Výklady

Hledám varianty 'výklady' [ výklady (1) výkladu (4) výklad (15) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 40:8...by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy...
Genesis 40:12...pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 40:16...jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na...
Genesis 40:18...na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny ...
Genesis 41:12...jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl...
Soudců 7:15...celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a...
2. Letopisů 13:22...skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl...
2. Letopisů 24:27...němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat...
Job 13:17...Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při...
Daniel 2:5...prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v...
Daniel 2:6...obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými...
Daniel 2:36... Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal...
Daniel 2:45...bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář...
Daniel 4:16...vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu ani jeho výkladu." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane,...
Daniel 4:21... dokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském...
Daniel 10:1...je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje....
Malachiáš 2:9...vás ponížím, protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho...
1. Korintským 12:10...duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který...
1. Korintským 14:26...vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému posílení....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |