Víme

Hledám varianty 'víme' [ víte (57) víš (67) víme (44) vím (77) (53) vězte (28) věz (15) vědí (9) vědět (20) věděly (2) vědělo (2) věděli (29) věděl (35) ]. Nalezeno 420 veršù.
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a...
Genesis 12:11...blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleďvím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou:...
Genesis 20:6...úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem....
Genesis 20:7...a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíšvěz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří."...
Genesis 30:26...děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejítVíš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu...
Genesis 30:29...odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku...
Genesis 31:6...jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš...
Genesis 33:13...se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou...
Genesis 38:9...a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s...
Genesis 43:7...tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši...
Genesis 44:27...Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel....
Genesis 48:19...hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho...
Exodus 2:14...strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom  !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít,...
Exodus 3:19...tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen...
Exodus 9:30...skončí. To abys poznal, že země je HospodinovaVím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před...
Exodus 10:2...o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k...
Exodus 21:36...o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho...
Exodus 22:22...ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovatvěz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě...
Exodus 31:13...mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte...
Exodus 32:1...nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron...
Exodus 32:22... že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid...
Exodus 32:23...mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.'...
Leviticus 5:18...neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se...
Leviticus 23:43...budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal...
Numeri 10:31...nás prosím. Vyznáš se přece na pouštivíš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem....
Numeri 20:14...posly k edomskému králi se slovy: "Toto pra tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás...
Numeri 22:6... Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze zeměVím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je...
Numeri 32:23...nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro...
Deuteronomium 3:19... Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která...
Deuteronomium 4:39... jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný...
Deuteronomium 7:9...domu otroctví, z ruky egyptského krále faraonaVěz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh,...
Deuteronomium 8:5...čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neoteklyVěz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna...
Deuteronomium 9:2...nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům...
Deuteronomium 9:3...obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako...
Deuteronomium 9:6...tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a JákoboviVěz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává...
Deuteronomium 11:2...pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil...
Deuteronomium 11:4...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i...
Deuteronomium 20:20...za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich...
Deuteronomium 29:15... ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli...
Deuteronomium 31:29...tato slova a dosvědčil je před nebem a zemíVím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou...
Jozue 2:9... když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme...
Jozue 3:7...v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty...
Jozue 14:6... syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži...
Jozue 22:22..."Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to  a to i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o...
Jozue 23:13...příznit, mísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony...
Jozue 23:14... Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidéVězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých...
Soudců 7:13...Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vyprá druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl...
Soudců 17:2...jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra?...
Soudců 18:5...kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná...
Soudců 18:14...těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům....
Růt 3:2...ti najít domov, dcero, abys byla šťastnáVíš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš...
Růt 3:3...šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. si půjde lehnout,...
Růt 3:11...pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem...
Růt 4:4...bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími,...
1. Samuel 3:13...dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a on jim v tom nezabránil....
1. Samuel 6:9...hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to...
1. Samuel 9:6...se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží...
1. Samuel 10:8...s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do GilgaluVěz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné...
1. Samuel 15:12...za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na KarmelVíš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu...
1. Samuel 20:3...mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom...
1. Samuel 20:5...budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s...
1. Samuel 20:7...' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku,...
1. Samuel 20:9...se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl...
1. Samuel 20:18...neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti,...
1. Samuel 20:39... Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho...
1. Samuel 22:17...Hospodinovy kněze, protože i oni drží s DavidemVěděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi...
1. Samuel 22:22..." toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli...
1. Samuel 23:17...mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu....
1. Samuel 24:21...za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď  vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude...
1. Samuel 25:7...všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovceVíš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim...
1. Samuel 25:14...mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s...
1. Samuel 25:34... Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit tivěz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění...
1. Samuel 29:9...bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží...
2. Samuel 1:5...a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David...
2. Samuel 11:16...města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži...
2. Samuel 12:22...a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal:...
2. Samuel 14:20... věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s...
2. Samuel 14:30...podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen;...
2. Samuel 14:32...mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít,"...
2. Samuel 15:3...a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se...
2. Samuel 17:10...jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní....
2. Samuel 19:21...v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti...
2. Samuel 19:27..."Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem...
2. Samuel 19:36...dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a...
1. Královská 2:5...trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma...
1. Královská 2:9...ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do...
1. Královská 2:15...bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že...
1. Královská 2:39...Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla...
1. Královská 2:44...Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina,...
1. Královská 5:20...služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když...
1. Královská 8:43...a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který...
1. Královská 17:24... "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu...
1. Královská 22:3...Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme,...
2. Královská 2:3... Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. "...
2. Královská 2:5...učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte...
2. Královská 4:1...naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel...
2. Královská 7:12...v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a...
2. Královská 8:12...pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele....
2. Královská 9:11... "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzdal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí,"...
2. Královská 10:10...jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu...
1. Letopisů 12:33...jejich velením - muži, kteří pochopili dobuvěděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50...
1. Letopisů 29:17...- vše je to ale z tvé ruky a tobě to náležíVím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z...
2. Letopisů 2:7... cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo....
2. Letopisů 6:33...a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který...
2. Letopisů 25:16...vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je...
Ezdráš 9:13...nás potkalo za naše veliké zločiny a proviněnívíme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své...
Nehemiáš 4:9...své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli...
Nehemiáš 9:10...na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes...
Ester 4:14...jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s...
Job 4:8...byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před...
Job 9:28...všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil...
Job 10:7...nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš seVíš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo...
Job 11:6...moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápáníVěz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš...
Job 11:8...si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš? Delší než země, širší než...
Job 12:3...jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, ...
Job 13:2...jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se...
Job 15:9...tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší...
Job 15:23...ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí...
Job 19:6...nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle...
Job 19:25...vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze ...
Job 20:4...a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověďVíš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem...
Job 21:14...říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu...
Job 21:27...jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červiVíte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi...
Job 22:13...hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže...
Job 23:3...jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před...
Job 28:23...jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno...
Job 30:23...v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece...
Job 34:25...pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich...
Job 38:5...tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její...
Job 39:1...volají, když bloudí kolem a nemají co jíst?  Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají?...
Žalmy 4:4...pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší...
Žalmy 20:7...Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně...
Žalmy 38:10... úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Panevíš o každé touze, můj nářek před tebou není utajen....
Žalmy 40:10...zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl...
Žalmy 46:11...luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. PřestaňteVězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy,...
Žalmy 56:9...útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji...
Žalmy 56:10...moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten denVím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo...
Žalmy 69:20... vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích -...
Žalmy 73:11...lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají...
Žalmy 78:3...ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to...
Žalmy 100:3...před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce...
Žalmy 103:14...je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v...
Žalmy 104:19...jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí,...
Žalmy 119:75... Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodinevím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska...
Žalmy 119:152...spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď...
Žalmy 135:5...jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí,...
Žalmy 138:6...vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky  o nadutcích. I když procházím soužením, život mi...
Žalmy 139:2... Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým...
Žalmy 139:4...slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na ...
Žalmy 140:13...na zemi, násilníky dožene a srazí neštěstíVím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých...
Žalmy 142:4... Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past....
Žalmy 144:3...mi poddává. Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře...
Přísloví 14:8...se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklam....
Přísloví 24:12...vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé...
Přísloví 24:22...přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu...
Přísloví 29:7... zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou...
Přísloví 30:4...Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral tr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil...
Kazatel 2:19...sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše,...
Kazatel 3:14...svého pachtění se potěšit, je to Boží darVím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze...
Kazatel 3:21...z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí...
Kazatel 6:8...moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima,...
Kazatel 6:12...větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného...
Kazatel 7:22...svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se...
Kazatel 8:5...Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý  v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě....
Kazatel 8:12...třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Anovím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před...
Kazatel 8:17...nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to nemůže nikdy pochopit. Když jsem o tom všem...
Kazatel 9:5..."Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Ži totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec...
Izaiáš 19:12...ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži...
Izaiáš 29:15...tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl?...
Izaiáš 41:26...rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo...
Izaiáš 48:4... náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelývěděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo...
Izaiáš 48:7...o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo...
Izaiáš 48:8...tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že...
Izaiáš 50:7...z křemene proto nastavuji, nebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který hájí. Kdo chce obvinit?...
Jeremiáš 5:5...nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich...
Jeremiáš 10:23...obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodinevím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po ...
Jeremiáš 17:16...tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi...
Jeremiáš 18:23...nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim...
Jeremiáš 24:7... Dám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem a budu...
Jeremiáš 26:15...se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když zabijete, uvalíte na sebe i na toto město...
Jeremiáš 29:11... že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš...
Jeremiáš 29:23...lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčuji, praví Hospodin. Šemajášovi...
Jeremiáš 32:8...na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je to slovo Hospodinovo, a tak jsem to pole...
Jeremiáš 40:14...přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela, syna...
Jeremiáš 44:15...se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny...
Ezechiel 11:5...padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak pra Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i to,...
Ezechiel 20:12...soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Dům Izraele...
Ezechiel 20:20... jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale...
Ezechiel 37:3...ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto...
Ezechiel 39:22...svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy...
Daniel 2:8..."Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo...
Daniel 2:22...poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a...
Daniel 4:6...mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštcůvím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné...
Daniel 5:22... ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis...
Daniel 7:19...vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech...
Daniel 7:20...a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč...
Daniel 9:25...a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém...
Daniel 10:20... pane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit...
Joel 2:14... velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám...
Amos 5:12... co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen  vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné...
Jonáš 1:12... aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře...
Jonáš 3:9...cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého...
Jonáš 4:2...doma? Právě proto jsem předtím utíkal za mořeVěděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý,...
Matouš 6:8...množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto...
Matouš 6:32...ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží...
Matouš 9:6...hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" -...
Matouš 12:7... že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,'...
Matouš 15:12..." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?"...
Matouš 16:8...jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní,...
Matouš 20:25...bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad...
Matouš 22:16...své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na...
Matouš 24:32...po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí...
Matouš 24:33...se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vševězte, že se blíží, že je ve dveřích! Amen, říkám vám...
Matouš 24:43...chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a...
Matouš 25:24...ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Panevěděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi...
Matouš 25:26... Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím,...
Matouš 26:2...všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka...
Matouš 27:18...Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát...
Matouš 28:5...jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak...
Marek 1:24...nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničitVím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš,...
Marek 2:10...‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" -...
Marek 6:20... ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho...
Marek 8:17...sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte...
Marek 9:30...Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka...
Marek 10:42...a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich...
Marek 12:14...ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: "Mistřevíme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se...
Marek 13:28...nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí...
Marek 13:29... Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věcivězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen, říkám vám,...
Marek 15:10..."Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.)...
Lukáš 4:34...nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničitVím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš,...
Lukáš 4:41...Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvitVěděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud...
Lukáš 5:24...ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" -...
Lukáš 7:39... který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorokvěděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví,...
Lukáš 8:53... jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal:...
Lukáš 10:11...prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohouVězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen...
Lukáš 12:30...vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a...
Lukáš 12:39... blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu...
Lukáš 16:4...propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím...  vím, co udělám, aby lidé přijali do svých domů, budu...
Lukáš 19:22... podle tvých vlastních slov, zlý služebníkuVěděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem...
Lukáš 20:21...římského prokurátora. Zeptali se ho: "Mistřevíme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale...
Lukáš 21:20...život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskemvězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku...
Lukáš 21:30...a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí...
Lukáš 21:31... Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věcivězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to...
Jan 2:9...správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo no (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu...
Jan 2:25...Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědect, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl...
Jan 3:2... Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbivíme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže...
Jan 4:22...ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása...
Jan 4:25... ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus)....
Jan 4:42...jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšelivíme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak...
Jan 5:32...není pravé. Svědčí však o mně někdo jinývím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jste k...
Jan 6:6...(To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám...
Jan 6:64...z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto...
Jan 7:27...jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět,...
Jan 7:28...v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který...
Jan 8:14...o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí,...
Jan 8:37...vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodníVím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože...
Jan 8:52...zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel...
Jan 9:20...slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli...
Jan 9:25... že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď...
Jan 9:29...jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníciVíme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je...
Jan 9:31... "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel očiVíme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo...
Jan 10:38...mně, věřte těm skutkům, abyste poznalivěděli, že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho tedy opět...
Jan 11:22...bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr...
Jan 11:24...bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla...
Jan 11:42...a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi vyslyšel.  vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu,...
Jan 12:50...mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy...
Jan 13:1...řekl Otec." Před Velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k...
Jan 13:11...celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste...
Jan 13:17...posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás...
Jan 13:18...víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; se ale...
Jan 14:4...vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš,"...
Jan 15:18...jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidětvězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili...
Jan 16:30..."Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se někdo vyptával...
Jan 18:21...? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl, jeden z kolemstojících...
Jan 19:4...vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou...
Jan 19:28...ji od chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo...
Jan 19:35...krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědect a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu,...
Jan 21:12...se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a...
Jan 21:15...zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ  ce než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že ...
Jan 21:16..."Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl:...
Jan 21:17...že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád."...
Jan 21:24...po tom?" To je ten učedník, který vydává svědect o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví...
Skutky 1:19...se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnostiVědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo...
Skutky 2:22...konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti...
Skutky 2:30...- jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn...
Skutky 3:17... ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratřivím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši...
Skutky 4:16...radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme...
Skutky 7:40...‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.'...
Skutky 10:28...shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem...
Skutky 10:37...skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po...
Skutky 15:7...vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli...
Skutky 16:3...kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města,...
Skutky 17:19...ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně...
Skutky 17:20...hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být." (Všichni Athéňané i cizinci, kteří...
Skutky 19:15...vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten...
Skutky 19:25...z příbuzných oborů a promluvil k nim: "Pánovévíte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale...
Skutky 20:18...církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od...
Skutky 20:25...abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím...
Skutky 20:29...Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krvíVím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří...
Skutky 20:34...jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i...
Skutky 22:19...o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo věřili...
Skutky 23:6...přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá...
Skutky 24:10...tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu...
Skutky 24:22...z mrtvých!'" Felix (který o Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se...
Skutky 25:10... Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si...
Skutky 26:4... prosím, vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a...
Skutky 26:27...někde v ústraní. Věříš prorokům, králi AgrippoVím, že věříš." "Téměř jsi přesvědčil, abych se stal...
Skutky 28:22...si však poslechnout tvé názory; o sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se...
Skutky 28:28...se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!"...
Římanům 2:1... Chceš-li však někoho soudit, člověčevěz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš...
Římanům 2:2...sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíšVíme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na...
Římanům 2:18...na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůlivíš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem,...
Římanům 5:3... A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost...
Římanům 6:6...s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšeníVíme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby...
Římanům 6:9...zemřeli, věříme, že s ním také budeme žítVíme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt...
Římanům 7:14...se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hroznýVíme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný...
Římanům 7:18...to tedy , ale spíše hřích, který je ve mněVím totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic...
Římanům 8:22...z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětíVíme přece, že všechno stvoření dosud společně sténá a...
Římanům 8:28...smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svatéVíme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému -...
Římanům 11:18...nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovatvěz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty...
Římanům 14:14...posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršitVím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není...
Římanům 15:29...sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. A vím, že k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným...
Římanům 16:19...srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale  všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli...
1. Korintským 3:20..." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých, že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo...
1. Korintským 7:16...vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda...
1. Korintským 8:1...Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Anovíme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá...
1. Korintským 8:2... zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha,...
1. Korintským 8:4...tedy jde o požívání masa obětovaného modlámVíme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh...
1. Korintským 12:2... bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomostiVíte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak...
1. Korintským 12:3... jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit...
1. Korintským 15:58...a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově dílevězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jde o...
1. Korintským 16:15... se mezi vámi děje v lásce. Bratřivíte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se...
2. Korintským 1:7...Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i...
2. Korintským 4:14... a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvímeVíme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s...
2. Korintským 5:1...je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.  Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude...
2. Korintským 5:6...Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána....
2. Korintským 5:11...v těle vykonal, to bylo dobré anebo zléVíme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme...
2. Korintským 8:1...vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii...
2. Korintským 11:11...nedám připravit. Proč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále,...
2. Korintským 11:27... Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocíVím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a...
2. Korintským 11:31...a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem byl v Damašku, místodržitel...
2. Korintským 12:2... Přejdu tedy k viděním a zjevením od PánaVím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety...
2. Korintským 12:3...- nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk - nevím, zda v těle nebo bez těla, to ...
Galatským 2:16...když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohanévíme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale...
Galatským 4:13...i jsem jako vy. Nijak jste mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné...
Efeským 6:8...s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidemVězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu...
Efeským 6:9... se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžekvíte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten...
Efeským 6:21...abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví...
Filipským 1:12...slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo spíše k prospěchu...
Filipským 1:13...evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha...
Filipským 1:19...Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to...
Filipským 1:25...v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a...
Filipským 2:22...svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako...
Filipským 4:15... že jste mi pomohli v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal...
Koloským 2:1... kterou on ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v...
Koloským 3:24... čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidemVězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž...
Koloským 4:6...slova jsou vždy vlídná a ochucená solí,  víte, jak máte mluvit s každým člověkem. O tom, jak se mi...
1. Tesalonickým 1:4...a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši KristuVíme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše...
1. Tesalonickým 1:5...v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali...
1. Tesalonickým 2:1...Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratřivíte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme...
1. Tesalonickým 2:2... víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečněVíte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale...
1. Tesalonickým 2:5...líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdceVíte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k...
1. Tesalonickým 2:11...jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonněVíte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec...
1. Tesalonickým 3:3...nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklatVíte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás,...
1. Tesalonickým 3:4...vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést,...
1. Tesalonickým 3:7...a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení...
1. Tesalonickým 4:2...co děláte - žijte tak, abyste se líbili BohuVíte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše...
1. Tesalonickým 5:2...vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou...
2. Tesalonickým 2:6...jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vásVíte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný...
2. Tesalonickým 3:7...ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás...
1. Timoteus 1:8...ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvajíVíme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít...
1. Timoteus 3:15...brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev...
2. Timoteus 1:12...snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen...
2. Timoteus 1:15...ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode ...
2. Timoteus 1:18...Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenst. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj...
2. Timoteus 2:19...však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ...
2. Timoteus 2:23...srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítejvíš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být...
2. Timoteus 2:25...učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a...
2. Timoteus 3:14... Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučilVíš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od...
Titus 3:11...po prvním a druhém napomenutí vyobcujVěz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám...
Filemon 1:21...v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnostivím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro...
Židům 10:30... jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milostiVíme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a...
Židům 12:17... který prodal své prvorozenství za jediný pokrmVíte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl...
Židům 13:23...povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce.  Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li...
Jakub 1:3...bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušekVíte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost....
Jakub 1:19...pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvořeníVíte, milovaní bratři, že každý člověk být pohotový k...
Jakub 3:1... Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři mojivězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohém...
Jakub 5:7...on se nebránil. Bratři, buďte trpěli do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává...
Jakub 5:11...proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménuVíte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste...
Jakub 5:20...z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět.  Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty,...
1. Petr 1:18...svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctěVíte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného...
1. Petr 5:9...a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve ře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po...
2. Petr 1:14...za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš...
2. Petr 1:20...a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního...
2. Petr 3:3...vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači...
2. Petr 3:17...stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem...
1. Jan 2:3... a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho...
1. Jan 2:18...Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k...
1. Jan 2:29...smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijdeVíte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo...
1. Jan 3:2...Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budemeVíme však, že se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho...
1. Jan 3:5...hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločinVíte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný...
1. Jan 3:14...se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme...
1. Jan 3:15...ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme...
1. Jan 3:20... co teprve Bůh, který je větší než naše srdce všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k...
1. Jan 3:24... zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. ...
1. Jan 4:13...a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám...
1. Jan 5:13...vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k...
1. Jan 5:15...něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to...
1. Jan 5:18...je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrtiVíme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se...
1. Jan 5:19...Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkalVíme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme,...
1. Jan 5:20... že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého...
3. Jan 1:12... Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědect ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme...
Juda 1:5...Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid...
Zjevení 2:2...Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalostVím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si...
Zjevení 2:13...Toto praví Ten, který ostrý dvojsečný mečVím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého...
Zjevení 7:14...ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti,...
Zjevení 12:12...k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na...

Slova obsahující víme: hladovíme (1) mluvíme (12) nestavíme (1) nevíme (17) odpovíme (1) oslavíme (2) postavíme (4) povíme (1) promluvíme (2) představíme (1) stavíme (2) strávíme (1) víme (44) vyhovíme (1) vypravíme (1) vystavíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |