Věřícího

Hledám varianty 'věřícího' [ věřícími (2) věřícím (4) věřících (5) věřícího (1) věřící (18) ]. Nalezeno 28 veršù.
Marek 9:23...a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned...
Jan 7:39..." (A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš...
Skutky 2:44...se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali...
Skutky 4:32...začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval...
Skutky 5:14...vážil. Množství mužů i žen se přidávalo k Pánuvěřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na...
Skutky 10:45...na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého...
Skutky 11:2...slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancům a jedl jsi s...
Skutky 13:39...zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon...
Skutky 15:5... co skrze Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí...
Skutky 16:1...a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce. Bratři v Lystře a Ikoniu ho...
Skutky 21:25...žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jdevěřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se...
Římanům 4:11...před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných věřících, kterým je spravedlnost přičtena, a otcem těch...
1. Korintským 7:14...a ten je ochoten s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak...
1. Korintským 9:5...na jídlo a pití? Nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i...
1. Korintským 14:22...praví Hospodin. Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro...
2. Korintským 6:15...Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s...
Galatským 3:22...ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista....
Efeským 1:19...je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z...
1. Tesalonickým 1:7...svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku. Nejenže se od vás Pánovo slovo...
1. Tesalonickým 2:10... Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně. Víte, že...
1. Tesalonickým 2:13...je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích...
2. Tesalonickým 1:10... aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto...
1. Timoteus 4:10...Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících. To jim předávej a ...
1. Timoteus 4:12... nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě...
1. Timoteus 5:16... totiž odvrátily za satanem. Jestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o stará. Církev tak...
1. Timoteus 6:2...a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, ...
Titus 1:6...musí být bezúhonný: věrný manžel, který  věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru...
1. Petr 2:7...kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen...

Slova obsahující věřícího: nevěřícího (1) věřícího (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |