Východně

Hledám varianty 'východně' [ východně ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 34:11...od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů...
Jozue 7:2...muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem....
Jozue 16:1...Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru...
Jozue 16:6...hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za Janoachem klesá k Atarotu a...
Jozue 17:7...hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům...
Jozue 19:13...k Daberatu a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a...
Soudců 21:19...výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-eluvýchodně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně od...
1. Královská 11:7...se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní...
2. Královská 10:33...ořezávat. Chazael na zaútočil po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území...
2. Letopisů 5:12...se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet...
Ezechiel 11:23...se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího...
Zachariáš 14:4...den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |