Vítr

Hledám varianty 'vítr' [ vítr (61) větry (3) větru (15) větrem (36) ]. Nalezeno 109 veršù.
Genesis 8:1... který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy...
Genesis 41:6...sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a...
Genesis 41:23...klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných....
Genesis 41:27...těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh...
Exodus 10:13...zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní...
Exodus 10:19...Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V...
Exodus 14:21...a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody...
Numeri 11:31...Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi...
1. Královská 18:45...Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do...
2. Královská 3:17...plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se...
Job 6:26... co jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali,...
Job 13:25...svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se...
Job 15:2...mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez...
Job 16:3...jste ukrutní! Prý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych...
Job 21:18...jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho...
Job 24:20...nevzpomene na ty zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni. obcují s neplodnou, která nerodí, vdovu...
Job 27:21... uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho domova....
Job 28:25...končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil...
Job 30:22... veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na...
Job 37:21...nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt,...
Job 38:24...cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu...
Žalmy 1:4...se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní...
Žalmy 18:43...k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je...
Žalmy 35:5...ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich...
Žalmy 48:8...bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve...
Žalmy 78:26...chleba, poslal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem...
Žalmy 83:14... dej, jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když...
Žalmy 103:16...smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl....
Žalmy 107:25...na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouřevítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebi, padali do...
Žalmy 109:23... Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena, tělo hubne...
Žalmy 135:7...mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od...
Žalmy 147:18...své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a...
Přísloví 11:29...pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého...
Přísloví 25:14...duši svých pánů jistě občerství! Oblakavítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chyby!...
Přísloví 25:23...tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy....
Přísloví 27:16...žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytat. Železo se brousí...
Přísloví 30:4...Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil...
Kazatel 1:6... aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a sem, kolem...
Kazatel 1:14...sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá...
Kazatel 1:17...ztřeštěnost. Poznal jsem ale, že je to honba za větrem. Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí...
Kazatel 2:11...jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se...
Kazatel 2:17...nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo všechno to pachtění, kterým se pachtím...
Kazatel 2:26...Božímu oblíbenci. I to je marnost a honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj...
Kazatel 4:4...vůči bližnímu. I to je marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a potom sžírá se...
Kazatel 4:6... Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod...
Kazatel 4:16... se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu....
Kazatel 5:15...odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních...
Kazatel 6:9...čím duše utíká. I to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je...
Kazatel 8:8...prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo...
Kazatel 11:4...ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí....
Kazatel 11:5...mraky, nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš...
Izaiáš 5:24...tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy...
Izaiáš 7:2...lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna...
Izaiáš 17:13...on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem...
Izaiáš 26:18... Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi nezpůsobili,...
Izaiáš 27:8...vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a...
Izaiáš 28:2...Hle - Pánův silák udatný jako krupobitívítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to...
Izaiáš 29:5...těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů....
Izaiáš 32:2...budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a...
Izaiáš 41:16...s pahorky naložíš jako s plevami. Rozptýlíš jevítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš...
Izaiáš 57:13...tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně...
Jeremiáš 5:13... nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství - se to stane jim...
Jeremiáš 10:13...oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí,...
Jeremiáš 18:17...tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese. Jakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy...
Jeremiáš 22:22... že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně...
Jeremiáš 51:16...oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí,...
Ezechiel 5:2...rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s taseným mečem. Hrstku z nich ale...
Ezechiel 17:10... byla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním větrem, neuschne úplně? Na záhonech, kde byla zasazena, tam...
Ezechiel 19:12...však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve...
Ezechiel 27:26... tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zboží i zásoby, tví lodníci i...
Daniel 2:35...kousky - jako plevy, když se v létě mlátí obilíVítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen,...
Daniel 7:2...jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá...
Ozeáš 4:19...jsou lidu záštitou, chovají v lásce zkaženostVítr je svými křídly zachvátí, budou se stydět za své...
Ozeáš 8:7...Rozbito bude na třísky to tele v Samaří! Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní,...
Ozeáš 12:2...se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný jeVětrem se krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý...
Ozeáš 13:15...je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby...
Amos 4:13...s Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří...
Jonáš 1:4...Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře, hrozilo, že...
Jonáš 4:8... Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo...
Abakuk 1:11...smějí, navrší násep a dobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo svou sílu za boha, se...
Zachariáš 5:9...a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženyvětrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten...
Matouš 8:26... malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni...
Matouš 8:27...to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchávítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do...
Matouš 11:7..."Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v...
Matouš 14:24... byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti . Krátce před svítáním se k nim Ježíš...
Matouš 14:30...přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !"...
Matouš 14:32...řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loďvítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a...
Marek 4:39..., že umíráme?" Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil a...
Marek 4:41...ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchávítr a vlny!" Tehdy se přeplavili přes jezero do...
Marek 6:48... Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim. Krátce před svítáním se k nim vydal...
Marek 6:51...jsem ! Nebojte se." Nastoupil k nim do lodivítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem....
Lukáš 7:24..."Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v...
Lukáš 8:24...ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je...
Lukáš 8:25...jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že přikazujevětru a vodám a poslouchají ho?" Takto se přeplavili do...
Lukáš 12:55...‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte...
Jan 3:8...se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu naroditVítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud...
Jan 6:18...k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů,...
Skutky 2:2...se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby...
Skutky 27:7...a s obtížemi, jsme se dostali naproti KniduVítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme...
Skutky 27:13...a severozápadu. Když se zvedl lehký jižní vítr, zdálo se jim, že se mají držet svého předsevzetí....
Skutky 27:40...provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela...
Skutky 28:13...do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní vítr, a tak jsme dalšího dne přistáli v Puteolech. Tam jsme...
1. Korintským 14:9...kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z...
2. Korintským 11:12... co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou...
Jakub 1:6... Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlněvětrem bičované a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká,...
Jakub 3:4...celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně...
Juda 1:12...sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a...
Zjevení 6:13...padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako když se...
Zjevení 7:1...ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |