Vítězí

Hledám varianty 'vítězí' [ vítězit (5) vítězíme (1) vítězil (3) vítězí (9) vítěze (2) vítěz (2) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 17:11...pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutouvítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout,...
Numeri 24:18...bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo...
Soudců 8:9...Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými...
Soudců 11:31...mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne...
1. Samuel 14:47... s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátilvítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z...
Žalmy 13:3...Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni...
Žalmy 44:5...je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem...
Žalmy 44:8... kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme...
Žalmy 94:3... Hospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti...
Izaiáš 13:3...příkazy, povolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách -...
Izaiáš 41:2...k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal...
Římanům 8:37...ovce na porážku mají nás." V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že...
Jakub 2:13...nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že ...
Zjevení 2:7... Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."...
Zjevení 2:11... Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v...
Zjevení 2:17... Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a...
Zjevení 2:26...se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává skutky do konce, tomu dám vládu...
Zjevení 3:5...v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy...
Zjevení 3:12...co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde...
Zjevení 3:21...k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i...
Zjevení 21:7...zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on...

Slova obsahující vítězí: nezvítězíte (1) vítězí (9) vítězíme (1) zvítězí (3) zvítězíme (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |