Výstraze

Hledám varianty 'výstraze' [ výstraze (2) výstrahy (2) výstrahu (5) výstrahami (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Královská 17:15...smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost následovali a marností...
2. Letopisů 29:8...hněv a učinil je odstrašujícím příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle,...
Nehemiáš 9:34...Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své...
Izaiáš 66:24...a jejich oheň nehasne - všem lidem budouvýstraze! Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z...
Jeremiáš 44:23...jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá ...
Jeremiáš 48:39...hanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměškyvýstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá...
Daniel 12:2...Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé...
1. Korintským 10:6..."byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi...
1. Korintským 10:11...zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se...
2. Petr 2:6...Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |