Víc

Hledám varianty 'víc' [ víc ]. Nalezeno 118 veršù.
Genesis 26:13... A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda...
Genesis 37:3...svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém...
Genesis 37:4...jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani...
Genesis 37:8...nám chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě...
Genesis 48:19...se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů."...
Genesis 48:22...vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou...
Exodus 36:7...na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili...
Numeri 20:19...napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!"...
Deuteronomium 25:3...kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran,...
Soudců 4:24...se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala...
Soudců 19:19...mládence, který tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám...
1. Samuel 14:19...knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži...
2. Samuel 3:34...zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za...
2. Samuel 6:22...ním jsem se radoval! A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak...
2. Samuel 12:8...ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co...
2. Samuel 19:44...na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme...
1. Královská 14:22...a vším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod...
1. Královská 18:25... "a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte."...
2. Královská 6:16..."Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu...
2. Královská 10:18...sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky,...
2. Letopisů 25:9...Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil...
2. Letopisů 28:22...I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří...
2. Letopisů 33:23...jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho...
Ester 9:4...všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při ...
Job 3:21...těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu...
Job 7:8... vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu,...
Job 34:36...špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší...
Job 34:37...druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 36:21... Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který...
Žalmy 17:14...tím, cos jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti! se...
Žalmy 39:14... se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 40:6...je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale...
Žalmy 40:13...viny dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem!...
Žalmy 52:5...jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla...
Žalmy 69:32...je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se...
Žalmy 71:14... zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den...
Žalmy 73:7...krutostí. Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí...
Žalmy 77:8...nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení...
Žalmy 88:6...v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy...
Žalmy 105:24...Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho...
Žalmy 139:18...vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože,...
Přísloví 4:18...násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve...
Přísloví 19:19...potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště...
Přísloví 23:35...Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich...
Přísloví 24:5...plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá....
Kazatel 2:7...jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i...
Kazatel 5:10...nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva...
Kazatel 10:10...nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had,...
Izaiáš 1:5...odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá...
Izaiáš 5:4...judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni...
Izaiáš 9:19...napravo, zůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli...
Izaiáš 15:9...jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v...
Izaiáš 23:13...na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže...
Izaiáš 28:22...se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o...
Izaiáš 29:13...mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu...
Izaiáš 40:15...Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach....
Izaiáš 47:1...na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnku a...
Izaiáš 47:5...a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval...
Izaiáš 47:8...v bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe...
Izaiáš 47:10... takže sis v srdci myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět...
Izaiáš 51:22... z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali:...
Izaiáš 54:1...nikdy nerodila! Opuštěná totiž bude mít dětivíc dětí nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan...
Izaiáš 54:2...provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni...
Izaiáš 54:4...mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc. Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů -...
Izaiáš 56:12...Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé...
Jeremiáš 4:1...Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očívíc nebloudil! Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti...
Jeremiáš 5:3...hubils je, ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen...
Jeremiáš 22:15...a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít?...
Jeremiáš 46:23...Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera...
Ezechiel 5:7...tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte...
Ezechiel 5:9...jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče!...
Ezechiel 5:16... vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a...
Ezechiel 8:17... že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc popouzet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do...
Ezechiel 16:25...každému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s...
Ezechiel 16:26...sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, jsem se rozezlil! Hle - vztáhl jsem na tebe ruku a...
Ezechiel 16:29... ale neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi...
Ezechiel 16:47...vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani...
Ezechiel 23:19...jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se...
Ezechiel 31:5...nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík množství...
Ezechiel 33:32... v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro  víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a...
Daniel 5:9...ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když...
Ozeáš 2:18...říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli...
Ozeáš 4:2... zlodějství a cizoložení - rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá...
Ozeáš 4:7... nebudu dbát na tvé potomky. Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili...
Ozeáš 6:3... abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako...
Ozeáš 9:15...ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit,...
Ozeáš 10:1...býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší...
Ozeáš 11:2...svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům přinášeli...
Joel 2:19... víno a olej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu...
Amos 4:4...si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky....
Jonáš 1:11...pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak se ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby se...
Nahum 1:12...když jsem , Judo, pokořil, nepokořím nikdy víc. Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy...
Nahum 3:16...se jako žravý hmyz! I kdyby tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a...
Sofoniáš 2:15...v bezpečí a namlouvalo si: ", jen , a nikdo víc!" Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší! Každý...
Matouš 6:25...jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na...
Matouš 12:41...kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto...
Matouš 12:42...Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí...
Matouš 20:10...přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho...
Matouš 27:23...zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a...
Marek 8:14...ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se...
Marek 15:14...zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim...
Lukáš 3:13..." ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc, než máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat...
Lukáš 7:43...ho bude mít raději?" "Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš....
Lukáš 9:13..." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli...
Lukáš 11:31...Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s...
Lukáš 11:32...kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do...
Lukáš 12:4... kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když...
Lukáš 12:23...co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na...
Lukáš 12:48...vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby ...
Lukáš 17:5...mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,"...
Skutky 20:24... však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem...
Římanům 15:13...aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni...
2. Korintským 8:3... že z vlastní vůle dávali, co mohli, bavíc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také...
2. Korintským 11:23...služebníci? Teď mluvím jako pomatenec:  více! Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji,...
2. Korintským 12:6... Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná...
Filipským 1:9...Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí,...
Filipským 2:3... ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také...
Židům 8:12...vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu...

Slova obsahující víc: jevící (1) mluvící (5) mluvícího (6) mluvících (1) mluvícímu (1) navíc (35) nejvíce (5) osvíceni (1) osvícení (1) rozsvícené (1) sebevíc (3) střevíce (2) svíce (9) svícen (30) svícení (10) svíci (6) svící (2) svícnem (2) svícnu (15) svícnů (8) svícny (5) víc (130) více (143) vícekrát (1) víckrát (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |