Vířil

Hledám varianty 'vířil' [ vířil (1) víře (54) ]. Nalezeno 55 veršù.
2. Samuel 16:13... a jak šel, zlořečil, házel po něm kamenyvířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním,...
Skutky 13:8...odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý....
Skutky 14:22...duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá...
Skutky 16:5...a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a...
Skutky 19:4...svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval jevíře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to...
Skutky 20:21...i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do...
Římanům 1:8...svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v...
Římanům 1:17...něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víryvíře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z...
Římanům 3:30...přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V...
Římanům 4:11...přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných...
Římanům 4:19..." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost...
Římanům 4:20...nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co...
Římanům 11:20... Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil...
Římanům 14:1...Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst...
Římanům 15:13...Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále...
1. Korintským 16:13...však, bude mít možnost. Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi...
2. Korintským 1:24...nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu...
2. Korintským 5:11...bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidivíře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i...
2. Korintským 8:7...také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce,...
2. Korintským 13:5...prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus?...
Galatským 2:20...žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si zamiloval a vydal za sám...
Galatským 3:2...jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali...
Galatským 3:5...vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil...
Galatským 3:22... aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi...
Galatským 5:6...přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo...
Efeským 1:15...Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,...
Filipským 1:25...pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu...
Filipským 3:9... jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho...
Koloským 1:4...Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým....
Koloským 1:23...úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste...
Koloským 2:7...něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte...
1. Tesalonickým 3:2...evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat....
1. Tesalonickým 3:5...jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí...
1. Tesalonickým 3:6...ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v...
1. Timoteus 1:2... naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od...
1. Timoteus 1:4...k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z...
1. Timoteus 1:19... které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal...
1. Timoteus 2:7...(říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby...
1. Timoteus 2:15...- její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat...
1. Timoteus 4:12...pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v láscevíře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a...
1. Timoteus 6:21... Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista...
2. Timoteus 1:13... měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého...
Titus 1:4...bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše,...
Titus 1:13... Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí,...
Titus 2:2...jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají,...
Titus 3:15... pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a...
Filemon 1:5... děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby...
Židům 11:13...písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli,...
Židům 11:39...jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení,...
Jakub 1:6...štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž...
Jakub 2:5...chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh...
Jakub 2:24...je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také...
1. Petr 5:9...a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po...
2. Petr 1:5...řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání...
Juda 1:20... milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |