Vína

Hledám varianty 'vína' [ vínu (8) víno (125) vínem (39) víně (5) vína (49) ]. Nalezeno 210 veršù.
Genesis 9:21...Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec...
Genesis 14:18...byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chlébvíno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od...
Genesis 19:32...běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A...
Genesis 19:33...našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl...
Genesis 19:34...včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom...
Genesis 19:35...svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani...
Genesis 27:25...A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž,...
Genesis 27:28... ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilívíno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy....
Genesis 27:37...mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilímvínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému...
Genesis 49:11...oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se...
Genesis 49:12...vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u...
Exodus 22:28...lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej...
Exodus 29:40...vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s...
Leviticus 10:9...Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné...
Leviticus 23:13...oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani...
Numeri 6:3... aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného...
Numeri 6:20...darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar...
Numeri 15:5...oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy...
Numeri 15:7...hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou...
Numeri 15:10...půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak...
Numeri 18:12...čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu,...
Numeri 18:27...příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze...
Numeri 18:30...se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny...
Numeri 20:5...bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíkyvíno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš...
Numeri 28:14...Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na...
Deuteronomium 7:13...tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilívínu i oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravu v...
Deuteronomium 11:14...podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilívíno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj...
Deuteronomium 12:17...však ve svém městě jíst desátky ze svého obilívína a oleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou...
Deuteronomium 14:23...vyroste na poli. Desátky ze svého obilívína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu...
Deuteronomium 14:26...pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopovévíno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před...
Deuteronomium 18:4... Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilívína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž...
Deuteronomium 28:39...vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování; sežerou to červi. I když budeš...
Deuteronomium 28:51...půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilívíno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu,...
Deuteronomium 29:5...vašich nohou nezpuchřela, chléb jste nejedlivíno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že ...
Deuteronomium 32:14...z Bášanu, pšeničnou moukou nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl,...
Deuteronomium 32:33...jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což není...
Deuteronomium 32:38...jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli, se...
Deuteronomium 33:28... Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilívína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo...
Jozue 9:4...a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na...
Jozue 9:13...se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: ...
Soudců 9:13...Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít...
Soudců 13:4...porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a...
Soudců 13:7...mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec...
Soudců 13:14...nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého. dodržuje všechno,...
Soudců 19:19... Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chlébvíno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence,...
Růt 2:14...sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla si tedy k žencům, a když podal pražené...
1. Samuel 1:15...to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem....
1. Samuel 1:24... vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo...
1. Samuel 10:3...kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich...
1. Samuel 16:20... který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal...
1. Samuel 25:18..." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto...
2. Samuel 13:28...svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijete....
2. Samuel 16:1...sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě...
2. Samuel 16:2...Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládencevíno je k pití, budete na poušti unavení." "A kde je...
2. Královská 6:27...jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co...
1. Letopisů 9:29...posvátnému náčiní a také k jemné moucevínu, oleji, kadidlu a balzámu. Někteří z kněžských synů...
1. Letopisů 12:41...volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinekvíno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval...
2. Letopisů 2:9...drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl...
2. Letopisů 2:14...pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olejvíno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik...
2. Letopisů 11:11...a dodal jim velitele, zásoby potravin, olejevína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně...
2. Letopisů 31:5...začali přinášet množství prvotin z obilívína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý...
2. Letopisů 32:28... štítů a všemožných klenotů. Měl sklady obilívína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro...
Ezdráš 6:9...k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůlvíno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát,...
Ezdráš 7:22...100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení...
Nehemiáš 2:1...jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se ...
Nehemiáš 5:11... olivy a domy a také úrok z peněz, z obilívína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme,"...
Nehemiáš 5:15...denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlovíno. Také jejich mládenci lid utiskovali. jsem ale z...
Nehemiáš 5:18... Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky,...
Nehemiáš 10:38...obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho...
Nehemiáš 10:40...budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilívína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde...
Nehemiáš 13:5...obětiny, kadidlo, nádoby a desátky z obilívína i oleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné,...
Nehemiáš 13:12...lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilívína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi,...
Nehemiáš 13:15... nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož...
Ester 1:7...mramoru i perleti a drahých kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za...
Ester 1:10...pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bizta, Charbona, Bigta, Abagta,...
Ester 5:6...na hostinu, kterou Ester připravila. Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti...
Ester 7:2...hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání,...
Ester 7:7...jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby...
Job 1:13...dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi...
Job 1:18..."Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od...
Job 32:19...slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k...
Žalmy 4:8...plníš větší radostí, než když sklízejí zrnívíno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám,...
Žalmy 60:5...se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzyvínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale...
Žalmy 75:9... Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije,...
Žalmy 78:65...procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je...
Žalmy 104:15...lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostlVíno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se...
Přísloví 3:10... Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když...
Přísloví 4:17... Takoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a...
Přísloví 9:2...sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazilavíno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a...
Přísloví 9:5... vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte,...
Přísloví 20:1...drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány.  Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá,...
Přísloví 21:17...radovánek je vlastně chudák; milovník přepychuvína nebude bohatý. Darebák bude výkupným za spravedlivého,...
Přísloví 23:20...zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká...
Přísloví 23:30...Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch, kdovína vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje! Do vína...
Přísloví 23:31...vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje! Do vína nezahleď se - jak rudé je, jak v poháru jen jiskří,...
Přísloví 31:4... Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by...
Přísloví 31:6...všech soužených. Umírajícím dejte pít pivovíno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu...
Kazatel 2:3...radovánkách: K čemu to? Rozhodl jsem se holdovat vínu a osvojit si ztřeštěnost, nadále se však v srdci řídit...
Kazatel 9:7... Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou...
Kazatel 10:19... Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi,...
Píseň 1:2...písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně...
Píseň 1:4... král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují!...
Píseň 4:10...jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá, vůně tvých olejů nad...
Píseň 5:1...myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte,...
Píseň 7:3...tepané. Pupek tvůj - číše okrouhlá, kořeněné víno v nikdy nechybí! Podbřišek tvůj - kupka pšenice...
Píseň 7:9...ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi...
Píseň 7:10...dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí, plyne mi...
Píseň 8:2...si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opojila bych , moštem z granátových jablek svých....
Izaiáš 1:22...vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví vládcové jsou samozvanci a...
Izaiáš 5:11...za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem rozvášní! Citery, loutny, tamburíny, píšťaly, víno na...
Izaiáš 5:12...rozvášní! Citery, loutny, tamburíny, píšťalyvíno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale...
Izaiáš 5:22... kdo si připadají rozumně! Běda hrdinům v pití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří za úplatek...
Izaiáš 16:10...v zahradách, na vinicích přestal zpěv a zábavaVíno v lisu nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam....
Izaiáš 24:7...země mizejí, zbývají jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý naříká....
Izaiáš 24:9... umlkly radostné zvuky citery. nepijí víno s písněmi, pijákům zhořkl nápoj opojný. Rozbořeno je...
Izaiáš 24:11...marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí,...
Izaiáš 25:6...bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na...
Izaiáš 27:2...netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji...
Izaiáš 28:1...nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a...
Izaiáš 28:7...a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: kněz i prorok jsou...
Izaiáš 29:9...slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha...
Izaiáš 49:26...masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin...
Izaiáš 51:21...teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu,...
Izaiáš 55:1... kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně! Proč utrácíte peníze nikoli za...
Izaiáš 56:12...zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový,...
Izaiáš 62:8...tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a...
Izaiáš 62:9...jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte...
Izaiáš 65:8...praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak i...
Jeremiáš 13:12...praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý džbán...
Jeremiáš 23:9...se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým...
Jeremiáš 25:15... ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalichvínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám...
Jeremiáš 25:30...vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě...
Jeremiáš 31:12... rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilívíno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou...
Jeremiáš 35:2...jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna Jeremiáše, syna...
Jeremiáš 35:5...jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme...
Jeremiáš 35:6...vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův...
Jeremiáš 35:8... co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery. Nestavíme si...
Jeremiáš 35:14... Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno,...
Jeremiáš 40:10... kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a...
Jeremiáš 40:12...do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce. Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní...
Jeremiáš 48:11...od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho...
Jeremiáš 48:33...veselí a jásot v zahradách po celé zemi moábskéVíno jsem z lisů odebral, s veselým křikem se nešlape -...
Jeremiáš 51:7...byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude...
Ezechiel 17:8...ratolesti, nesla plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje?...
Ezechiel 27:18...zboží a všelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za...
Ezechiel 27:19...nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným...
Ezechiel 44:21...do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou...
Daniel 1:5... Král jim určil každodenní příděl pokrmůvína z královského stolu. Tři roky měli být takto...
Daniel 1:8...se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmyvínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana,...
Daniel 1:16... Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmyvíno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři...
Daniel 5:1...svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno. Napit tím vínem pak Belšasar poručil, přinesou...
Daniel 5:2...a v jejich společnosti popíjel víno. Napit tím vínem pak Belšasar poručil, přinesou zlaté a stříbrné...
Daniel 5:4... manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a...
Daniel 10:3... Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí,...
Ozeáš 2:10... dosud ale uznat nechtěla, že jsem obilívíno i olej dával , že jsem dával hojnost stříbra i...
Ozeáš 2:11...v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnu i svůj len, jimiž se...
Ozeáš 2:24...nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilívínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej...
Ozeáš 4:11...Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli vínu, kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid se radí se...
Ozeáš 7:5...těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se zrádci!...
Ozeáš 7:14... když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu a obilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a...
Ozeáš 9:2...mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese zklamání. Nezůstanou v Hospodinově zemi -...
Ozeáš 14:8...vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako  víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model? ...
Joel 1:5...se, opilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst...
Joel 1:10... Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilívíno pryč, olej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte,...
Joel 2:19...svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilívíno a olej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu...
Joel 2:24...humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy...
Joel 4:3...o můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti...
Joel 4:18... do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí...
Amos 2:8...pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi Emorejce...
Amos 2:12...praví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle, ...
Amos 5:11...výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je...
Amos 6:6... loudíte tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza...
Amos 9:13... kdo šlape hrozny, rozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid...
Amos 9:14...v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady a ovoce z nich jíst. Zasadím je...
Micheáš 2:11...nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl prorok pro...
Micheáš 6:15... ale nepomažeš se olejem; vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješ. Řídíte se Omriho pravidly a všemi...
Nahum 1:10... se nezvedne! Budou zapleteni v trní, svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy. Z tebe,...
Sofoniáš 1:12...s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin...
Sofoniáš 1:13...však nezabydlí, sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich." Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko...
Ageus 1:11...jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilívíno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na...
Ageus 2:12...maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaševína, oleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne,"...
Zachariáš 9:15...praku podupou. Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře....
Zachariáš 9:17...nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť, když na jaře...
Zachariáš 10:7... Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to spatří jejich děti, budou se veselit...
Matouš 9:17...a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se...
Matouš 11:19...a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale...
Marek 2:22...a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se...
Marek 15:23...(což v překladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovali,...
Lukáš 1:15...bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn...
Lukáš 5:37...se ke starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy roztrhne,...
Lukáš 5:38... víno se rozlije a nádoby se zničí. Nové víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem...
Lukáš 7:33...Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a...
Lukáš 7:34... a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale...
Lukáš 10:34... Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejemvínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a...
Jan 2:3...také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode...
Jan 2:9...správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu...
Jan 2:10...řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi...
Jan 4:46...vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl...
Skutky 2:13...se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k...
Římanům 14:21...člověka jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. Víru,...
Efeským 5:18... rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se...
1. Timoteus 5:23...na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde...
Zjevení 6:6... jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olejvíno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem...
Zjevení 14:8...město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě...
Zjevení 14:10...na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho...
Zjevení 14:19...Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten...
Zjevení 16:19...připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalichvínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy...
Zjevení 17:2...smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy...
Zjevení 18:3... doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy,...
Zjevení 18:13...skořici a vonné koření, voňavky, mast i kadidlovíno, olej, mouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |