Věčný

Hledám varianty 'věčný' [ věčnými (1) věčným (18) věčných (5) věčný (28) věčnou (24) věční (1) věčnému (10) věčném (1) věčného (23) věčné (55) věčná (12) ]. Nalezeno 175 veršù.
Genesis 9:16...oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi."...
Genesis 17:7...semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího...
Genesis 17:8...dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi...
Genesis 17:13... Tak bude smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal...
Genesis 17:19... Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i...
Genesis 21:33...tamaryšek a vzýval tam jméno HospodinaVěčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve...
Genesis 43:9...ho před tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se ...
Genesis 44:32...ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj...
Genesis 48:4...národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé...
Genesis 49:26...překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno...
Exodus 12:14...jej slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby;...
Exodus 12:17...zachovávat ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce...
Exodus 12:24...a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do...
Exodus 27:21...syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." ...
Exodus 28:43...ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A toto s nimi...
Exodus 29:9...uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš Árona a jeho syny...
Exodus 29:28...a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to...
Exodus 30:21...ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna...
Exodus 31:16...zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení...
Exodus 31:17...věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž...
Exodus 40:15...pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak...
Leviticus 3:17...vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich...
Leviticus 6:11...smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich...
Leviticus 6:15...přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéžVěčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v...
Leviticus 7:34...jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl...
Leviticus 7:36...od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon...
Leviticus 10:9...ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi...
Leviticus 10:15...oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli HospodinuVěčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak...
Leviticus 16:29...teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete...
Leviticus 16:31...sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a...
Leviticus 16:34...také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele...
Leviticus 17:7...oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim...
Leviticus 23:14... dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich...
Leviticus 23:21...nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich...
Leviticus 23:31...z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich...
Leviticus 23:41...slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji...
Leviticus 24:3... aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před...
Leviticus 24:8...v sobotní den jsou narovnány před Hospodinemvěčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak...
Leviticus 24:9...podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho...
Numeri 10:8...troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve...
Numeri 15:15...u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem...
Numeri 18:8...příspěvky se všemi svatými dary od synů IzraeleVěčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a...
Numeri 18:11...obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Smí to jíst...
Numeri 18:19...synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to...
Numeri 18:23...levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít...
Numeri 19:10...oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce,...
Numeri 19:21...očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere...
Numeri 24:20...mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď:...
Numeri 24:24...porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů....
Numeri 25:13... Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro...
Deuteronomium 33:15... největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň...
Deuteronomium 33:27...ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěmvěčné náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a...
1. Samuel 15:29...a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi tyVěčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat....
2. Samuel 23:5... Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu...
1. Letopisů 16:17...před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude...
1. Letopisů 28:8...tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha...
Ezdráš 9:12...darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké...
Žalmy 10:16...odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší...
Žalmy 21:5...jej. Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík...
Žalmy 23:6... zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhývěčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co...
Žalmy 45:7...tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ...
Žalmy 49:12...své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve...
Žalmy 78:66... Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si...
Žalmy 83:18... tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak...
Žalmy 89:3...tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska  věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty...
Žalmy 105:10...před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude...
Žalmy 111:8... spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna...
Žalmy 119:52...Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost...
Žalmy 119:111...jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce radostí. Rozhodl...
Žalmy 132:14...si jej za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! Štědře...
Žalmy 148:6...jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění!...
Přísloví 10:25... je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře,...
Přísloví 27:15... brzy od rána, za kletbu se mu to počítáVěčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo...
Kazatel 12:5...a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého...
Izaiáš 24:5...neboť překročili zákony, na ustanovení nedbalivěčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její...
Izaiáš 33:14...před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivě a mluví upřímně,...
Izaiáš 35:10...se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a...
Izaiáš 45:17...hanbou a potupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdy,...
Izaiáš 47:7...jhem jsi i starce krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi...
Izaiáš 51:11...se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a...
Izaiáš 54:8...přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel,...
Izaiáš 55:3...a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budeteVěčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již...
Izaiáš 55:13...místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobívěčné znamení, které nezmizí. Toto praví Hospodin:...
Izaiáš 56:5...mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dceryVěčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. Cizince,...
Izaiáš 60:15... takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou byla, všem pokolením budeš radostí. Mléko...
Izaiáš 60:19...ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce ...
Izaiáš 60:20... neubude z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu...
Izaiáš 61:7...zemi získáte dvojitý podíl, budete obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím...
Jeremiáš 5:22...jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelnýmvěčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny...
Jeremiáš 10:10...umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůhvěčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy...
Jeremiáš 20:11...nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanbavěčná nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupů, jenž...
Jeremiáš 23:40... které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá zapomenout!" ...
Jeremiáš 25:9... aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s...
Jeremiáš 32:40...bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do...
Jeremiáš 49:33...zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalůvěčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu...
Jeremiáš 50:5...zamíří k němu. Přijdou a připojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou nikdy nezapomenou. Můj lid byl...
Ezechiel 16:60...ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět...
Ezechiel 35:9...padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte...
Ezechiel 37:26...David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed...
Ezechiel 46:14...mouky. Tato moučná oběť Hospodinu je stálévěčné ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet beránka,...
Daniel 7:14...všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí! To,...
Daniel 12:2...se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jednivěčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří...
Abakuk 3:6...jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusyvěčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti!...
Sofoniáš 2:9...jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jamvěčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek...
Matouš 18:8... než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a...
Matouš 18:9...je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do...
Matouš 19:16..."Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na...
Matouš 19:29...pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední...
Matouš 25:41...tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!...
Matouš 25:46...to jste neudělali pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." Když...
Marek 3:29... tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha...
Marek 10:17...mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš....
Marek 10:30...a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední...
Lukáš 10:25..."Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak...
Lukáš 16:9... si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve...
Lukáš 18:18...mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý?...
Lukáš 18:30...v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim:...
Jan 3:15...Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého...
Jan 3:16... aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět...
Jan 3:36...a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna,  věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává...
Jan 4:14...dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícívěčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " ...
Jan 4:36... kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úroduvěčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V...
Jan 5:24...slyší slovo a věří Tomu, který poslal,  věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do...
Jan 5:39...Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít,...
Jan 6:27...o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstávávěčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh...
Jan 6:40...- aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na...
Jan 6:47...je od Boha. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří,  věčný život. jsem chléb života...
Jan 6:54...v sobě život. Kdo tělo a pije mou krev,  věčný život a ho vzkřísím v poslední den. tělo je...
Jan 6:68...šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten...
Jan 10:28...hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo nevyrve...
Jan 12:25...svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jejvěčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam,...
Jan 12:50...říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec."...
Jan 17:2...lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali tebe,...
Jan 17:3...jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a...
Skutky 13:46...ho však odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to...
Skutky 13:48...Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčenivěčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po...
Římanům 1:20...to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem...
Římanům 2:7...dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnostvěčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a...
Římanům 5:21...ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládnevěčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to...
Římanům 6:22...a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem...
Římanům 6:23...Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad,...
Římanům 16:25...Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení...
Římanům 16:26...skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům...
2. Korintským 4:18...viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme,...
2. Korintským 5:1... v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama....
Galatským 6:8...záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v...
2. Tesalonickým 1:9...našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V...
2. Tesalonickým 2:16...si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a...
1. Timoteus 1:16...pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřitvěčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému,...
1. Timoteus 6:12...a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil...
1. Timoteus 6:16...neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čestvěčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď...
2. Timoteus 2:10...vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásyvěčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli...
Titus 1:2...víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život...
Titus 1:12...nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu....
Titus 3:7...takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a...
Židům 1:8..." ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ...
Židům 5:9...se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle...
Židům 6:2...křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se dál...
Židům 9:12... ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu...
Židům 9:14...Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke...
Židům 9:15... aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho,...
Židům 10:14...jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý....
Židům 13:20...co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho...
1. Petr 5:10... který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu...
2. Petr 1:11... Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista....
1. Jan 1:2...jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme...
1. Jan 2:25...v Otci. A to je to zaslíbení, které máme od nějvěčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás...
1. Jan 3:15... je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás...
1. Jan 5:11...o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo Syna, ...
1. Jan 5:13...ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme:...
1. Jan 5:20...v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůhvěčný život. Vyvarujte se model, drazí!...
Juda 1:6...ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho...
Juda 1:7... Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo,...
Juda 1:21...milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovedevěčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit...
Zjevení 14:6...jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému...

Slova obsahující věčný: dnyvěčným (1) věčný (28) věčných (5) věčným (18) věčnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |