Východními

Hledám varianty 'východními' [ východnímu (2) východními (3) východním (14) východních (6) východního (3) východní (50) ]. Nalezeny 74 verše.
Genesis 3:24...zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se...
Genesis 25:6...života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let...
Genesis 29:1...tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu....
Genesis 41:6...za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm...
Genesis 41:23...sedm klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm...
Genesis 41:27... stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl,...
Exodus 10:13...hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten...
Exodus 14:21...ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala...
Exodus 27:13...sloupy a deseti patkami. Stejně tak přednívýchodní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15...
Exodus 38:13...háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž přednívýchodní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn...
Leviticus 1:16...také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel...
Leviticus 16:14...také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát...
Numeri 23:7...svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi...
Numeri 34:10...Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud...
Numeri 34:15... Tato dvě a půl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin...
Numeri 35:5...tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a...
Deuteronomium 4:41... tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo...
Deuteronomium 4:47...krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním břehu Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon ...
Deuteronomium 4:49...Arnon k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři...
Jozue 1:15...jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal...
Jozue 4:19...dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgaluvýchodního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které...
Jozue 10:40...se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůřívýchodní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo,...
Jozue 12:1... které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře...
Jozue 12:3... tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava východnímu okraji Galilejského jezera a také k...
Jozue 12:8...jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců,...
Jozue 13:8...své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim...
Jozue 13:27...zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh Jordánu k okraji Galilejského jezera). To...
Jozue 13:32... která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však...
Jozue 15:5...Středozemnímu moři. To je jejich jižní hraniceVýchodní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu....
Jozue 18:20...u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů...
Jozue 20:8...Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova...
Soudců 6:3...Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovcivýchodními národy a přepadli jej. Tábořili v zemi a...
Soudců 6:33...Všichni Midiánci a Amalekovci se spojilivýchodními národy, překročili Jordán a utábořili se v údolí...
Soudců 7:12...na kraji tábora. Midiánců, Amalekovců a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich...
Soudců 8:10...Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000...
1. Královská 5:10... Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou moudrost Egypta. Moudrostí...
1. Letopisů 4:39...pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré pastviny a...
1. Letopisů 6:63... Kartu, Rimon a Tábor s jejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene...
1. Letopisů 9:18...Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho....
1. Letopisů 26:14...otcovských rodů o každou jednotlivou bránuVýchodní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý...
2. Letopisů 29:4...je. Přivedl kněze a levity, shromáždil je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte , levité!...
2. Letopisů 31:14...byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a...
Nehemiáš 3:29...ním opravoval Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn...
Job 1:3...a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve...
Job 15:2...hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez...
Job 27:21...jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odneseVýchodní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho...
Job 38:24...vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži...
Žalmy 48:8...tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě...
Žalmy 78:26...andělský chleba, poslal jim jídla dosytaVýchodní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí...
Jeremiáš 18:17...půjde, se zhrozí a hlavou potřese. Jakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde...
Ezechiel 10:19...od země a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla...
Ezechiel 11:1...vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na...
Ezechiel 17:10...kořeny. Ano, byla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním větrem, neuschne úplně? Na záhonech, kde byla...
Ezechiel 19:12... Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sraženaVýchodní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její...
Ezechiel 27:26...zavezli tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zboží i zásoby, tví...
Ezechiel 40:6...byla na tyč silná a na tyč vysoká. Poté přešelvýchodní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh:...
Ezechiel 40:10... Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a...
Ezechiel 40:22...okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na...
Ezechiel 40:23...a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí...
Ezechiel 42:12...a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní...
Ezechiel 42:15...měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl  východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí...
Ezechiel 42:16...kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil...
Ezechiel 43:1...svaté od obyčejného. Poté přivedlvýchodní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha...
Ezechiel 43:4... Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl...
Ezechiel 45:7...od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na východ. Po délce bude od západní...
Ezechiel 46:1...oběti a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních...
Ezechiel 46:12...to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou...
Ezechiel 47:2...odvedl severní branou ven a vedl okolo východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé...
Ezechiel 47:8...bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se...
Ezechiel 47:18...a zemí Izraele k Mrtvému moři po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám...
Ezechiel 48:21...se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu východní hranici a rovněž na západ od těch 25 000 loktů ...
Ezechiel 48:32...brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána...
Ozeáš 12:2...je. Větrem se krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií...
Ozeáš 13:15... i když je Efraim nejplodnější mezi bratřímiVýchodní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |