Věř

Hledám varianty 'věř' [ věřte (9) věříte (6) věřit (13) věříš (6) věříme (8) věřím (6) věřili (8) věřil (5) věří (39) věř (5) ]. Nalezeno 96 veršù.
Exodus 19:9...aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu...
Numeri 14:11...tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich...
1. Samuel 27:12...bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro...
2. Letopisů 20:20..."Slyšte , Judo a všichni JeruzalémštíVěřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho...
Job 39:12...tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos vymlátil?...
Žalmy 27:13...mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je...
Žalmy 106:12...trýzniteli, ani jediný z nich neutek. Tehdy věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle...
Žalmy 106:24... Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání,...
Žalmy 119:66... dal. rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem,...
Přísloví 23:15... synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit...
Izaiáš 30:12...izraelský: Protože jste toto slovo zavrhlivěřili raději násilí a lsti, na které jste se spolehli,...
Daniel 6:24...vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže,...
Abakuk 2:18... odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí....
Matouš 9:28...Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane,"...
Matouš 18:6...svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili...
Matouš 21:22...se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte." Když...
Marek 1:15...- Boží království je blízko. Čiňte pokánívěřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského...
Marek 5:36...ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho...
Marek 9:24...Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když...
Marek 9:42...svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk...
Marek 11:23...se do moře,' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám...
Marek 11:24...to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkámVěřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali,...
Lukáš 8:13...a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které...
Lukáš 8:50...to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna." Když pak vcházel do toho domu,...
Lukáš 24:25...řekl: "Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel...
Jan 1:12... dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z...
Jan 1:50...Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem pod fíkovníkem?...
Jan 3:15...musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět,...
Jan 3:16...svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého...
Jan 3:18... ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen,...
Jan 3:36...miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří...
Jan 4:21... je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani...
Jan 5:24... Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší slovověří Tomu, který poslal, věčný život a nepřijde na...
Jan 5:46...vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně....
Jan 6:29...jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš,...
Jan 6:35... Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl: I...
Jan 6:40... který poslal - aby každý, kdo vidí Synavěří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím v poslední...
Jan 6:47... který je od Boha. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života...
Jan 7:38...a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví...
Jan 8:24...řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo...
Jan 9:18...odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho...
Jan 9:35...doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych...
Jan 9:36..."Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který...
Jan 9:38...mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš...
Jan 10:38... nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že...
Jan 11:25..." jsem vzkříšení i život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a...
Jan 11:26... i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žijevěří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane,"...
Jan 11:40...čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak...
Jan 12:36...chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlověřte ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš...
Jan 12:39...Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a...
Jan 12:44...slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal....
Jan 12:46... jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je,...
Jan 14:1... třikrát zapřeš." "Nermuťte se v srdcíchVěříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho...
Jan 14:11...Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutkyVěřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm...
Jan 14:12...těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude...
Jan 16:30...a není třeba, aby se někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš...
Jan 16:31... Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišla,...
Jan 17:21...a v tobě; jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal...
Jan 20:27...Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěří a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš...
Skutky 10:43...jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na...
Skutky 15:11...jho, které nemohli unést ani naši otcové ani myVěříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána...
Skutky 16:31... co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom...
Skutky 22:19... že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého svědka...
Skutky 24:14...stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektouVěřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v...
Skutky 26:27...neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraníVěříš prorokům, králi Agrippo? Vím, že věříš." "Téměř jsi...
Skutky 27:25...se plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánovéVěřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno....
Římanům 1:16...- vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží...
Římanům 3:22...skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží...
Římanům 3:25... Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní...
Římanům 3:26... že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým...
Římanům 4:5...milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za...
Římanům 4:24... ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše....
Římanům 6:8...zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřelivěříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z...
Římanům 9:33...úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcem a...
Římanům 10:4...Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk,...
Římanům 10:11...vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není...
Římanům 14:2...ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen zeleninu....
1. Korintským 11:18...v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo...
1. Korintským 13:7... ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí....
2. Korintským 4:13...však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme....
Filipským 1:29... Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký...
1. Tesalonickým 4:14...jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh...
2. Tesalonickým 3:2...od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého...
1. Timoteus 4:3...a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností,...
Titus 3:8...pravda a chci, abys na trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž...
Židům 10:39...protivný." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme,...
Židům 11:6...oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou...
Jakub 2:19...a ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i...
1. Petr 1:8... Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,...
1. Petr 1:21...na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej,...
1. Petr 2:6...Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je tedy...
1. Jan 3:23...se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé...
1. Jan 5:1...Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo...
1. Jan 5:5...naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze...
1. Jan 5:10...je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu...
1. Jan 5:13...Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný...

Slova obsahující věř: důvěře (2) důvěřivý (1) důvěřoval (2) důvěřuj (2) důvěřuje (3) nepověřili (1) nesvěřil (6) nesvěříš (1) nesvěřoval (1) nesvěřuj (1) neuvěří (5) neuvěřil (3) neuvěřili (7) neuvěřím (1) neuvěříte (5) neuvěřitelného (2) neuvěřitelný (1) nevěř (3) nevěře (3) nevěří (6) nevěřící (16) nevěřícího (1) nevěřících (1) nevěřícím (2) nevěřícími (2) nevěřícímu (1) nevěřícně (1) nevěřil (4) nevěřila (2) nevěřili (19) nevěřím (1) nevěříme (1) nevěříš (1) nevěříte (8) nevěřte (7) ověří (1) ověřila (1) ověřit (2) pověř (1) pověřen (5) pověřeni (2) pověření (22) pověřením (1) pověřený (1) pověřených (1) pověřil (14) pověřili (1) pověřím (3) pověříš (3) pověřit (1) pověřování (2) pověřovat (1) prověř (1) prověří (2) prověřil (3) prověřím (1) prověřte (1) prověřujte (2) svěř (3) svěřen (5) svěřena (6) svěřené (4) svěřeného (1) svěřeni (2) svěřeno (8) svěřeny (3) svěřený (3) svěřeným (1) svěří (7) svěřil (78) svěřili (6) svěřím (3) svěříme (1) svěříš (2) svěřit (3) svěříte (1) svěřte (1) svěřuj (1) svěřuje (1) svěřuji (8) svěřují (1) uvěří (6) uvěřil (24) uvěřila (3) uvěřili (50) uvěřilo (4) uvěříme (2) uvěříš (1) uvěřit (5) uvěříte (3) věř (5) věří (39) věřící (18) věřícího (1) věřících (5) věřícím (4) věřícími (2) věřil (5) věřili (8) věřím (6) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |