Víra

Hledám varianty 'víra' [ víře (54) víry (57) víru (53) vírou (36) víra (40) ]. Nalezeny 223 verše.
Matouš 8:10...těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí...
Matouš 9:2...člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou...
Matouš 9:22... a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš...
Matouš 9:29...jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul:...
Matouš 15:28...zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak...
Matouš 17:20..." odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud...
Matouš 21:21...jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle...
Matouš 23:15...moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího...
Marek 2:5...spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny."...
Marek 4:40...tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali...
Marek 5:34...mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého...
Marek 10:52...odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na...
Marek 11:22... uschl!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře:...
Lukáš 5:20...rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci...
Lukáš 7:9... který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do...
Lukáš 7:50...že i hříchy odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel...
Lukáš 8:25...vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali...
Lukáš 8:48...uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel...
Lukáš 17:5...odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl...
Lukáš 17:6...Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této...
Lukáš 17:19...tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali,...
Lukáš 18:8...rychle. ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní...
Lukáš 18:42...vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním,...
Lukáš 22:32...jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry."...
Jan 20:31... že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal...
Skutky 3:16...toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte....
Skutky 6:5...souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona,...
Skutky 6:7...rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké...
Skutky 6:8...veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy...
Skutky 11:24...Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatéhovíry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších....
Skutky 13:8...odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý....
Skutky 14:9... Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na...
Skutky 14:22...duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá...
Skutky 14:27...všechno Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas....
Skutky 15:9... když jim dal Ducha svatého tak jako námVírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi...
Skutky 16:5...a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a...
Skutky 19:4...svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval jevíře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to...
Skutky 19:9...království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil....
Skutky 20:21...i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do...
Skutky 24:24... Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o...
Skutky 26:18...lidu i od pohanů, ke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od...
Římanům 1:5... aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem...
Římanům 1:8...svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v...
Římanům 1:12...to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem...
Římanům 1:17...Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnostvíry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry...
Římanům 3:22...dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž...
Římanům 3:27... Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou...
Římanům 3:28... Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i...
Římanům 3:30...přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V...
Římanům 3:31...díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. ...
Římanům 4:5...bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá...
Římanům 4:9...pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla...
Římanům 4:11...přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných...
Římanům 4:12...nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když...
Římanům 4:13...základě Zákona, ale na základě spravedlnostivíry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta...
Římanům 4:14...jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť...
Římanům 4:16...Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy vycházívíry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni...
Římanům 4:19..." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost...
Římanům 4:20...nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co...
Římanům 5:1...ospravedlnění. Nyní, když jsme ospravedlněnivíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista....
Římanům 5:2...našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a...
Římanům 9:30... dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnostivíry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke...
Římanům 9:32...nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak...
Římanům 10:6...ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnostvíry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do...
Římanům 10:8...ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán,...
Římanům 10:10... že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasenVíra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede...
Římanům 10:17...říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo...
Římanům 11:20... Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil...
Římanům 12:3... Každý smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho...
Římanům 12:6...dary: kdo proroctví, je užívá v souladuvírou; kdo službu, slouží; kdo je učitel, ...
Římanům 14:1...Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst...
Římanům 14:22...a vyvarovat se všeho, co tvého bratra urážíVíru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze...
Římanům 14:23... je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést...
Římanům 15:13...Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále...
Římanům 16:26...Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše...
1. Korintským 2:5...a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O...
1. Korintským 12:9... jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu...
1. Korintským 13:2... rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznánívíru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic....
1. Korintským 13:13... tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je...
1. Korintským 15:14...Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží...
1. Korintským 15:17...Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti,...
1. Korintským 16:13...však, bude mít možnost. Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi...
2. Korintským 1:24...jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně...
2. Korintským 4:13...ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my...
2. Korintským 5:7...v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo...
2. Korintským 5:11...bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidivíře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i...
2. Korintským 8:7...také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce,...
2. Korintským 10:15...prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás...
2. Korintským 13:5...prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus?...
Galatským 1:23...jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha....
Galatským 2:16...nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše...
Galatským 2:20...žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si zamiloval a vydal za sám...
Galatským 3:2...jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali...
Galatským 3:5...vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil...
Galatským 3:7... Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na...
Galatským 3:8...předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou...
Galatským 3:9..."V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Všichni,...
Galatským 3:11... je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žítvíry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo...
Galatským 3:12...bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejdevíru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít."...
Galatským 3:14...přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři....
Galatským 3:22... aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi...
Galatským 3:23...založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy...
Galatským 3:24...ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem...
Galatským 3:25...mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v...
Galatským 3:26... ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste...
Galatským 5:5...naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo...
Galatským 5:6...přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo...
Galatským 6:10... prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU...
Efeským 1:15...Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,...
Efeským 2:8...bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze...
Efeským 3:12...v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s...
Efeským 3:17...ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v...
Efeským 4:5... k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade...
Efeským 4:13... abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné...
Efeským 6:16...evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho...
Efeským 6:23...vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láskavírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a...
Filipským 1:25...pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu...
Filipským 1:27...a že společně jako jedna duše vedete zápasvíru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými...
Filipským 2:17... Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi...
Filipským 3:9...na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývávíry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a...
Koloským 1:4...Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým....
Koloským 1:23...úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste...
Koloským 2:5...a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána,...
Koloským 2:7...něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte...
Koloským 2:12...Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbenivírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s...
1. Tesalonickým 1:3...před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši...
1. Tesalonickým 1:8...a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž...
1. Tesalonickým 3:2...evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat....
1. Tesalonickým 3:5...jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí...
1. Tesalonickým 3:6...ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v...
1. Tesalonickým 3:7... jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v...
1. Tesalonickým 3:10...abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš...
1. Tesalonickým 5:8...dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás...
2. Tesalonickým 1:3...děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým....
2. Tesalonickým 1:11...každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a...
2. Tesalonickým 2:13...počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchemvíru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším...
1. Timoteus 1:2... naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od...
1. Timoteus 1:4...k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z...
1. Timoteus 1:5...z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k...
1. Timoteus 1:14... Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá...
1. Timoteus 1:19... S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto...
1. Timoteus 2:7...(říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby...
1. Timoteus 2:15...- její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat...
1. Timoteus 3:9...nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni,...
1. Timoteus 3:13...dobré postavení a významný hlas, pokud jdevíru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy...
1. Timoteus 3:16...v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanůmvírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká...
1. Timoteus 4:1... že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky....
1. Timoteus 4:6...dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil. Světské babské...
1. Timoteus 4:12...pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v láscevíře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a...
1. Timoteus 5:8...o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve ...
1. Timoteus 6:10...zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží...
1. Timoteus 6:11...věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnostvíru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry...
1. Timoteus 6:12...lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž...
1. Timoteus 6:21... Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista...
2. Timoteus 1:5...a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla tvá babička Lois, tvá matka Euniké a...
2. Timoteus 1:13... měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého...
2. Timoteus 2:18... kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení....
2. Timoteus 2:22...od mladických tužeb a následuj spravedlnostvíru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z...
2. Timoteus 3:8...pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres...
2. Timoteus 3:10... učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi...
2. Timoteus 3:15... která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je...
2. Timoteus 4:7... Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončilvíru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti,...
Titus 1:1...Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného...
Titus 1:4...bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše,...
Titus 1:13... Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí,...
Titus 2:2...jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají,...
Titus 3:15... pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a...
Filemon 1:5... děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby...
Filemon 1:6...ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v...
Židům 4:2...ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalovírou. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme...
Židům 6:1...základy - je to pokání z mrtvých skutkůvíra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z...
Židům 6:12...líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával...
Židům 10:22...přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem...
Židům 10:38... a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žítvíry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem...
Židům 11:1...neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně.  Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností,...
Židům 11:3... naši předkové došli u Boha uznáníVírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže...
Židům 11:4...to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelnéhoVírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl...
Židům 11:5...dary), a přestože zemřel, díky dosud mluvíVírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel,...
Židům 11:6...než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k...
Židům 11:7... že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledajíVírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží...
Židům 11:8...stal se dědicem spravedlnosti, která je z víryVírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež...
Židům 11:9... Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestuVírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí,...
Židům 11:11... město, jehož stavitelem a tvůrcem je BůhVírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala...
Židům 11:13...písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli,...
Židům 11:17...se jejich Bohem, neboť jim připravil městoVírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který...
Židům 11:20...a odtud ho také (obrazně řečeno) přijalVírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích...
Židům 11:21...Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcíVírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a...
Židům 11:22...synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu...
Židům 11:23...a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmiVírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými...
Židům 11:24... nenechali se zastrašit královým rozkazemVírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova...
Židům 11:27...egyptské poklady, neboť se díval k odplatěVírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem....
Židům 11:28...hněvem. Vytrval, jako by viděl NeviditelnéhoVírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich...
Židům 11:29... takže se jich zhoubce prvorozených nedotklVírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se však o...
Židům 11:30...však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubiněVírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou...
Židům 11:31...padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dníVírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak...
Židům 11:33... Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli...
Židům 11:39...jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení,...
Židům 12:2...oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu,...
Židům 13:7...jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky...
Jakub 1:3...do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát,...
Jakub 1:6...štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž...
Jakub 2:1...se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co...
Jakub 2:5...chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh...
Jakub 2:14...čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že  víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra...
Jakub 2:17...co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to...
Jakub 2:18...o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden  víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez...
Jakub 2:20...- a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham...
Jakub 2:22... když přinesl svého syna Izáka na oltář? VidíšVíra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra...
Jakub 2:24...je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také...
Jakub 2:26...je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvávíra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři...
Jakub 5:15...modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal...
1. Petr 1:5...vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto...
1. Petr 1:7... I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost,...
1. Petr 1:9... velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili...
1. Petr 1:21...vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností...
1. Petr 5:9...a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po...
2. Petr 1:1...Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele...
2. Petr 1:5...řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání...
1. Jan 5:4... A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je...
Juda 1:3...napomenout vás, abyste ze všech sil bojovalivíru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili...
Juda 1:20... milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží...
Zjevení 2:13... a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek,...
Zjevení 14:12... kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým,...

Slova obsahující víra: neotvíral (1) otevírají (1) otevíral (1) otevírat (3) otvírají (8) otvírající (2) otvírajícího (2) otvíral (3) otvírala (1) otvíraly (1) otvírat (2) rozvírají (1) svírají (2) svíral (2) svírali (1) škvírami (1) uzavírají (1) víra (40) zavíral (1) zavírali (1) zavírat (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |