Včetně

Hledám varianty 'včetně' [ včetně ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 2:9...stromy lákavé na pohled a dobré k jídluvčetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání...
Exodus 27:19... Veškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z...
Exodus 34:19...jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to...
Numeri 21:25...všechna emorejská města a usadil se v nichvčetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem...
Numeri 31:11...osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i...
Numeri 32:33...a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi pak vystavěli...
Deuteronomium 2:34...města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z...
Jozue 8:35...slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. ...
Jozue 13:9...toto území: Od Aroeru na břehu potoka Arnonvčetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní...
Jozue 13:16...rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnonvčetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní...
Soudců 20:48...vybíjeli všechna benjamínská města ostřím mečevčetně dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města, na něž...
Soudců 21:10...a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím mečevčetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého...
1. Samuel 6:4...odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny svých nádorů a...
1. Samuel 14:3...u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova...
1. Samuel 25:13...mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů...
1. Královská 16:20... že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutkyvčetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známo, píše...
2. Královská 8:6..."Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, ...
2. Královská 15:15...stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutkyvčetně spiknutí, které zosnoval - jsou sepsány v Kronice...
2. Královská 25:17...to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloupvčetně mřížování. Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze...
2. Královská 25:26...v Micpě. Všichni od nejmenšího po největšíhovčetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta,...
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého...
1. Letopisů 13:2...našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, se...
Ezdráš 7:13...každý, kdo v říši patří k izraelskému liduvčetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí...
Nehemiáš 3:11...opravoval Chatuš, syn Chašabnejášův. Další část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn Charimův, a Chašub...
Nehemiáš 10:40...našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z...
Jeremiáš 42:1...sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně Jochananana, syna Kareachova, a Jaazaniáše, syna...
Jeremiáš 52:22...to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloupvčetně granátových jablek. Těch bylo po stranách devadesát...
Ezechiel 10:12...jela kola a cestou nezatáčela. Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí...
Ezechiel 41:13...byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů...
Ezechiel 41:14... Právě tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také...
Ezechiel 41:15...stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranstvívčetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká...
Ezechiel 44:9...neobřezaným tělem nesmí vstoupit do svatyněvčetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele. Ovšem...
Ezechiel 48:20... Tento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách...
Daniel 11:22...vojska před ním budou smetena a zahubenavčetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví, která...
2. Timoteus 1:15... který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |