Vítězství

Hledám varianty 'vítězství' [ vítězstvích (2) vítězství (53) ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 32:18...hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není poražených křik - slyším...
Deuteronomium 20:4...proti vašim nepřátelům bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil...
Deuteronomium 33:29...On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé před tebou krčí a ty jim...
Soudců 5:11... co mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových vítězstvích, o vítězstvích izraelských sedláků. Tehdy opět...
Soudců 15:18...žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít...
1. Samuel 11:13...nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a...
1. Samuel 14:45... zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu...
1. Samuel 19:5... a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys...
2. Samuel 8:6...odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty,...
2. Samuel 8:10...syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú...
2. Samuel 8:14...Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým...
2. Samuel 12:28... oblehni město a dobuď je, abych je nedobyl vítězství nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno...
2. Samuel 19:3...uslyšelo, jak král truchlí nad svým synemvítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho...
2. Samuel 22:3...je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, skrýš, vítězství - před násilím...
2. Samuel 22:51...Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho...
2. Samuel 23:10...obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni...
2. Samuel 23:12...odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních...
2. Královská 5:1...pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl...
2. Královská 13:17...vystřelil, Elíša zvolal: "Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad Aramem! Udeříš na Arama v...
1. Letopisů 11:14...pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi...
1. Letopisů 18:6...odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty,...
1. Letopisů 18:10...syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú...
1. Letopisů 18:13...Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým...
2. Letopisů 25:14...spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátilvítězství nad Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžky....
Žalmy 3:9...nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního...
Žalmy 18:3...je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden...
Žalmy 18:51...Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho...
Žalmy 20:6... všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory...
Žalmy 20:7...v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je...
Žalmy 20:10...stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka....
Žalmy 44:4...mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim...
Žalmy 44:7...luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše...
Žalmy 89:17...radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé...
Žalmy 98:1...Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasení, svou...
Žalmy 144:10...na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka...
Přísloví 21:31...bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější než spousta peněz, nad...
Izaiáš 30:15...je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli,...
Izaiáš 42:6...po chodícím: Hospodin povolal jsem vítězství a za ruku pevně uchopil; ochráním. Svému...
Izaiáš 45:25...Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu slávyvítězství. Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich...
Izaiáš 54:17... Toto je dědictví služebníků Hospodinovýchvítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin. Ach, všichni...
Izaiáš 63:1..., který spravedlnost vyhlašuji, , mocnývítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho,...
Daniel 11:12...pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu...
Matouš 12:20...knot neuhasí, dokud nedovede spravedlnostvítězství. A v jeho jménu bude naděje národů...
1. Korintským 15:54...naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je...
1. Korintským 15:55... přišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní...
1. Korintským 15:57...hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní...
Koloským 2:15...a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu...
Židům 7:1... vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi; dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho...
1. Jan 5:4...narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá...
Zjevení 6:2... měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť,...
Zjevení 12:10...jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho...
Zjevení 19:1...mocný hlas velikého zástupu v nebi: "HalelujaVítězství, sláva i moc našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé...

Slova obsahující vítězství: vítězství (53) vítězstvích (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |