Vámi

Hledám varianty 'vámi' [ vy (452) vás (1132) vámi (304) vám (1093) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:29...lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země...
Genesis 3:1...Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce...
Genesis 3:5..., že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když...
Genesis 9:2...řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské...
Genesis 9:3...vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbevám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve...
Genesis 9:7...Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k...
Genesis 9:9...synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvuvámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí,...
Genesis 9:10...semenem i s každou živou bytostí, jež jevámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším...
Genesis 9:11...- se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírámvámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo nikdy nebude...
Genesis 9:12...zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je...
Genesis 9:15...se ukáže duha, připomenu si svou smlouvuvámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava...
Genesis 17:10...ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouvavámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat:...
Genesis 17:11... bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo jevás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za...
Genesis 19:8...Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muževyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic...
Genesis 22:5...půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme sevám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na...
Genesis 23:4...mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit...
Genesis 23:9... která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště."...
Genesis 26:27..."Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidítevyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali,...
Genesis 27:45...zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošluvyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit...
Genesis 31:29...a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci...
Genesis 34:10... Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem...
Genesis 34:11...pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké...
Genesis 34:15...neobřezanému muži - to by pro nás byla hanbaVyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás,...
Genesis 34:16...z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s...
Genesis 41:55...Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel...
Genesis 42:15..."Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud...
Genesis 42:16...nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednohovás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni,...
Genesis 42:19...tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jedenvás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k...
Genesis 42:22...jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli...
Genesis 42:33...‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednohovás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a...
Genesis 42:34... že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat...
Genesis 42:38...a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj synvámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám....
Genesis 43:14...bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi...
Genesis 43:23...však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem...
Genesis 44:10...otrokem ale bude jen ten, u koho se to najdeVy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své...
Genesis 44:17...otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohárVy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu...
Genesis 44:23...jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-livámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A...
Genesis 45:5...jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi...
Genesis 45:7...se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám...
Genesis 45:8...život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - ževámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v...
Genesis 45:18...svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi...
Genesis 45:20...se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové...
Genesis 46:33...vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání,...
Genesis 46:34...- jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají...
Genesis 47:16...Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k...
Genesis 47:23... Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a...
Genesis 48:21...Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh budevámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak...
Genesis 49:1... Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se,  vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte...
Genesis 50:21...mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám sevás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě...
Genesis 50:24...Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůhvám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s...
Genesis 50:25...Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: "vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef...
Exodus 3:13...přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají:...
Exodus 3:14..."Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k...
Exodus 3:15..."Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a...
Exodus 3:16...Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetelvám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás...
Exodus 3:17...k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců,...
Exodus 3:19...Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou...
Exodus 3:20...Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí....
Exodus 4:15... pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se...
Exodus 5:5... jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao...
Exodus 5:10...poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat...
Exodus 5:18...Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!"...
Exodus 5:21...tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás...
Exodus 6:6... Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem HospodinVyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich...
Exodus 6:7...vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že ...
Exodus 6:8...Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi,...
Exodus 7:4...v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy,...
Exodus 7:9...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš...
Exodus 8:24...přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti....
Exodus 9:28...Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl:...
Exodus 10:5...Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy, které...
Exodus 10:10...jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel býtvámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si...
Exodus 10:16...jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete...
Exodus 11:1...faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud...
Exodus 11:9...rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě...
Exodus 12:2...a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci...
Exodus 12:13...na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás...
Exodus 12:14... Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu...
Exodus 12:22...tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdovás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť...
Exodus 12:23...a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro...
Exodus 12:25...tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. ...
Exodus 12:26... jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?'...
Exodus 12:31...a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého liduvy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte...
Exodus 12:49...však jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícíhovás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se...
Exodus 13:3...lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud...
Exodus 13:19...země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k...
Exodus 14:13..."Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak...
Exodus 14:14...je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl:...
Exodus 14:17...odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na...
Exodus 16:3...nad hrnci masa a jídali chléb do sytostiVy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto...
Exodus 16:4...Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a...
Exodus 16:6...ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu...
Exodus 16:8... že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:15...to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto:...
Exodus 16:29... přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne...
Exodus 16:32...všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta."...
Exodus 18:10...Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem...
Exodus 19:4...jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní...
Exodus 19:6...žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou...
Exodus 20:20...odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili."...
Exodus 20:22...k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsemvámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte...
Exodus 22:23...volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí...
Exodus 23:9...i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalcevy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste...
Exodus 23:13...nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst...
Exodus 24:8...tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na...
Exodus 24:14...horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud sevám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco...
Exodus 26:33... vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V...
Exodus 29:42...Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam sevámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu...
Exodus 30:32...olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije...
Exodus 30:36... kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení...
Exodus 31:13... soboty, neboť to je znamení mezi mnouvámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem...
Exodus 31:14... váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v...
Exodus 33:5...žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale...
Leviticus 1:2..."Promluv k synům Izraele takto: Když někdovás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z...
Leviticus 8:34...potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního...
Leviticus 9:4...spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš...
Leviticus 9:6...řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš...
Leviticus 10:7... budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehlVy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste...
Leviticus 10:17...na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před...
Leviticus 11:4...nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý...
Leviticus 11:5...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý...
Leviticus 11:6...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý...
Leviticus 11:7... Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:8...jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto:...
Leviticus 11:10...vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich...
Leviticus 11:11...však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se...
Leviticus 11:12...Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit....
Leviticus 11:20... Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další...
Leviticus 11:23... Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili....
Leviticus 11:26... který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude...
Leviticus 11:27...čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude...
Leviticus 11:28... do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinuvypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás...
Leviticus 11:29...nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů,...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny,...
Leviticus 11:35...i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou...
Leviticus 11:38...zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst,...
Leviticus 11:41...do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť...
Leviticus 11:45...se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí,...
Leviticus 14:34...a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi...
Leviticus 16:29...vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se...
Leviticus 16:30...přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před...
Leviticus 16:31...budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to...
Leviticus 16:34... očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové...
Leviticus 17:8...domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijívás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře...
Leviticus 17:10...domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijívás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se...
Leviticus 17:11...lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť...
Leviticus 17:12...život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdovás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás,...
Leviticus 17:13...synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijívás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí...
Leviticus 18:3...se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se...
Leviticus 18:24... Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji...
Leviticus 18:26...za její hřích a země vyvrhne své obyvateleVy však zachovávejte pravidla a zákony a nedopouštějte...
Leviticus 18:27...páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte,...
Leviticus 18:28...tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrnítevyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před...
Leviticus 18:30...ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež...
Leviticus 19:23...něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst....
Leviticus 19:25...jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce....
Leviticus 19:34...mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám...
Leviticus 19:36...a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna pravidla a...
Leviticus 20:22...všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli....
Leviticus 20:23...bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi...
Leviticus 20:24...páchali všechny tyto věci, se mi zhnusiliVám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji...
Leviticus 20:25...zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem...
Leviticus 20:26... neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena...
Leviticus 22:33...Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem...
Leviticus 23:10...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop...
Leviticus 23:32... ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce...
Leviticus 25:2...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní...
Leviticus 25:11...se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo...
Leviticus 25:12...vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V...
Leviticus 25:19...tehdy budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a...
Leviticus 25:21...sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky!...
Leviticus 25:23...nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mněvy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již...
Leviticus 25:38...mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych...
Leviticus 25:44... které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je...
Leviticus 25:45...je koupit také z potomků přistěhovalců, kteřívás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a...
Leviticus 26:4...a zachovávat přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou...
Leviticus 26:6...Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí...
Leviticus 26:7...neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás...
Leviticus 26:8...nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pětvás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc,...
Leviticus 26:9...nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím sevám a způsobím, abyste se rozplodili a rozmnožili; tak...
Leviticus 26:11...vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet,...
Leviticus 26:12...mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. ...
Leviticus 26:13...mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otroky....
Leviticus 26:16... přikázání, pak porušíte mou smlouvu a  vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež...
Leviticus 26:17...vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás...
Leviticus 26:18...Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši...
Leviticus 26:19...vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu...
Leviticus 26:20...jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce....
Leviticus 26:21...mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás...
Leviticus 26:22...kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš...
Leviticus 26:24...nadále stavět proti mně, postavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více:...
Leviticus 26:25...za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete...
Leviticus 26:26...mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele.  vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné...
Leviticus 26:28...stavět proti mně, postavím se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete...
Leviticus 26:30...vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšinyvymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k...
Leviticus 26:33... když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se...
Leviticus 26:34...zpustošení bude země konečně užívat svých sobotvy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země...
Leviticus 26:36...v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdovás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí...
Leviticus 26:38... zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi...
Leviticus 26:39...a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdovás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou...
Numeri 1:4...Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého...
Numeri 1:5...otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze...
Numeri 9:8...Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:10...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokolivás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo...
Numeri 9:14...Hod beránka slavit přistěhovalec žijícívás, jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod...
Numeri 10:8...budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení....
Numeri 10:9...ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste...
Numeri 10:29...Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám...
Numeri 11:18...masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny,...
Numeri 11:20... deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli...
Numeri 12:6...dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění,...
Numeri 14:28...Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, ževámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše...
Numeri 14:29...Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdovás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše,...
Numeri 14:30... nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn...
Numeri 14:42...Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé...
Numeri 14:43...porazí! Amalekovci a Kananejci se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina...
Numeri 15:2...Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu...
Numeri 15:14...pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokolivás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící...
Numeri 15:15... Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícíhovás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení...
Numeri 15:16...si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný...
Numeri 15:18..."Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj...
Numeri 15:23... která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to...
Numeri 15:26...odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímuvás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud...
Numeri 15:29...Izraelitu i pro přistěhovalce žijícíhovás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však...
Numeri 15:39...řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje...
Numeri 15:41...svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem...
Numeri 16:9...řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a...
Numeri 16:10...s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se...
Numeri 17:6...dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však...
Numeri 17:19...Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde sevámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil,...
Numeri 17:20...setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří...
Numeri 18:3...o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížitvybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni,...
Numeri 18:4...veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný sevám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při...
Numeri 18:6...hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a...
Numeri 18:7...a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře...
Numeri 18:26...synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako...
Numeri 18:27...jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s...
Numeri 18:28...to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, takvy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které...
Numeri 18:29...z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. ...
Numeri 18:30... co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu....
Numeri 18:31...jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekolivy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při...
Numeri 20:10...shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyštevy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se...
Numeri 22:8...slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští...
Numeri 22:13...se do své země. Hospodin mi nedovolil jítvámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry...
Numeri 28:22...přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat...
Numeri 28:30...po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě...
Numeri 29:5... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní...
Numeri 31:15...kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na...
Numeri 31:19... které ještě nepoznaly muže, si nechte živéVy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni,...
Numeri 32:6..."Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od...
Numeri 32:14... Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otcůvy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův...
Numeri 32:21...půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem...
Numeri 32:23...proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a...
Numeri 32:29...izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokudvámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý...
Numeri 32:30...dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud všakvámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví...
Numeri 33:53... Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na...
Numeri 33:55...otcovských pokolení. Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním...
Numeri 33:56... co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k...
Numeri 34:2...do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od...
Numeri 34:17...k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn...
Numeri 35:11...přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské zeměvyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště....
Numeri 35:12...ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten,...
Numeri 35:13...k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a...
Numeri 35:29...se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení,...
Deuteronomium 1:8...velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim...
Deuteronomium 1:9...ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás...
Deuteronomium 1:10..."Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůhvás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi!...
Deuteronomium 1:11... Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát...
Deuteronomium 1:17...ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranníVyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte...
Deuteronomium 1:18... vznesete na a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od...
Deuteronomium 1:20... jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš...
Deuteronomium 1:22... Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme...
Deuteronomium 1:23...máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsemvás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene....
Deuteronomium 1:26... kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste...
Deuteronomium 1:29...navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který...
Deuteronomium 1:30...strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž,...
Deuteronomium 1:33...jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a...
Deuteronomium 1:37...prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam...
Deuteronomium 1:40...- ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadíVy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři."...
Deuteronomium 1:42... Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem...
Deuteronomium 1:43... Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu...
Deuteronomium 1:44...do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydlelivytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili...
Deuteronomium 1:45... naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak...
Deuteronomium 2:4... synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi,...
Deuteronomium 2:5...si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž...
Deuteronomium 3:18...Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za...
Deuteronomium 3:19...dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům...
Deuteronomium 3:20...Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za...
Deuteronomium 3:22... Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 3:26...hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o...
Deuteronomium 4:1...tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země,...
Deuteronomium 4:2...Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale...
Deuteronomium 4:4...středu každého, kdo následoval peorského BaalaVy, kdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes...
Deuteronomium 4:5...jste však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil,...
Deuteronomium 4:8...tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor,...
Deuteronomium 4:12...samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdyvám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste...
Deuteronomium 4:13... ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlasVyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž...
Deuteronomium 4:14...desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v...
Deuteronomium 4:15...v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdyvám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste...
Deuteronomium 4:20...tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak...
Deuteronomium 4:22... Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na...
Deuteronomium 4:23...na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterouvámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což...
Deuteronomium 4:26... svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za...
Deuteronomium 4:27...v dlouho; budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam...
Deuteronomium 4:34...očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je...
Deuteronomium 5:1...jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě je...
Deuteronomium 5:4...jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodinvámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. (...
Deuteronomium 5:5...v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinemvámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se...
Deuteronomium 5:32...dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani...
Deuteronomium 5:33...napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a...
Deuteronomium 6:1...a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal,  vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete...
Deuteronomium 6:20...znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme...
Deuteronomium 7:4...ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vyhladil. Proto s nimi...
Deuteronomium 7:7...jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a...
Deuteronomium 7:8...jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu,...
Deuteronomium 8:19...cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před...
Deuteronomium 8:20... že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste...
Deuteronomium 9:8... Popouzeli jste Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy,...
Deuteronomium 9:10...prstem. Na nich byla všechna slova, kterávám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den...
Deuteronomium 9:16...si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky,...
Deuteronomium 9:19...jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát ...
Deuteronomium 9:23...a Kibrot-hataavě jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru,...
Deuteronomium 9:24...jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před...
Deuteronomium 9:25...ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine...
Deuteronomium 10:4...tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den...
Deuteronomium 10:15...Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes....
Deuteronomium 10:22... ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:2...a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži,...
Deuteronomium 11:4...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemiVy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho...
Deuteronomium 11:5... a tak je vyhubil. dodnes si pamatujete, covámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co...
Deuteronomium 11:7... jejich stany i všechno živé, co šlo za nimiVy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké...
Deuteronomium 11:8... Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem,...
Deuteronomium 11:13... Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:17...jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a...
Deuteronomium 11:21...svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 11:22...pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet...
Deuteronomium 11:23...cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy...
Deuteronomium 11:25...Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z...
Deuteronomium 11:26... kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li...
Deuteronomium 11:27...přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat...
Deuteronomium 11:28... svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste...
Deuteronomium 11:31...se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v...
Deuteronomium 11:32...dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež...
Deuteronomium 12:10...se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám ...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co...
Deuteronomium 12:12...s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys...
Deuteronomium 13:1...syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho...
Deuteronomium 13:4... o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete...
Deuteronomium 13:6...služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od...
Deuteronomium 14:7...sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás...
Deuteronomium 14:8... Vepř sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte...
Deuteronomium 14:10...ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky...
Deuteronomium 14:19...a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo...
Deuteronomium 16:1...Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě,...
Deuteronomium 17:16...lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." ...
Deuteronomium 19:9...ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 20:4...nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a...
Deuteronomium 20:18... jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se...
Deuteronomium 23:5...nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z...
Deuteronomium 23:11...se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor....
Deuteronomium 23:17...se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které sivás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele ...
Deuteronomium 27:1...lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou...
Deuteronomium 27:4...ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na...
Deuteronomium 28:14... která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď...
Deuteronomium 28:54... tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivějšívás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve...
Deuteronomium 28:56...nezbylo. Nejcitlivější a nejchoulostivějšívás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva...
Deuteronomium 28:62...jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi!...
Deuteronomium 28:63...bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst,...
Deuteronomium 28:64...ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po...
Deuteronomium 28:68...svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž...
Deuteronomium 29:3... znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění...
Deuteronomium 29:4...k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na...
Deuteronomium 29:6...jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli semvytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský...
Deuteronomium 29:9...Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínáníVy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši...
Deuteronomium 29:13... Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejenvámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším...
Deuteronomium 29:17... stříbro a zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se...
Deuteronomium 29:21...Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak...
Deuteronomium 30:18... aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem,...
Deuteronomium 30:19...obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a...
Deuteronomium 31:2... řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 31:3...nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůhvy, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám...
Deuteronomium 31:6...nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přecevámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal...
Deuteronomium 31:26...tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám....
Deuteronomium 31:27...se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny...
Deuteronomium 31:29...smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 32:38...kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - ,...
Deuteronomium 32:39... jen jsem jediný a není Boha kromě mne. vám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ...
Deuteronomium 32:46... řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým...
Deuteronomium 32:47...všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu...
Jozue 1:3... Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat...
Jozue 1:11...překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu...
Jozue 1:13...kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš...
Jozue 1:14... vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v...
Jozue 1:15...Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin,...
Jozue 2:9...na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy...
Jozue 2:10...vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta...
Jozue 2:11...vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšelivyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili...
Jozue 2:12...nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které...
Jozue 2:14...patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu...
Jozue 2:16...na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny,...
Jozue 3:4...nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte...
Jozue 3:5...Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím:...
Jozue 3:10...Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce,...
Jozue 3:11... Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z...
Jozue 4:6...kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají:...
Jozue 4:23...přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak...
Jozue 5:9...tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsemvás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes...
Jozue 6:3...ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdinyVy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně...
Jozue 6:10...trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne,...
Jozue 6:16...na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším,...
Jozue 6:18...ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli i...
Jozue 7:12... protože klatbě propadli sami. Nebudu vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň...
Jozue 8:7...námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkatvy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš...
Jozue 9:7..."A co když bydlíte mezi námi? Jak bychomvámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli...
Jozue 9:12...smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a...
Jozue 9:22... že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás!...
Jozue 9:23...Od teď nikdy nepřestanete otročit: Budouvás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi...
Jozue 9:24...Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země před...
Jozue 10:19...jeskyně velké balvany a postavte tam strážeVy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele....
Jozue 17:15...lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesůVykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je...
Jozue 17:17..."Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho,...
Jozue 18:3...ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si...
Jozue 18:6... přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi...
Jozue 18:7...před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo...
Jozue 18:8...Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli...
Jozue 20:2...Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo...
Jozue 20:3... kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se...
Jozue 22:2...Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste...
Jozue 22:3...bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 22:4...bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte sevy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal...
Jozue 22:5...velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina...
Jozue 22:18...Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se...
Jozue 22:24...potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám...
Jozue 22:25... synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi násvás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem...
Jozue 22:27...zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námivámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme...
Jozue 22:28...na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl...
Jozue 23:3... váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil...
Jozue 23:5...zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to...
Jozue 23:7... Rozhodně se nesměšujte s národy, které tuvámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani...
Jozue 23:9... jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi...
Jozue 23:10... dodnes před vámi nikdo neobstál. Jedinývás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak...
Jozue 23:12...se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznit, mísit se s nimi a oni s...
Jozue 23:13... potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a...
Jozue 23:14...i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna...
Jozue 23:15...ani jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš...
Jozue 23:16... dal. Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům...
Jozue 24:5... která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli...
Jozue 24:7...jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a...
Jozue 24:8...době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání....
Jozue 24:9...Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak...
Jozue 24:10... aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás...
Jozue 24:11... Chetejci, Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal...
Jozue 24:12...vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále....
Jozue 24:13...krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech,...
Jozue 24:15...Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu...
Jozue 24:20...budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naložívámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval...
Jozue 24:27...všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid...
Soudců 1:3...bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdemevámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda...
Soudců 2:1...Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem...
Soudců 2:2...s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem...
Soudců 2:3...Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich...
Soudců 5:10...lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž HospodinVy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech...
Soudců 6:8...řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví....
Soudců 6:9...z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctvíVytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás...
Soudců 6:10...před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy...
Soudců 6:31...Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit?...
Soudců 7:7..."S těmi třemi sty muži, kteří chlemtalivás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska...
Soudců 7:18...co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za...
Soudců 8:2..."Co jsem vlastně dokázal ve srovnánívámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské...
Soudců 8:3...paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co...
Soudců 8:7...máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vy Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za...
Soudců 8:19...- kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij...
Soudců 8:23...z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin."...
Soudců 8:24...vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu...
Soudců 9:2..."Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových...
Soudců 9:7...prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotamvystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě...
Soudců 9:17...jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z...
Soudců 9:18...život, aby vás vysvobodil z rukou MidiáncůVy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste...
Soudců 9:19... radujte se z Abimelecha a on se radujevás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a...
Soudců 10:11...baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni, Sidonci...
Soudců 10:12...a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a...
Soudců 10:13... a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodilVy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto...
Soudců 10:14...si volat k bohům, které jste si zvolili; jen  vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to...
Soudců 11:9...v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když sevámi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá,...
Soudců 12:2...lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem...
Soudců 12:4...muži na udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed...
Soudců 14:12...třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní...
Soudců 14:13...šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu...
Soudců 15:7...šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud...
Soudců 18:10...se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný...
Soudců 18:25..."Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!"...
Soudců 19:24...dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen...
Soudců 20:7...spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hlevy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě...
Soudců 20:12... Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou...
Soudců 21:22...jsme v boji neukořistili dost žen pro všechnyVy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak...
Růt 1:8... "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž jevám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim...
Růt 1:9...vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na...
Růt 1:13...vdala a porodila syny, copak byste čekaly,  vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, ...
Růt 2:4...rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodinvámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu...
1. Samuel 2:3...Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on...
1. Samuel 2:23...to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí sevás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším...
1. Samuel 2:33...rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někohovás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše...
1. Samuel 4:9... nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael...
1. Samuel 6:3...Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat...
1. Samuel 6:5...čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat...
1. Samuel 7:3...se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele...
1. Samuel 7:5..."Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy....
1. Samuel 8:11...něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu...
1. Samuel 8:13...válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky....
1. Samuel 8:14...mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům....
1. Samuel 8:17...pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete...
1. Samuel 10:2...otec nemá starost o oslice, ale bojí sevás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš...
1. Samuel 10:15...za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás,...
1. Samuel 10:18... Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egyptavysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království,...
1. Samuel 10:19...i z ruky všech království, která vás utlačovalaVy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje...
1. Samuel 10:24...hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu...
1. Samuel 11:2..." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu jivámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych...
1. Samuel 11:9...obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo polednevám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to...
1. Samuel 11:10... Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné."...
1. Samuel 12:1...ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi...
1. Samuel 12:2...mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji...
1. Samuel 12:3...nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám...
1. Samuel 12:5..." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste...
1. Samuel 12:7...na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych sevámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým...
1. Samuel 12:11...Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste...
1. Samuel 12:12...bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. ...
1. Samuel 12:13... váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi...
1. Samuel 12:14...příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohemvy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete...
1. Samuel 12:15...jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a...
1. Samuel 12:22...svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti...
1. Samuel 12:23...nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen...
1. Samuel 12:24...věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se...
1. Samuel 14:9...se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokudvám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat...
1. Samuel 14:12...pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému...
1. Samuel 14:40...mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na...
1. Samuel 15:6... odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům...
1. Samuel 17:8...Šikujete se do boje? jsem přece Filištínvy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem...
1. Samuel 17:9...mně. Jestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako...
1. Samuel 17:47...tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá...
1. Samuel 22:3...krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijítvám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je...
1. Samuel 22:7...Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech...
1. Samuel 23:21...padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte...
1. Samuel 23:23...skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mněvypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi všemi...
1. Samuel 25:19...řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla...
1. Samuel 30:26... svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to...
2. Samuel 1:21...nejásají dcery neobřezaných! Svahy Gilboa, anovy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole...
2. Samuel 1:24...lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli...
2. Samuel 2:5...pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu...
2. Samuel 2:6...prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéžvám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také vám...
2. Samuel 4:11...lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým...
2. Samuel 10:5... král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si...
2. Samuel 13:28...Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz....
2. Samuel 15:27... Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsouvámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn...
2. Samuel 15:28... Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili...
2. Samuel 16:10...srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu...
2. Samuel 17:21... a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryčvylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida:...
2. Samuel 18:2...Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale:...
2. Samuel 19:23...Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi...
2. Samuel 19:44...desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece...
2. Samuel 21:3...vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
2. Samuel 21:4...nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za...
1. Královská 9:6...dodržovat přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
1. Královská 11:2..."Nespojujte se s nimi a oni se nespojujívámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům."...
1. Královská 12:9...a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří...
1. Královská 12:11...silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
1. Královská 12:14... Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
1. Královská 18:25..." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům,...
2. Královská 1:6... král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám:...
2. Královská 1:7...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?"...
2. Královská 2:18...do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď...
2. Královská 3:17... ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v...
2. Královská 3:18...To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města,...
2. Královská 6:19...cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří....
2. Královská 7:12...ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme...
2. Královská 10:9...a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy...
2. Královská 10:23...Baalovým ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu...
2. Královská 11:5...jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetinavás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u...
2. Královská 11:7...budete držet stráž kolem chrámu ze všech stranVy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít,...
2. Královská 17:13... který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však...
2. Královská 17:36...jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho...
2. Královská 17:37...ustanovení, práva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu...
2. Královská 17:38...bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsemvámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina,...
2. Královská 17:39...cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však...
2. Královská 18:27...s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito...
2. Královská 18:29...král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k...
2. Královská 18:30...od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
2. Královská 18:32...budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země...
2. Královská 22:15...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo...
2. Královská 22:18...hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 25:24...v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn...
1. Letopisů 12:18...přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji,...
1. Letopisů 15:12... Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim....
1. Letopisů 15:13... se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a...
1. Letopisů 16:13... jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodlVy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti...
1. Letopisů 16:19...zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou...
1. Letopisů 19:5... král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si...
1. Letopisů 22:18...byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou...
1. Letopisů 28:8...celého Izraele, před shromážděním Hospodinovýmvás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a...
2. Letopisů 7:19...a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
2. Letopisů 7:20...cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto...
2. Letopisů 10:9...a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří...
2. Letopisů 10:11...silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
2. Letopisů 10:14... ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
2. Letopisů 12:5...Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví HospodinVy jste zanechali , i tedy zanechávám vás v rukou...
2. Letopisů 13:8...je v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá...
2. Letopisů 13:11...zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s...
2. Letopisů 13:12...Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem našich...
2. Letopisů 15:2...Duch spočinul na Azariášovi, synu OdedovuVyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a...
2. Letopisů 15:7...navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným souženímVy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha ...
2. Letopisů 18:14... nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil:...
2. Letopisů 19:6...přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi. vás tedy provází hrůza z...
2. Letopisů 19:7...Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi.  vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě,...
2. Letopisů 19:10...a s upřímným srdcem. U každého sporu, kterývám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude...
2. Letopisů 19:11...ale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech...
2. Letopisů 20:15...i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné...
2. Letopisů 20:17...strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám...
2. Letopisů 23:4...králův syn. Provedete to takhle: Třetinavás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude...
2. Letopisů 24:20...Neuspějete. Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 28:9...jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samařívyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 28:11...ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří...
2. Letopisů 29:11...moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu,...
2. Letopisů 30:6...Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho...
2. Letopisů 30:8...navěky! Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k...
2. Letopisů 30:9...a soucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od...
2. Letopisů 32:11...Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás...
2. Letopisů 32:14...rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by...
2. Letopisů 32:15...bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani...
2. Letopisů 34:23...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo...
2. Letopisů 34:26...hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 36:23...dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi...
Ezdráš 1:3...vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do...
Ezdráš 4:2...otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavětvámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od ...
Ezdráš 7:21...nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je...
Ezdráš 7:24...říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných,...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete...
Nehemiáš 1:9...byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za...
Nehemiáš 2:20... "My jsme jeho služebníci a začali jsme stavětVy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" ...
Nehemiáš 4:6...Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto...
Nehemiáš 5:7... Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a...
Nehemiáš 5:8... Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohlivykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat...
Nehemiáš 6:3...Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zléhoVyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém...
Nehemiáš 13:21...říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem...
Nehemiáš 13:27... I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost,...
Job 6:21... čeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi...
Job 6:27...chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožákVy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste...
Job 6:28...přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte...
Job 12:2...na to řekl: "Opravduvy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám...
Job 12:3...vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k...
Job 13:2...viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se...
Job 13:4...promluvit, s Bohem chci projednat svou přiVy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne...
Job 13:9...snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře,  vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li...
Job 13:10...člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá...
Job 13:11...Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše...
Job 13:17...žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven...
Job 16:4...ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl...
Job 16:5... potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou....
Job 17:10... kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuževy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale...
Job 19:4...Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji...
Job 19:21... zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte sevy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na...
Job 19:28...cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm...
Job 19:29...ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak...
Job 27:5...nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu....
Job 27:11...Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť...
Job 32:6...Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladíkvy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělý, bál jsem se...
Job 32:12... Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo...
Job 32:14...řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy....
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrcivy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova...
Job 34:18...on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože...
Job 42:8...sebe zápalnou oběť a můj služebník Job se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně...
Žalmy 14:6...přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivýchVy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin!...
Žalmy 34:12... synové, poslouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo...
Žalmy 48:14... na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je...
Žalmy 50:22...Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když  vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti,...
Žalmy 66:16...séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němu z plna...
Žalmy 68:14... prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla holubice jsou...
Žalmy 69:33...a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidívám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin...
Žalmy 76:12... Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňtevy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece...
Žalmy 82:6...bortí se všechny zemské základy! Ano, řekl jsemVy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto...
Žalmy 94:8...nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte tovy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který...
Žalmy 103:20...nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělévy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho...
Žalmy 103:21...Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupyvy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli! Dobrořečte...
Žalmy 105:6... jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodlVy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení,...
Žalmy 114:6...Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jstevy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata...
Žalmy 115:14... kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým!  vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od...
Žalmy 118:26... jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem!...
Žalmy 129:8... je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" ...
Žalmy 134:1...velebit, každý, kdo je Hospodinův služebníkvy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin!...
Žalmy 135:2...jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužícívy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v...
Žalmy 139:19..., Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno...
Přísloví 1:23...tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě...
Přísloví 1:26... Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás...
Přísloví 1:27...přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a...
Přísloví 4:2... dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte učení. Sám jsem byl...
Přísloví 8:4...do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím....
Přísloví 8:6... dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou....
Píseň 2:7...pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 3:5...matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 5:8...mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu...
Píseň 8:4...hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, neprobouzejte, nerozněcujte lásku,...
Izaiáš 1:7...leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela...
Izaiáš 1:15...vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším...
Izaiáš 1:29... zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty...
Izaiáš 3:14...proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist...
Izaiáš 5:5... že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její...
Izaiáš 5:8...- bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem,...
Izaiáš 7:13..." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám...
Izaiáš 7:14...unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a ...
Izaiáš 7:20...za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten...
Izaiáš 8:13...a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach....
Izaiáš 8:14...ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem...
Izaiáš 8:19...zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a...
Izaiáš 10:4...poprosit? Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím...
Izaiáš 14:29...král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte sevy všichni Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil....
Izaiáš 18:2...po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůruvy rychlí poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu...
Izaiáš 18:3...protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světěvy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhev,...
Izaiáš 21:10...Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele....
Izaiáš 21:13...se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad ArábiíVy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině,...
Izaiáš 21:14...v arabské pustině, žíznivým vodu přinesteVy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají...
Izaiáš 22:12... kdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupůvás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy,...
Izaiáš 22:14...Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin...
Izaiáš 23:2...poznali, jak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřežívy, kupci sidonští, kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes...
Izaiáš 27:12...obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potokuvy, synové Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den...
Izaiáš 28:14... v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovovy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte:...
Izaiáš 28:19...jako hlína zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista...
Izaiáš 28:23...uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále...
Izaiáš 29:10...po víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky,...
Izaiáš 29:11...vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu,...
Izaiáš 30:3...silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši...
Izaiáš 30:5... neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortel o...
Izaiáš 30:13...násilí a lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi,...
Izaiáš 30:15...bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězstvívy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na...
Izaiáš 30:16...budem na rychlých vranících!" Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden...
Izaiáš 30:17...Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět,...
Izaiáš 30:18...korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin...
Izaiáš 30:20...milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však...
Izaiáš 30:29... sevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti;...
Izaiáš 32:9...obstojí. Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do...
Izaiáš 32:10...ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budetevy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a...
Izaiáš 32:11... Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijdeVy bezstarostné, třeste se, vy sebejisté, chvějte se!...
Izaiáš 32:20...kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla...
Izaiáš 33:11...a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek,...
Izaiáš 35:4...- váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši...
Izaiáš 36:12...s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito...
Izaiáš 36:14...král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v...
Izaiáš 36:15...od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
Izaiáš 36:17...budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země...
Izaiáš 40:18...Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka,...
Izaiáš 40:21...Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země...
Izaiáš 41:22...Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte námvy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám...
Izaiáš 41:24...nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si...
Izaiáš 41:26...Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu...
Izaiáš 42:9...se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím....
Izaiáš 42:23...nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdovás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to...
Izaiáš 43:10...se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyšíVy jste svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož...
Izaiáš 43:12...a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměliVy jste svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve...
Izaiáš 43:14... kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon...
Izaiáš 43:19...Hle, činím novou věc, a klíčí právě teďvy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách...
Izaiáš 44:8...a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad...
Izaiáš 46:3...Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovuvy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím...
Izaiáš 46:4...v náručí: do stáří, do šedin sám, to  vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím, vás...
Izaiáš 46:5... Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým to chcete srovnávat? Což se mi někdo...
Izaiáš 46:8...jejich soužení. Vzpomeňte si na to a vzmužte sevy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé,...
Izaiáš 46:12... to učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou...
Izaiáš 48:1... nikdo z nich! Slyšte to, dome Jákobůvvy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z...
Izaiáš 48:2...Izraele vzýváte, ale ne v pravdě a ne poctivěvy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o...
Izaiáš 49:13...krajiny. Jásejte, nebesa, země, raduj sevy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil,...
Izaiáš 50:1...odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli zaprodáni,...
Izaiáš 50:10...jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v...
Izaiáš 50:11...jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň a pořizujete si pochodně,...
Izaiáš 51:1... Poslouchejte , kdo jdete za spravedlnostívy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste...
Izaiáš 51:2... Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal...
Izaiáš 52:12...nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj...
Izaiáš 55:1... Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte,...
Izaiáš 55:3...a živi budete. Věčnou smlouvu chcivámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil....
Izaiáš 55:12... co chci; úspěšně naplní své poslání. Anovyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám...
Izaiáš 57:3... kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistuptevy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstky! Komu se...
Izaiáš 59:2... aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby...
Izaiáš 61:6... vaši oráči a vinaři budou lidé z cizinyVás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu...
Izaiáš 62:6... kteří celý den a celou noc nikdy neztichnouVy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani...
Izaiáš 65:11... jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli...
Izaiáš 65:12... vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuževás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete...
Izaiáš 65:13...Hospodin: Hle, moji služebníci budou jístvy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy...
Izaiáš 65:14... Hle, moji služebníci budou zpívat štěstímvy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí....
Izaiáš 66:5...si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovovy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří...
Izaiáš 66:13... Jako když matka své dítě konejší, tak  vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte,...
Jeremiáš 2:7...se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které...
Jeremiáš 2:9...při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky...
Jeremiáš 2:31...proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad...
Jeremiáš 3:12...poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin,...
Jeremiáš 3:14...Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na...
Jeremiáš 3:15... po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a...
Jeremiáš 3:20... budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena...
Jeremiáš 5:15...dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ prastarý je to,...
Jeremiáš 5:18... Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno...
Jeremiáš 5:21...Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejtevy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši,...
Jeremiáš 5:25...sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci,...
Jeremiáš 6:16...Po jděte a vaše duše najdou odpočinutíVy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi...
Jeremiáš 6:17...jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však...
Jeremiáš 7:3...Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a  vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý:...
Jeremiáš 7:7... k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům...
Jeremiáš 7:11...mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem...
Jeremiáš 7:13...všechny ty zločiny, praví Hospodin, jsemvám mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste...
Jeremiáš 7:14...se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se...
Jeremiáš 7:15... proto udělám totéž, co jsem udělal se ŠílemVás pak od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše...
Jeremiáš 7:23...jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohemvy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám...
Jeremiáš 8:17...na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání neplatí, a...
Jeremiáš 10:1... neobřezané srdce." "Slyšte slovo, kterévám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 11:4...jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte...
Jeremiáš 13:18...nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem;...
Jeremiáš 13:20...na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti...
Jeremiáš 13:23...barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak bystevy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí!...
Jeremiáš 14:13...jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým...
Jeremiáš 14:14...jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže,...
Jeremiáš 15:11...zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy,...
Jeremiáš 15:14... jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv...
Jeremiáš 16:12... však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte...
Jeremiáš 16:13...zlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani...
Jeremiáš 17:4...vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi...
Jeremiáš 17:21...slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady...
Jeremiáš 18:6...dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snadvámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví...
Jeremiáš 18:11...‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto...
Jeremiáš 21:4...babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu...
Jeremiáš 21:5...tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení...
Jeremiáš 21:8...milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu...
Jeremiáš 21:9...městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten...
Jeremiáš 21:14...Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím...
Jeremiáš 22:2...Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lidvy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 23:2... ovce a nestaráte se o , hle, vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého...
Jeremiáš 23:16...zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o...
Jeremiáš 23:17...zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a...
Jeremiáš 23:33...od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se...
Jeremiáš 23:38...slovaortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista...
Jeremiáš 23:39...ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i...
Jeremiáš 23:40... které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá...
Jeremiáš 25:3...Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale...
Jeremiáš 25:4...mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodinvám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky,...
Jeremiáš 25:5... můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy...
Jeremiáš 25:6...se jim; nepopouzejte svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali,...
Jeremiáš 25:7...svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu...
Jeremiáš 25:27...se a padněte, že nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít...
Jeremiáš 25:29... jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele...
Jeremiáš 26:4...a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků...
Jeremiáš 26:5...slova mých služebníků proroků, kterévám znovu a znovu posílám (a vy jste je neposlouchali!),...
Jeremiáš 26:13... svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou....
Jeremiáš 26:15...a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu vám totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato...
Jeremiáš 27:9... Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, ...
Jeremiáš 27:10... se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu...
Jeremiáš 27:14...králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují...
Jeremiáš 27:15... praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými...
Jeremiáš 27:16...Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se...
Jeremiáš 29:6...jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte dětiVybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ...
Jeremiáš 29:7... Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu, neboť v...
Jeremiáš 29:8...se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám...
Jeremiáš 29:9...a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak...
Jeremiáš 29:10...se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu...
Jeremiáš 29:11...vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jakvás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a...
Jeremiáš 29:12...ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami,  vás vyslyším. Budete hledat a najdete , když budete...
Jeremiáš 29:14..., když budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí....
Jeremiáš 29:16...zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteřívámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle,...
Jeremiáš 29:19...a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin. Nuže, slyšte...
Jeremiáš 29:21... a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou...
Jeremiáš 29:27...tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tamvás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu...
Jeremiáš 29:31...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi...
Jeremiáš 30:22...jinak odvážil ke mně přistoupit? praví HospodinVy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle,...
Jeremiáš 34:15... ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímaliVy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste se, jak...
Jeremiáš 34:17...proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu....
Jeremiáš 34:21...zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 35:6... nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte vínovy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno,...
Jeremiáš 35:14...poslouchají, co jim přikázal jejich otec. vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte. Znovu...
Jeremiáš 35:15... a vy neposloucháte. Znovu a znovu jsemvám posílal všechny své služebníky proroky se slovy:...
Jeremiáš 35:18...zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho...
Jeremiáš 37:7...Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle,...
Jeremiáš 37:10...I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen...
Jeremiáš 37:19...do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani...
Jeremiáš 38:5...rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky...
Jeremiáš 40:3...neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a...
Jeremiáš 40:9...zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás...
Jeremiáš 40:10...králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany,...
Jeremiáš 42:4...k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic vám nezamlčím."...
Jeremiáš 42:10...vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemivybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť...
Jeremiáš 42:11... Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť jsemvámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky....
Jeremiáš 42:12...zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás...
Jeremiáš 42:15... - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovovy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 42:16...se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na...
Jeremiáš 42:18...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se...
Jeremiáš 42:19...a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na...
Jeremiáš 42:21...Bůh, řekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 42:22...pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl...
Jeremiáš 44:3...a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal...
Jeremiáš 44:4...oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsemvám posílal všechny své služebníky proroky se slovy:...
Jeremiáš 44:7...přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane...
Jeremiáš 44:10...neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin...
Jeremiáš 44:11...zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsemvás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky...
Jeremiáš 44:21...městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid?...
Jeremiáš 44:23...Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom...
Jeremiáš 44:25...Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleVy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali....
Jeremiáš 44:29... čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi...
Jeremiáš 47:5...z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni,...
Jeremiáš 48:43...proti Hospodinu. Strach a prach a past na vás, obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím strachem...
Jeremiáš 49:30... Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti...
Jeremiáš 50:11... praví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejtevy, kdo drancujete dědictví. Jen poskakujte jako kravka...
Jeremiáš 51:50...jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemiVy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte...
Pláč 1:12...podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se...
Ezechiel 5:16...pro národy okolo. To říkám HospodinVystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je...
Ezechiel 5:17...víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která připraví o děti....
Ezechiel 6:3...a výšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny,...
Ezechiel 6:7...skáceny a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 6:8... jsem Hospodin. Některé ale ušetřím. Někteřívás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po...
Ezechiel 7:9...tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije....
Ezechiel 9:1...nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou...
Ezechiel 11:5...říkáte, dome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik...
Ezechiel 11:7...městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec;  vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč...
Ezechiel 11:8...vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města...
Ezechiel 11:9...a na vás meč uvedu, praví Panovník HospodinVyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad...
Ezechiel 11:10...vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 11:11...území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin.  vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit...
Ezechiel 11:17...řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli...
Ezechiel 12:11...zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství,...
Ezechiel 12:25...se naplní. žádné odklady! Za vašich časůvy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním, praví...
Ezechiel 13:8...falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti prorokům,...
Ezechiel 13:12...se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak...
Ezechiel 13:14...ji se zemí, se obnaží její základy. Spadnevy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! ...
Ezechiel 13:15... - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítali,...
Ezechiel 13:20... jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propustím ty, které jste lapaly jako ptáky...
Ezechiel 13:21... které jste lapaly jako ptáky do pasti. Strhnu vám ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření,...
Ezechiel 14:22...v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí! ...
Ezechiel 18:2...jsem slovo Hospodinovo: "Co je továmi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče...
Ezechiel 18:19...bratra a prováděl mezi svým lidem špatnostiVy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' -...
Ezechiel 18:25... jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustilVy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 18:29...jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit,...
Ezechiel 18:30...spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání,...
Ezechiel 20:3...stařešinům toto: Tak praví Panovník HospodinVy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu...
Ezechiel 20:20... Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnouvámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I tito...
Ezechiel 20:31...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,  vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy,...
Ezechiel 20:33... Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou...
Ezechiel 20:34... pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a...
Ezechiel 20:35...ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář....
Ezechiel 20:36...vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod...
Ezechiel 20:37...budu soudit vás, praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku...
Ezechiel 20:38...vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na...
Ezechiel 20:39... že jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své...
Ezechiel 20:41...a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili.  vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste...
Ezechiel 20:42...národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin -  vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal,...
Ezechiel 20:44... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých...
Ezechiel 22:19... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože sevás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako...
Ezechiel 22:20...do pece, kde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám...
Ezechiel 22:21...nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a...
Ezechiel 22:22... Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:48...ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své...
Ezechiel 23:49... aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství....
Ezechiel 24:24...svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy....
Ezechiel 33:20...jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žítVy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu...
Ezechiel 34:2...těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se...
Ezechiel 34:9...se sami o sebe, a nikoli o ovce, protovy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník...
Ezechiel 34:17...a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnostiVám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu...
Ezechiel 34:18...ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin...
Ezechiel 34:31...Izraele, jsou můj lid, praví Panovník HospodinVy jste ovce - lidské ovce na pastvině - a jsem...
Ezechiel 36:2... Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto...
Ezechiel 36:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek...
Ezechiel 36:6... Hle - mluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 36:7...Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však...
Ezechiel 36:8... že pohanům kolem vás se také budou posmívatVy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete...
Ezechiel 36:9... jenž se brzy vrátí. Vždyť jsem přecevámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a...
Ezechiel 36:11...i zvířata a budou se množit a rozmáhat. Osídlím vás jako za starodávna a budu k vám ještě štědřejší než...
Ezechiel 36:12...kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovuvám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a...
Ezechiel 36:22...- Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které...
Ezechiel 36:23...národy poznají, že jsem Hospodin - na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví...
Ezechiel 36:24...jsem svatý, praví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás...
Ezechiel 36:25...zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a...
Ezechiel 36:26...ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu...
Ezechiel 36:27...srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými...
Ezechiel 36:29...a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je....
Ezechiel 36:32...svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy...
Ezechiel 36:33... Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se...
Ezechiel 37:5...praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a...
Ezechiel 37:6... do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím...
Ezechiel 37:12...Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země....
Ezechiel 37:13...Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste...
Ezechiel 37:14...a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší...
Ezechiel 39:17...se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele....
Ezechiel 39:19...v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete...
Ezechiel 43:27...obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté ...
Ezechiel 45:12...ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů  vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina...
Ezechiel 47:14...jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu...
Ezechiel 47:22...podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako...
Daniel 1:10...určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám...
Daniel 2:5...mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi...
Daniel 2:6... Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co...
Daniel 2:9...‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete...
Daniel 3:4..."Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu,...
Daniel 3:15...hudbu, padnout a klanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do...
Daniel 3:31...a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky,...
Daniel 3:32...obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal...
Daniel 6:26...napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc,...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |