Výtvor

Hledám varianty 'výtvor' [ výtvory (11) výtvoru (2) výtvorem (1) výtvor (5) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 27:15...či odlije modlu, ohavnost před Hospodinemvýtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A...
Deuteronomium 31:29... svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému...
Soudců 18:27...se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný a...
1. Královská 16:7...v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy...
Job 10:3...dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči...
Žalmy 115:4... to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modlyvýtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a...
Žalmy 135:15...lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modlyvýtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a...
Jeremiáš 10:3... jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lesevýtvor otesaný truhlářem, ozdobený stříbrem a zlatem,...
Jeremiáš 10:9...ze zámoří a zlato dovezené z dálné ciziny. Ten výtvor truhláře a kovotepce pak oblékají purpurem a...
Jeremiáš 10:15...v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl...
Jeremiáš 25:6...jim a neklaňte se jim; nepopouzejte svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale...
Jeremiáš 25:7... a k vlastnímu neštěstí jsme popouzeli svými výtvory. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste...
Jeremiáš 44:8...nezůstane ani poslední zbytek? Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v...
Jeremiáš 51:18...v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl...
Ezechiel 6:6...trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly,...
Ozeáš 14:4...na koních. Nebudeme nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!" Uzdravím...
Skutky 7:41...tele, přinesli modle oběti a radovali sevýtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je...
Skutky 17:29...bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kamenivýtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy...
Římanům 9:20... kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad...

Slova obsahující výtvor: výtvor (5) výtvorem (1) výtvoru (2) výtvory (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |