Více

Hledám varianty 'více' [ více ]. Nalezeno 135 veršù.
Genesis 29:30...) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let....
Genesis 37:5...když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj...
Exodus 1:10...rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim...
Exodus 1:12...vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se...
Exodus 16:5... co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy...
Exodus 16:17...Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral...
Exodus 16:22...se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli...
Exodus 19:19...se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem....
Exodus 30:15...příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro...
Exodus 36:5...díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal...
Exodus 36:6...svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost -...
Leviticus 11:42... se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli...
Leviticus 25:16...let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let,...
Leviticus 26:18... budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad...
Leviticus 26:21... přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o...
Leviticus 26:24...vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu....
Leviticus 26:28...vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních...
Numeri 22:15...potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a ještě váženějších. Když přišli k Balaámovi, řekli...
Numeri 32:14...svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli!...
Numeri 35:8...Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení levitům část měst,...
Deuteronomium 1:11... Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl...
Deuteronomium 7:7...žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si...
Deuteronomium 15:18...- vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve...
Deuteronomium 20:1...boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozyvíce lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je...
Deuteronomium 25:3...víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen. Mlátícímu dobytčeti...
Deuteronomium 30:5... Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží  více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého...
Jozue 10:11...kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izraele...
Soudců 16:30...všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a...
Růt 1:14...obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút...
1. Samuel 2:29... které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních...
1. Samuel 18:7..."Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec...
1. Samuel 18:8...nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!"...
1. Samuel 18:29...ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští...
1. Samuel 21:12...zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se...
1. Samuel 29:4...proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David,...
1. Samuel 29:5...zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je...
2. Samuel 5:10...od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíram,...
2. Samuel 15:12... Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce...
2. Samuel 18:8...rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání...
2. Samuel 20:6..."Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj...
1. Královská 1:37... je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok...
1. Královská 1:47...‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.'...
1. Královská 10:13...každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se...
1. Královská 16:33...svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraelevíce než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský...
2. Královská 13:7...posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je...
1. Letopisů 11:9...a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou...
1. Letopisů 24:4...pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu...
2. Letopisů 9:12...každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým...
2. Letopisů 11:21... Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl...
Nehemiáš 7:2...Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: "...
Job 7:9...mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve...
Job 42:10...navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i...
Job 42:12...náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů...
Žalmy 28:5...vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že...
Žalmy 38:20...pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi...
Žalmy 69:5...zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří ...
Žalmy 69:32...vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býkvíce než dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se rozveselí, ...
Žalmy 80:19... jehož sis vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože...
Žalmy 104:35... hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše , Hospodinu! Haleluja! ...
Žalmy 130:6...jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! V Hospodina,...
Přísloví 2:19...míří do podsvětí. Kdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal...
Přísloví 6:31...krade, aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí...
Přísloví 12:8...ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe...
Přísloví 17:10...kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na...
Přísloví 26:12... Viděl jsi člověka, co si moudrý připadáVíce se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na...
Přísloví 28:16...nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane....
Přísloví 29:20...neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči pospícháVíce se čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička...
Kazatel 1:18... Poznal jsem ale, že je to honba za větrem. Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí...
Kazatel 2:12...a třeštění. (Co asi zmůže králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší...
Kazatel 6:11...- s tím, kdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ?...
Kazatel 10:10...nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had,...
Izaiáš 29:22... nebude dále zahanben, blednout strachy  více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou...
Izaiáš 30:19...očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzaléměvíce plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne ...
Jeremiáš 15:8...cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na přivedu zhoubce,...
Ezechiel 24:10...tomu městu vraždění! sám teď navrším hraniciVíce dříví, rozdmýchat plameny! se to maso rozvaří na...
Ezechiel 42:5...byly nejužší, protože ustupovaly ochozu více než spodní a prostřední místnosti budovy. Místnosti...
Daniel 3:19...vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a největším silákům ze...
Daniel 11:5...mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha...
Ozeáš 4:7...na tvé potomky. Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí...
Ozeáš 11:2...syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly...
Jonáš 4:11...Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou...
Micheáš 1:11...v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm nemáte....
Matouš 10:37...ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád syna nebo dceru více...
Matouš 11:9...tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle,...
Matouš 18:13...najde, amen, říkám vám, že se z raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily....
Matouš 19:29...nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak...
Matouš 20:31...je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se...
Matouš 21:36...kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníkyvíce než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal...
Marek 7:36... Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více to rozhlašovali. Lidé byli...
Marek 10:48...Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se...
Marek 12:43...jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni...
Lukáš 5:15...Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho...
Lukáš 7:26...tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle,...
Lukáš 18:30...království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě...
Lukáš 18:39... ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se...
Jan 3:19...ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly...
Jan 4:1... že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho...
Jan 4:41...dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům;...
Jan 5:18...i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha...
Jan 7:31...uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup...
Jan 12:43...ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne...
Jan 15:2... a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám...
Jan 21:15...zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ  více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že ...
Skutky 4:19...v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a...
Skutky 5:29...Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil...
Skutky 22:2... že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském...
Skutky 24:11... kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat se s někým v...
Skutky 27:11...a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým...
Skutky 28:23... který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím království a od rána...
Římanům 5:20... ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti...
Římanům 12:3... říkám každému z vás, si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý smýšlí střízlivě, v souladu s...
1. Korintským 12:23...těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné...
1. Korintským 14:5... abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než...
1. Korintským 14:18...to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých...
1. Korintským 15:6...se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale...
1. Korintským 15:10...milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne , ale Boží milost, která...
2. Korintským 1:5... které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení...
2. Korintským 7:13...k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus....
2. Korintským 8:5...směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z...
2. Korintským 10:8...k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben. Nechci ale, aby to vypadalo, že...
2. Korintským 11:23...služebníci? Teď mluvím jako pomatenec:  více! Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji,...
2. Korintským 12:15... i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován. Budiž, nikdy jsem...
Galatským 4:27...jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnohovíce než , jež muže ." Vy, bratři, jste tedy jako Izák...
Efeským 3:20...mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, prosíme nebo si představujeme. Jemu buď...
Filipským 1:9...Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále vícvíce rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste...
1. Tesalonickým 2:18... Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je...
2. Tesalonickým 1:3...vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Sami se vámi v Božích církvích...
Filemon 1:16...- ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý...
Filemon 1:21...ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro pokoj....
Židům 10:25...ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž...
2. Petr 1:10...od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to...
2. Jan 1:12...jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž...
3. Jan 1:13...je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. Mám totiž...
Zjevení 2:19...vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu...
Zjevení 10:6...je na , a moře i to, co je v něm, že nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude...

Slova obsahující více: nejvíce (5) osvíceni (1) osvícení (1) rozsvícené (1) střevíce (2) svíce (9) svícen (30) svícení (10) více (143) vícekrát (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |