Výroku

Hledám varianty 'výroku' [ výroky (20) výrokům (4) výroků (5) výroku (3) výrokem (1) výrok (11) výrocích (5) ]. Nalezeno 48 veršù.
Deuteronomium 17:9...tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z...
Deuteronomium 17:10...ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil....
Deuteronomium 17:11... poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo....
Deuteronomium 19:15...či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchatVýrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků....
Deuteronomium 32:1... nebesa, neboť promluvím, poslechni, zeměvýroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se...
Jozue 9:14...dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že...
2. Samuel 17:6..."Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi...
1. Letopisů 16:17...na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám...
Job 22:22... Z jeho úst přijmi učení, vezmi si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se navrátíš, on obnoví! Ze...
Job 23:12...se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se...
Žalmy 12:7...Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmívánVýroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci...
Žalmy 36:1...chvály po všechny dny! Pro předního zpěvákaVýrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v...
Žalmy 49:14...jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude...
Žalmy 51:6... před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi odsoudit!...
Žalmy 105:10...na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám...
Žalmy 107:11...svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil...
Žalmy 119:11...zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine...
Žalmy 119:50...mi útěchou v mém trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona...
Žalmy 119:67...tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč ...
Žalmy 119:103...sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel...
Žalmy 119:133... kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! Vysvoboď z...
Žalmy 119:140... že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I...
Žalmy 119:148... celé noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva,...
Žalmy 119:158...Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své...
Žalmy 119:162... před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší....
Žalmy 119:172...učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž...
Přísloví 1:2...moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo...
Přísloví 4:10... korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj,  výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti...
Přísloví 4:20...nikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči,...
Přísloví 5:7...mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu...
Přísloví 7:1... sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na  výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na ...
Přísloví 7:24...Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na  výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích...
Přísloví 8:8... mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny  výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není...
Přísloví 16:10...cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa...
Přísloví 22:21...sepsal - je v nich poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni...
Přísloví 30:1...poctiví. Slova Agura, syna Jákeho z MassyVýrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi:...
Přísloví 31:1...vzniká svár. Slova Lemuele, krále z Massyvýroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu...
Kazatel 12:10...hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou...
Kazatel 12:11...výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené - všechny pocházejí od téhož...
Izaiáš 30:2... Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na  výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se...
Daniel 4:14...zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni...
Daniel 4:21...období.' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč...
Ozeáš 6:5...otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku,...
Lukáš 3:4...na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti:...
Lukáš 9:45...bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu...
Lukáš 11:53...zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo....
Lukáš 18:34..." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví....
Římanům 3:4... Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |