Váze

Hledám varianty 'váze' [ váze (20) váhy (13) váhu (9) váhami (1) vahách (3) váha (3) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 24:22...a dva zlaté náramky pro její ruce, každýváze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera....
Genesis 43:21...leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme...
Leviticus 19:36...při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý hin. jsem...
Numeri 7:13...Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:19...Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:25...Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:31...Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:37... Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:43...Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:49...Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:55...Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:61...Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:67... Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:73...Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:79...Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Jozue 7:21... dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihluváze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a vzal jsem si to...
1. Samuel 17:5... Oblečen byl do bronzového šupinatého pancířeváze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na...
1. Samuel 17:7...násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrotváze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl...
2. Samuel 14:26...je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera...
2. Samuel 21:16... potomek Refajců (který měl bronzové kopíváze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že...
1. Královská 7:47... že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážilVáha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal...
1. Letopisů 28:14...náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro...
1. Letopisů 28:15... pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny určil...
1. Letopisů 28:16... pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlice, misky...
1. Letopisů 28:17...misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu...
1. Letopisů 28:18...každé jednotlivé mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu,...
2. Letopisů 4:18... které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal...
2. Letopisů 29:11...hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a...
Ezdráš 8:34...Binuiho. Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžší, než je písek v...
Job 31:6...pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli noha z...
Žalmy 62:10...tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte...
Přísloví 11:1... ústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu...
Přísloví 16:11...jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míryváhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo...
Přísloví 20:23...pomůže. Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk...
Izaiáš 22:24...svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků -...
Izaiáš 40:12...prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha...
Izaiáš 40:15...jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil...
Izaiáš 46:6...Lidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby...
Jeremiáš 32:10...list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní...
Ezechiel 5:1...si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání,...
Ezechiel 45:10...můj lid, praví Panovník Hospodin. Mějte poctivé váhy, poctivou efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou...
Daniel 5:27...‚sečetl' a podtrhl. Tekel - byl jsizvážen' na vahách a shledán příliš lehkým. Peres - tvé království je...
Amos 8:5...a k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva...
Micheáš 6:11...míry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a falešná závaží v mošně? Vaši boháči jsou násilníci a...
Zjevení 6:5...koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak...

Slova obsahující váze: doprovázejících (1) doprovázel (6) doprovázela (2) doprovázeli (5) doprovázelo (2) doprovázely (2) doprovázen (4) doprovázeni (2) provázej (1) provázejí (1) provázek (1) provázel (6) provázela (1) provázeli (1) provázena (1) provázet (3) rovnováze (1) váze (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |