Vírou

Hledám varianty 'vírou' [ víře (54) víry (57) víru (53) vírou (36) víra (40) ]. Nalezeny 223 verše.
Matouš 8:10...těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí...
Matouš 9:2...člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou...
Matouš 9:22... a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš...
Matouš 9:29...jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul:...
Matouš 15:28...zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak...
Matouš 17:20..." odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud...
Matouš 21:21...jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle...
Matouš 23:15...moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího...
Marek 2:5...spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny."...
Marek 4:40...tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali...
Marek 5:34...mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého...
Marek 10:52...odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na...
Marek 11:22... uschl!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře:...
Lukáš 5:20...rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci...
Lukáš 7:9... který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do...
Lukáš 7:50...že i hříchy odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel...
Lukáš 8:25...vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali...
Lukáš 8:48...uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel...
Lukáš 17:5...odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl...
Lukáš 17:6...Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této...
Lukáš 17:19...tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali,...
Lukáš 18:8...rychle. ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní...
Lukáš 18:42...vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním,...
Lukáš 22:32...jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry."...
Jan 20:31... že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal...
Skutky 3:16...toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte....
Skutky 6:5...souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona,...
Skutky 6:7...rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké...
Skutky 6:8...veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy...
Skutky 11:24...Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatéhovíry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších....
Skutky 13:8...odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý....
Skutky 14:9... Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na...
Skutky 14:22...duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá...
Skutky 14:27...všechno Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas....
Skutky 15:9... když jim dal Ducha svatého tak jako námVírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi...
Skutky 16:5...a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a...
Skutky 19:4...svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval jevíře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to...
Skutky 19:9...království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil....
Skutky 20:21...i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do...
Skutky 24:24... Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o...
Skutky 26:18...lidu i od pohanů, ke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od...
Římanům 1:5... aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem...
Římanům 1:8...svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v...
Římanům 1:12...to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem...
Římanům 1:17...Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnostvíry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry...
Římanům 3:22...dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž...
Římanům 3:27... Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou...
Římanům 3:28... Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i...
Římanům 3:30...přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V...
Římanům 3:31...díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. ...
Římanům 4:5...bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá...
Římanům 4:9...pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla...
Římanům 4:11...přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných...
Římanům 4:12...nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když...
Římanům 4:13...základě Zákona, ale na základě spravedlnostivíry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta...
Římanům 4:14...jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť...
Římanům 4:16...Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy vycházívíry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni...
Římanům 4:19..." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost...
Římanům 4:20...nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co...
Římanům 5:1...ospravedlnění. Nyní, když jsme ospravedlněnivíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista....
Římanům 5:2...našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a...
Římanům 9:30... dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnostivíry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke...
Římanům 9:32...nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak...
Římanům 10:6...ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnostvíry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do...
Římanům 10:8...ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán,...
Římanům 10:10... že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasenVíra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede...
Římanům 10:17...říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo...
Římanům 11:20... Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil...
Římanům 12:3... Každý smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho...
Římanům 12:6...dary: kdo proroctví, je užívá v souladuvírou; kdo službu, slouží; kdo je učitel, ...
Římanům 14:1...Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst...
Římanům 14:22...a vyvarovat se všeho, co tvého bratra urážíVíru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze...
Římanům 14:23... je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést...
Římanům 15:13...Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále...
Římanům 16:26...Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše...
1. Korintským 2:5...a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O...
1. Korintským 12:9... jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu...
1. Korintským 13:2... rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznánívíru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic....
1. Korintským 13:13... tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je...
1. Korintským 15:14...Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží...
1. Korintským 15:17...Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti,...
1. Korintským 16:13...však, bude mít možnost. Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi...
2. Korintským 1:24...jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně...
2. Korintským 4:13...ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my...
2. Korintským 5:7...v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo...
2. Korintským 5:11...bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidivíře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i...
2. Korintským 8:7...také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce,...
2. Korintským 10:15...prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás...
2. Korintským 13:5...prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus?...
Galatským 1:23...jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha....
Galatským 2:16...nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše...
Galatským 2:20...žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si zamiloval a vydal za sám...
Galatským 3:2...jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali...
Galatským 3:5...vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil...
Galatským 3:7... Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na...
Galatským 3:8...předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou...
Galatským 3:9..."V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Všichni,...
Galatským 3:11... je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žítvíry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo...
Galatským 3:12...bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejdevíru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít."...
Galatským 3:14...přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři....
Galatským 3:22... aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi...
Galatským 3:23...založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy...
Galatským 3:24...ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem...
Galatským 3:25...mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v...
Galatským 3:26... ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste...
Galatským 5:5...naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo...
Galatským 5:6...přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo...
Galatským 6:10... prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU...
Efeským 1:15...Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,...
Efeským 2:8...bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze...
Efeským 3:12...v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s...
Efeským 3:17...ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v...
Efeským 4:5... k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade...
Efeským 4:13... abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné...
Efeským 6:16...evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho...
Efeským 6:23...vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láskavírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a...
Filipským 1:25...pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu...
Filipským 1:27...a že společně jako jedna duše vedete zápasvíru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými...
Filipským 2:17... Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi...
Filipským 3:9...na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývávíry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a...
Koloským 1:4...Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým....
Koloským 1:23...úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste...
Koloským 2:5...a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána,...
Koloským 2:7...něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte...
Koloským 2:12...Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbenivírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s...
1. Tesalonickým 1:3...před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši...
1. Tesalonickým 1:8...a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž...
1. Tesalonickým 3:2...evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat....
1. Tesalonickým 3:5...jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí...
1. Tesalonickým 3:6...ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v...
1. Tesalonickým 3:7... jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v...
1. Tesalonickým 3:10...abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš...
1. Tesalonickým 5:8...dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás...
2. Tesalonickým 1:3...děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým....
2. Tesalonickým 1:11...každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a...
2. Tesalonickým 2:13...počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchemvíru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším...
1. Timoteus 1:2... naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od...
1. Timoteus 1:4...k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z...
1. Timoteus 1:5...z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k...
1. Timoteus 1:14... Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá...
1. Timoteus 1:19... S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto...
1. Timoteus 2:7...(říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby...
1. Timoteus 2:15...- její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat...
1. Timoteus 3:9...nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni,...
1. Timoteus 3:13...dobré postavení a významný hlas, pokud jdevíru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy...
1. Timoteus 3:16...v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanůmvírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká...
1. Timoteus 4:1... že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky....
1. Timoteus 4:6...dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil. Světské babské...
1. Timoteus 4:12...pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v láscevíře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a...
1. Timoteus 5:8...o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve ...
1. Timoteus 6:10...zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží...
1. Timoteus 6:11...věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnostvíru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry...
1. Timoteus 6:12...lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž...
1. Timoteus 6:21... Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista...
2. Timoteus 1:5...a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla tvá babička Lois, tvá matka Euniké a...
2. Timoteus 1:13... měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého...
2. Timoteus 2:18... kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení....
2. Timoteus 2:22...od mladických tužeb a následuj spravedlnostvíru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z...
2. Timoteus 3:8...pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres...
2. Timoteus 3:10... učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi...
2. Timoteus 3:15... která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je...
2. Timoteus 4:7... Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončilvíru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti,...
Titus 1:1...Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného...
Titus 1:4...bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše,...
Titus 1:13... Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí,...
Titus 2:2...jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají,...
Titus 3:15... pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a...
Filemon 1:5... děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby...
Filemon 1:6...ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v...
Židům 4:2...ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalovírou. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme...
Židům 6:1...základy - je to pokání z mrtvých skutkůvíra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z...
Židům 6:12...líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával...
Židům 10:22...přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem...
Židům 10:38... a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žítvíry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem...
Židům 11:1...neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně.  Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností,...
Židům 11:3... naši předkové došli u Boha uznáníVírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže...
Židům 11:4...to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelnéhoVírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl...
Židům 11:5...dary), a přestože zemřel, díky dosud mluvíVírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel,...
Židům 11:6...než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k...
Židům 11:7... že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledajíVírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží...
Židům 11:8...stal se dědicem spravedlnosti, která je z víryVírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež...
Židům 11:9... Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestuVírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí,...
Židům 11:11... město, jehož stavitelem a tvůrcem je BůhVírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala...
Židům 11:13...písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli,...
Židům 11:17...se jejich Bohem, neboť jim připravil městoVírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který...
Židům 11:20...a odtud ho také (obrazně řečeno) přijalVírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích...
Židům 11:21...Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcíVírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a...
Židům 11:22...synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu...
Židům 11:23...a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmiVírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými...
Židům 11:24... nenechali se zastrašit královým rozkazemVírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova...
Židům 11:27...egyptské poklady, neboť se díval k odplatěVírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem....
Židům 11:28...hněvem. Vytrval, jako by viděl NeviditelnéhoVírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich...
Židům 11:29... takže se jich zhoubce prvorozených nedotklVírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se však o...
Židům 11:30...však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubiněVírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou...
Židům 11:31...padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dníVírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak...
Židům 11:33... Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli...
Židům 11:39...jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení,...
Židům 12:2...oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu,...
Židům 13:7...jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky...
Jakub 1:3...do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát,...
Jakub 1:6...štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž...
Jakub 2:1...se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co...
Jakub 2:5...chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh...
Jakub 2:14...čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že  víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra...
Jakub 2:17...co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to...
Jakub 2:18...o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden  víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez...
Jakub 2:20...- a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham...
Jakub 2:22... když přinesl svého syna Izáka na oltář? VidíšVíra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra...
Jakub 2:24...je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také...
Jakub 2:26...je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvávíra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři...
Jakub 5:15...modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal...
1. Petr 1:5...vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto...
1. Petr 1:7... I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost,...
1. Petr 1:9... velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili...
1. Petr 1:21...vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností...
1. Petr 5:9...a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po...
2. Petr 1:1...Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele...
2. Petr 1:5...řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání...
1. Jan 5:4... A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je...
Juda 1:3...napomenout vás, abyste ze všech sil bojovalivíru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili...
Juda 1:20... milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží...
Zjevení 2:13... a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek,...
Zjevení 14:12... kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým,...

Slova obsahující vírou: nevírou (1) vírou (36)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |