Výčtu

Hledám varianty 'výčtu' [ výčtu (2) výčet (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 36:30...Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové,...
Numeri 26:57...losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský...
Jozue 17:11...a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst...
1. Letopisů 11:11...byli mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel...
1. Letopisů 12:24...bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do...
1. Letopisů 23:24...rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od...
1. Letopisů 25:1...prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů:...
1. Letopisů 27:1...záležitostech Božích i královských. Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad...
2. Letopisů 17:14...měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy:...
Ezdráš 1:9...judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |