Vítěz

Hledám varianty 'vítěz' [ vítězové (1) vítězit (5) vítězíme (1) vítězil (3) vítězí (9) vítězem (1) vítěze (2) vítěz (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 14:11...nich při útěku zapadli; ostatní utekli do horVítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny...
Exodus 17:11...pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutouvítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout,...
Numeri 24:18...bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo...
Soudců 8:9...Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými...
Soudců 11:31...mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne...
1. Samuel 14:47... s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátilvítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z...
Žalmy 13:3...Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni...
Žalmy 44:5...je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem...
Žalmy 44:8... kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme...
Žalmy 94:3... Hospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti...
Izaiáš 13:3...příkazy, povolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách -...
Izaiáš 41:2...k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal...
Římanům 3:4...výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží...
Římanům 8:37...ovce na porážku mají nás." V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že...
Jakub 2:13...nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že ...
Zjevení 2:7... Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."...
Zjevení 2:11... Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v...
Zjevení 2:17... Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a...
Zjevení 2:26...se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává skutky do konce, tomu dám vládu...
Zjevení 3:5...v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy...
Zjevení 3:12...co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde...
Zjevení 3:21...k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i...
Zjevení 21:7...zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on...

Slova obsahující vítěz: nezvítězíte (1) vítěz (2) vítěze (2) vítězem (1) vítězí (9) vítězil (3) vítězíme (1) vítězit (5) vítězná (1) vítězné (1) vítězně (7) vítězného (1) vítězném (2) vítěznou (2) vítězný (1) vítězných (1) vítězným (1) vítězové (1) vítězství (53) vítězstvích (2) zvítězí (3) zvítězil (8) zvítězila (1) zvítězili (7) zvítězíme (2) zvítězit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |