Válek

Hledám varianty 'válek' [ války (30) válku (9) válkám (1) válkách (3) válka (18) válek (3) ]. Nalezeny 62 verše.
Exodus 1:10... aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze...
Exodus 13:17... Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy...
Numeri 10:9...všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky...
Jozue 11:5...se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se...
Jozue 11:23...kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele...
Jozue 14:15...největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich...
Soudců 11:4...výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro...
1. Samuel 14:52...Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného...
1. Samuel 17:13...ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí...
1. Samuel 26:10... Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na...
1. Samuel 28:1..." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat...
2. Samuel 21:15...za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům...
2. Samuel 21:18...svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa,...
2. Samuel 21:19...potomka Refajců. Když pak v Gobu začala další válka s Filištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského,...
2. Samuel 21:20...jako tkalcovské vratidlo. Také v Gatu proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i...
1. Královská 8:44... který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by...
1. Královská 14:30...Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi...
1. Královská 15:6...Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom...
1. Královská 15:7...judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě...
1. Královská 15:16...Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl...
1. Královská 15:32...Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 22:4...Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu...
1. Královská 22:6...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán...
1. Královská 22:15...králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká ...
2. Královská 3:7...král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat....
2. Královská 8:28...vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král...
1. Letopisů 5:10...sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce...
1. Letopisů 5:19...vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během ...
1. Letopisů 5:20...Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během  války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v...
1. Letopisů 20:4...vrátil do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje,...
1. Letopisů 28:3...řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil...
2. Letopisů 6:34... který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě směrem...
2. Letopisů 12:15... Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve...
2. Letopisů 13:2...z Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400...
2. Letopisů 15:19...roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti...
2. Letopisů 16:9...jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že...
2. Letopisů 18:5...čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh...
2. Letopisů 18:14...králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká...
2. Letopisů 20:1...a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě...
2. Letopisů 22:5...s izraelským králem, Achabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem...
2. Letopisů 25:13... které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po...
2. Letopisů 27:7...Bohem. Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských...
Job 5:20...zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když...
Žalmy 27:3...srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o...
Žalmy 55:22...měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku...
Izaiáš 13:4...národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem -...
Izaiáš 21:5... Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí,...
Izaiáš 27:4... Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně je vypálím. se chopí ochrany a se...
Izaiáš 29:7...Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli do války, všichni, kdo oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako...
Jeremiáš 28:8... prorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale...
Jeremiáš 41:9...Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou. Išmael, syn Netaniášův,...
Jeremiáš 50:22...vše, co jsem ti nařídil! Zemí se šíří rachot války, strašné ničení. Jak je roztlučeno, jak je rozbito...
Ezechiel 38:8...přitáhneš do země, která se vzpamatovalaválek a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské...
Daniel 7:21...jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěký...
Ozeáš 2:20...na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, mečválku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v bezpečí....
Ozeáš 10:14...množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v...
Micheáš 3:5...Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a...
Zachariáš 10:3...navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z...
Matouš 24:6...mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávyválkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít,...
Marek 13:7...mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávyválkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to...
Lukáš 21:9...a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíteválkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to...
Zjevení 11:7...šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |