Východ

Hledám varianty 'východ' [ východy (1) východů (2) východu (49) východem (1) východě (34) východ (35) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 2:8...živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil člověka, jehož zformoval....
Genesis 2:14...Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh...
Genesis 4:16...od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala...
Genesis 10:30...se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků,...
Genesis 11:2...řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ....
Genesis 12:8... jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na...
Genesis 13:11...vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v...
Genesis 13:14...na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a...
Genesis 25:6...dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham...
Genesis 28:14...jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni...
Numeri 2:3...vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení:...
Numeri 3:38...jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem...
Numeri 10:5... dají se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na...
Numeri 21:11...a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili se v...
Numeri 32:19...ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to...
Numeri 34:3...Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k...
Deuteronomium 3:17... po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám...
Deuteronomium 3:27...a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš....
Jozue 11:3...jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci,...
Jozue 11:8...k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ k údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil....
Jozue 13:5...hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu....
Jozue 16:5...Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu. Potom...
Jozue 16:6... Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za...
Jozue 17:10... Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území...
Jozue 18:7...polovina kmene Manasesova přijali dědictví na východě v Zajordání, kde jim je přidělil Hospodinův...
Jozue 19:12...a dosahuje k potoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak...
Jozue 19:27...ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí...
Jozue 19:34...na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim,...
Soudců 8:11...bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich tábor...
Soudců 11:18...se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zemvýchodu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby...
Soudců 20:43...Benjamínce a neúnavně je pronásledovali na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc...
1. Samuel 13:5...břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých...
2. Samuel 23:4... kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti...
1. Královská 7:25...k severu, tři k západu, tři k jihu a třivýchodu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu...
1. Královská 17:3...slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu...
2. Královská 13:17...své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu:...
1. Letopisů 5:9...gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za...
1. Letopisů 5:10... přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v...
1. Letopisů 7:28...byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a...
1. Letopisů 9:24... Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři...
1. Letopisů 12:16...z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolívýchodu i k západu. Také někteří z Benjamína a Judy přišli...
1. Letopisů 26:17...vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na...
2. Letopisů 4:4...k severu, tři k západu, tři k jihu a třivýchodu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu...
Nehemiáš 3:26... Chrámoví sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část...
Nehemiáš 12:37...vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným...
Job 18:20...Na západě se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna,...
Job 23:8... vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na...
Žalmy 50:1...Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh...
Žalmy 65:9...národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš...
Žalmy 75:7...své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde....
Žalmy 103:12...lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je...
Žalmy 104:22...řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých...
Žalmy 107:3...moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po...
Žalmy 113:3...jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu...
Izaiáš 2:6...svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzelVýchodu a filištínského věštění - tleskají výplodům...
Izaiáš 11:14...se na západ, na filištínské svahy, národy na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i...
Izaiáš 24:15... západ zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova,...
Izaiáš 27:8... Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a...
Izaiáš 41:2...- pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil...
Izaiáš 41:25...jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě,...
Izaiáš 43:5...dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím....
Izaiáš 45:6...Bůh. I když neznáš, vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě není ani...
Izaiáš 46:11...se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl,...
Jeremiáš 31:40... k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy...
Jeremiáš 49:28..."Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i...
Ezechiel 8:16...mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelemvýchodu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu...
Ezechiel 11:1...vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl východ bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na...
Ezechiel 25:4... proto teď vydám do vlastnictví kmenůmvýchodu. Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou...
Ezechiel 25:10... Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenůmvýchodu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky....
Ezechiel 39:11...Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm...
Ezechiel 40:19...k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní...
Ezechiel 40:32... osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 41:14...vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na...
Ezechiel 42:9...místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána...
Ezechiel 42:11...délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodůvýchodů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla...
Ezechiel 43:2... přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako...
Ezechiel 43:11...uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchodyvýchody - celé jeho uspořádání a všechny jeho předpisy,...
Ezechiel 43:17...žlab lemovaný půl lokte širokou obrubou. Od východu k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi...
Ezechiel 44:1...znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácenévýchodu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl...
Ezechiel 44:5... Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele:...
Ezechiel 45:7...od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na východ. Po délce bude od západní...
Ezechiel 47:1...chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu)....
Ezechiel 47:3...muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodou - sahala po...
Ezechiel 47:18...se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále...
Ezechiel 48:1... s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude...
Ezechiel 48:2...svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území...
Ezechiel 48:3...svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území...
Ezechiel 48:4...podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území...
Ezechiel 48:5...podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova...
Ezechiel 48:6...podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území...
Ezechiel 48:7...podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území...
Ezechiel 48:8...svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude...
Ezechiel 48:10...na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Uprostřed něj bude Hospodinova...
Ezechiel 48:16...na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. K městu bude přiléhat pruh...
Ezechiel 48:17...loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na východě a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou...
Ezechiel 48:18...podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu...
Ezechiel 48:23...Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle...
Ezechiel 48:24...Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova...
Ezechiel 48:25...podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova...
Ezechiel 48:26...Isachar. Vedle Isacharova území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova...
Ezechiel 48:27...Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice...
Daniel 8:9...roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemi. Rozmohl se k nebeskému...
Daniel 11:44...i Habešany. Vtom ho však vylekají zprávyvýchodu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil...
Amos 8:12...k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten...
Jonáš 4:5...právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího...
Jonáš 4:8... Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na...
Zachariáš 8:7...zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a...
Zachariáš 14:4...den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východ před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí...
Zachariáš 14:8...Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou...
Malachiáš 1:11...Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému jménu...
Matouš 2:1...Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcovéVýchodu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se....
Matouš 2:2...židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když se...
Matouš 2:9...na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde...
Matouš 8:11...Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a...
Matouš 24:27...člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Lukáš 13:29... ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v...
Zjevení 7:2...jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal...
Zjevení 16:12...vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy...
Zjevení 21:13...dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány bylyvýchodu, tři brány ze severu, tři brány z jihu a tři brány...

Slova obsahující východ: bezvýchodná (1) jihovýchodním (2) východ (35) východě (34) východem (1) východisko (1) východně (13) východní (50) východního (3) východních (6) východním (14) východními (3) východnímu (2) východu (49) východů (2) východy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |