Výšiny

Hledám varianty 'výšiny' [ výšiny (48) výšinu (6) výšině (8) výšinami (2) výšinám (4) výšinách (29) výšina (3) výšin (16) ]. Nalezeno 105 veršù.
Leviticus 26:30...a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše...
Numeri 33:52...všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám...
Deuteronomium 32:13... žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je...
1. Samuel 22:6...znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho...
2. Samuel 1:19...Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu nikdo nedozví...
2. Samuel 1:25... Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane,...
2. Samuel 22:17...Hospodina, před jeho dechem zuřivým! Sehnul sevýšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval ...
2. Samuel 22:34... Mým nohám udílí hbitost laní, staví na  výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i...
1. Královská 3:2... Lid ovšem v době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu...
1. Královská 3:3...David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z...
1. Královská 3:4...kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla nejvýznamnější. Na...
1. Královská 11:7...od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti...
1. Královská 12:31...a druhému do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i...
1. Královská 12:32...zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho...
1. Královská 13:2... Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na...
1. Královská 13:32...oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po...
1. Královská 13:33... Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách...
1. Královská 14:23...pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila...
1. Královská 15:14...modlu rozsekal a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý...
1. Královská 22:44...je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 12:4... co je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a...
2. Královská 14:4...všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a...
2. Královská 15:4...očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a...
2. Královská 15:35...očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a...
2. Královská 16:4...Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem....
2. Královská 17:9...věží po pevnosti - si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým...
2. Královská 17:11...posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před...
2. Královská 17:29... které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot, obyvatelé Kútu...
2. Královská 17:32...zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve svatyních na výšinách....
2. Královská 18:4...kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly....
2. Královská 18:22... svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému...
2. Královská 21:3...vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také...
2. Královská 23:5...městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi, slunci, měsíci,...
2. Královská 23:8...měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu...
2. Královská 23:9...šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto...
2. Královská 23:13...do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které...
2. Královská 23:15... Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl...
2. Královská 23:19...v Bet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských...
2. Královská 23:20...a popouzeli jimi Hospodina. Všechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti...
1. Letopisů 16:39...bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na zápalném oltáři pravidelně...
1. Letopisů 21:29... stával v době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat...
2. Letopisů 1:3... Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání,...
2. Letopisů 1:13...Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem....
2. Letopisů 11:15...a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech...
2. Letopisů 14:2... jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly....
2. Letopisů 14:4... Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky. Království v jeho době...
2. Letopisů 15:17...Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu....
2. Letopisů 17:6...cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své...
2. Letopisů 20:33...je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal...
2. Letopisů 21:11...svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu...
2. Letopisů 28:4...Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho...
2. Letopisů 28:25...oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina...
2. Letopisů 31:1...sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všude v Judovi a Benjamínovi, ale i v...
2. Letopisů 32:12...Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak...
2. Letopisů 33:3...vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také...
2. Letopisů 33:17... Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní...
2. Letopisů 33:19... kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno...
2. Letopisů 34:3...začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. Pod jeho dohledem se...
Job 25:2...náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad...
Žalmy 18:17...Hospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul sevýšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval ...
Žalmy 18:34... Mým nohám udílí hbitost laní, staví na  výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i...
Žalmy 68:19...ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i...
Žalmy 71:19...všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný?...
Žalmy 78:58...jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a...
Žalmy 102:20...budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel...
Žalmy 144:7...své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou rukuvýšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků ...
Žalmy 148:1...Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte hovýšin svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho,...
Přísloví 8:28... když nad propastí obzor vyměřil, oblaka když ve výšinách věšel, propastné prameny když vytryskly. Byla jsem...
Přísloví 9:3...svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým...
Přísloví 9:14...svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých...
Izaiáš 2:2...bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k všechny národy, zástupy lidí půjdou...
Izaiáš 2:14... pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby...
Izaiáš 7:11...znamení, dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu...
Izaiáš 10:32...Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle, Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou...
Izaiáš 14:14...svazích severních; vyšplhám se do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla...
Izaiáš 15:2...do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny...
Izaiáš 16:12...pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své...
Izaiáš 26:5...věků je jen Hospodin! On strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k zemi, do...
Izaiáš 33:16...a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový bude mít...
Izaiáš 36:7... svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému...
Izaiáš 40:4...našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá horavýšina poklesnou; co je hrbolaté, je vyrovnáno,...
Izaiáš 58:14...v Hospodinu rozkoš nalezneš a dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak...
Jeremiáš 3:23...Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem...
Jeremiáš 17:3...poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu páchanému po celém vašem území. Svou...
Jeremiáš 48:35...Hospodin - s těmi, kdo vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak...
Pláč 1:13...v den, kdy se rozlítil. On seslal oheňvýšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým...
Ezechiel 6:3...Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horámvýšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a...
Ezechiel 6:6...bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné...
Ezechiel 16:16... Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala...
Ezechiel 20:29...vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se říká Báma, Výšina.)...
Ezechiel 34:14...zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude pastva, tam budou...
Ezechiel 36:2...- Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví...
Ezechiel 36:4...Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horámvýšinám, stržím a roklinám, zpustošeným troskám a opuštěným...
Ezechiel 36:6... Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni horámvýšinám, stržím a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin....
Amos 4:13... který tvoří svítání i tmu a překračuje zemské výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež...
Amos 7:9...Izraele. Víckrát je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny,...
Micheáš 1:3...opouští svůj příbytek, sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se...
Micheáš 1:5...vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v...
Micheáš 4:1...bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k lidské zástupy, mnohé národy půjdou...
Abakuk 2:9...chtivě shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil, unikl z dosahu všech neštěstí!...
Abakuk 3:19... on dává mým nohám hbitost laní, vodí na  výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Slovo...
Sofoniáš 1:10... od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů...
Římanům 8:39...démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná mocvýšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás...
Efeským 4:8...obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil." To, že...
Koloským 3:1...vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |