Východů

Hledám varianty 'východů' [ východy (1) východů (2) východu (49) východem (1) východě (34) východ (35) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 2:8...živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil člověka, jehož zformoval....
Genesis 2:14...Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh...
Genesis 4:16...od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala...
Genesis 10:30...se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků,...
Genesis 11:2...řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ....
Genesis 12:8... jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na...
Genesis 13:11...vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v...
Genesis 13:14...na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a...
Genesis 25:6...dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham...
Genesis 28:14...jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni...
Numeri 2:3...vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení:...
Numeri 3:38...jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem...
Numeri 10:5... dají se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na...
Numeri 21:11...a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili se v...
Numeri 32:19...ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to...
Numeri 34:3...Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k...
Deuteronomium 3:17... po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám...
Deuteronomium 3:27...a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš....
Jozue 11:3...jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci,...
Jozue 11:8...k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ k údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil....
Jozue 13:5...hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu....
Jozue 16:5...Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu. Potom...
Jozue 16:6... Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za...
Jozue 17:10... Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území...
Jozue 18:7...polovina kmene Manasesova přijali dědictví na východě v Zajordání, kde jim je přidělil Hospodinův...
Jozue 19:12...a dosahuje k potoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak...
Jozue 19:27...ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí...
Jozue 19:34...na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim,...
Soudců 8:11...bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich tábor...
Soudců 11:18...se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zemvýchodu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby...
Soudců 20:43...Benjamínce a neúnavně je pronásledovali na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc...
1. Samuel 13:5...břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých...
2. Samuel 23:4... kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti...
1. Královská 7:25...k severu, tři k západu, tři k jihu a třivýchodu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu...
1. Královská 17:3...slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu...
2. Královská 13:17...své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu:...
1. Letopisů 5:9...gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za...
1. Letopisů 5:10... přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v...
1. Letopisů 7:28...byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a...
1. Letopisů 9:24... Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři...
1. Letopisů 12:16...z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolívýchodu i k západu. Také někteří z Benjamína a Judy přišli...
1. Letopisů 26:17...vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na...
2. Letopisů 4:4...k severu, tři k západu, tři k jihu a třivýchodu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu...
Nehemiáš 3:26... Chrámoví sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část...
Nehemiáš 12:37...vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným...
Job 18:20...Na západě se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna,...
Job 23:8... vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na...
Žalmy 50:1...Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh...
Žalmy 65:9...národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš...
Žalmy 75:7...své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde....
Žalmy 103:12...lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je...
Žalmy 104:22...řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých...
Žalmy 107:3...moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po...
Žalmy 113:3...jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu...
Izaiáš 2:6...svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzelVýchodu a filištínského věštění - tleskají výplodům...
Izaiáš 11:14...se na západ, na filištínské svahy, národy na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i...
Izaiáš 24:15... západ zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova,...
Izaiáš 27:8... Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a...
Izaiáš 41:2...- pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil...
Izaiáš 41:25...jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě,...
Izaiáš 43:5...dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím....
Izaiáš 45:6...Bůh. I když neznáš, vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě není ani...
Izaiáš 46:11...se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl,...
Jeremiáš 31:40... k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy...
Jeremiáš 49:28..."Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i...
Ezechiel 8:16...mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelemvýchodu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu...
Ezechiel 11:1...vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl východ bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na...
Ezechiel 25:4... proto teď vydám do vlastnictví kmenůmvýchodu. Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou...
Ezechiel 25:10... Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenůmvýchodu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky....
Ezechiel 39:11...Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm...
Ezechiel 40:19...k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní...
Ezechiel 40:32... osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 41:14...vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na...
Ezechiel 42:9...místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána...
Ezechiel 42:11...délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodůvýchodů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla...
Ezechiel 43:2... přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako...
Ezechiel 43:11...uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchodyvýchody - celé jeho uspořádání a všechny jeho předpisy,...
Ezechiel 43:17...žlab lemovaný půl lokte širokou obrubou. Od východu k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi...
Ezechiel 44:1...znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácenévýchodu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl...
Ezechiel 44:5... Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele:...
Ezechiel 45:7...od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na východ. Po délce bude od západní...
Ezechiel 47:1...chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu)....
Ezechiel 47:3...muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodou - sahala po...
Ezechiel 47:18...se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále...
Ezechiel 48:1... s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude...
Ezechiel 48:2...svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území...
Ezechiel 48:3...svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území...
Ezechiel 48:4...podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území...
Ezechiel 48:5...podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova...
Ezechiel 48:6...podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území...
Ezechiel 48:7...podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území...
Ezechiel 48:8...svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude...
Ezechiel 48:10...na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Uprostřed něj bude Hospodinova...
Ezechiel 48:16...na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. K městu bude přiléhat pruh...
Ezechiel 48:17...loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na východě a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou...
Ezechiel 48:18...podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu...
Ezechiel 48:23...Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle...
Ezechiel 48:24...Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova...
Ezechiel 48:25...podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova...
Ezechiel 48:26...Isachar. Vedle Isacharova území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova...
Ezechiel 48:27...Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice...
Daniel 8:9...roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemi. Rozmohl se k nebeskému...
Daniel 11:44...i Habešany. Vtom ho však vylekají zprávyvýchodu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil...
Amos 8:12...k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten...
Jonáš 4:5...právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího...
Jonáš 4:8... Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na...
Zachariáš 8:7...zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a...
Zachariáš 14:4...den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východ před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí...
Zachariáš 14:8...Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou...
Malachiáš 1:11...Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému jménu...
Matouš 2:1...Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcovéVýchodu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se....
Matouš 2:2...židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když se...
Matouš 2:9...na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde...
Matouš 8:11...Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a...
Matouš 24:27...člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Lukáš 13:29... ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v...
Zjevení 7:2...jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal...
Zjevení 16:12...vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy...
Zjevení 21:13...dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány bylyvýchodu, tři brány ze severu, tři brány z jihu a tři brány...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |