Věštcům

Hledám varianty 'věštcům' [ věštec (2) věštcům (1) věštců (3) věštci (12) věštce (14) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 41:8...velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je...
Genesis 41:24...pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy...
Exodus 7:11...si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a...
Exodus 7:22...napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal...
Exodus 8:3...z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem.  Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli...
Exodus 8:14...v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry,...
Exodus 8:15...byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však...
Exodus 9:11...na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovicVěštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše...
Deuteronomium 18:10...syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač...
Deuteronomium 18:14... které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidcevěštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští....
Jozue 13:22...pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova. Hranici synů Rubenových...
1. Samuel 6:2...kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své knězevěštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se....
1. Samuel 28:3... kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni se shromáždili, přitáhli a...
1. Samuel 28:9...udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš nachytat a připravit...
2. Královská 23:24...tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny...
Izaiáš 3:2...vody, hrdinu i bojovníka, soudce i prorokavěštce i starce, velitele i váženého muže, rádce i mudrce,...
Izaiáš 3:3... velitele i váženého muže, rádce i mudrcevěštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude...
Izaiáš 8:19...na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá...
Izaiáš 19:3... Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládci,...
Izaiáš 44:25...zemi zcela sám, který maří lživá znamenívěštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich...
Jeremiáš 27:9...nezničím. Neposlouchejte proto své prorokyvěštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám...
Jeremiáš 29:8... Bůh Izraele: Nenechte se podvádět prorokyvěštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se...
Daniel 1:20...radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel tam pak...
Daniel 2:2... že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se...
Daniel 2:10...veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné....
Daniel 2:27... mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelníkvěštec ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje...
Daniel 4:4...mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavili, vyprávěl...
Daniel 4:6...jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyššívěštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti...
Daniel 5:11... tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyššímvěštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král...
Micheáš 3:7...se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbenivěštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože...
Micheáš 5:11...kouzla z vaší ruky a nezbudou vám žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se...
Zachariáš 10:2...na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludyvěštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |