uchýlili se všichni do pevnosti El-beritova chrámu....
Soudců 9:49...ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k...
Soudců 9:51... oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé...
Soudců 9:52...a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do...
2. Královská 9:17...judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím...
2. Královská 17:9...Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti - si nastavěli obětní výšiny. Na...
2. Královská 18:8...Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což...
2. Letopisů 14:6...města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbamivěžemi, branami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme...
2. Letopisů 26:9...svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a také v rohu hradeb....
2. Letopisů 26:10...a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v...
2. Letopisů 26:15...důmyslná zařízení k metání střel a balvanůvěží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť...
2. Letopisů 27:4...v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnostivěže. Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho...
2. Letopisů 32:5...pobořená místa v městské hradbě, postavil na  věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo...
Nehemiáš 3:1...trámy a osadili vrata. Pokračovali dálvěži Mea, a když ji zasvětili, postupovali k věži...
Nehemiáš 3:11... syn Chašabnejášův. Další část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn Charimův, a Chašub, syn...
Nehemiáš 3:25...Uzajův, opravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským palácem u strážního nádvoří....
Nehemiáš 3:26...na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké...
Nehemiáš 3:27...ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď...
Nehemiáš 12:38...i s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes...
Nehemiáš 12:39...brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránuvěž Chananel, věž Mea k Ovčí bráně. Zastavili jsme u...
Žalmy 48:13...Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na...
Přísloví 18:10...se příliš neliší. Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Majetek...
Píseň 4:4...jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na...
Píseň 7:5...dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátka. Tvá šíjevěž z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně...
Píseň 8:10...deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl...
Izaiáš 5:2...a zbavil kamení, ušlechtilou révu na vysadilVěž postavil uprostřed , vykopal v i vinný lis....
Izaiáš 13:22...se v nich pštrosi, roztančí se tam běsi. Ve věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny...
Izaiáš 23:13... Asyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady...
Izaiáš 29:3...ohništěm. Svým táborem obklíčím, oblehnu  věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže...
Izaiáš 32:14...opuštěn, hluk města utichne, z pevnostivěže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se...
Jeremiáš 31:38...toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud...
Pláč 4:17... nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás zachránit....
Ezechiel 26:4...mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj...
Micheáš 4:8...Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná...
Zachariáš 14:10... kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel po Královské lisy. Jeruzalém bude obydlen...
Matouš 21:33... obehnal ji plotem, vykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se...
Marek 12:1... obehnal ji plotem, vykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když...
Lukáš 13:4... Myslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni...
Lukáš 14:28...učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |