Válečného

Hledám varianty 'válečného' [ válečným (1) válečný (5) válečnou (3) váleční (1) válečnému (1) válečného (2) válečné (11) válečná (2) ]. Nalezeno 26 veršù.
Numeri 31:14... na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceliválečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty...
Deuteronomium 1:41...Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do...
1. Samuel 8:12...jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu...
1. Samuel 17:20...tábora, právě když vojsko v šiku vyráželoválečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden...
1. Samuel 21:6...ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné...
1. Samuel 23:8..." A tak Saul nechal všechen lid svolatválečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže....
2. Samuel 1:27...láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do...
1. Královská 2:5... Zavraždil je, prolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás...
2. Královská 18:20...to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi...
1. Letopisů 20:1...jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě a...
Žalmy 76:4... své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípyválečné zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak...
Kazatel 9:18...než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. ...
Izaiáš 9:4...jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k spálení,...
Izaiáš 36:5...to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi...
Izaiáš 42:13...vyrazí jako bojovník, jako hrdina se rozhorlíválečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří: ...
Izaiáš 42:25...jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný hněvválečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale...
Jeremiáš 4:21... můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj...
Jeremiáš 21:4...- Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hleválečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž...
Jeremiáš 51:20...zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou...
Ezechiel 21:27...beranidla, dát rozkaz k vraždění, spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti branám, navršit...
Ezechiel 32:27...dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem,...
Joel 2:4...se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské...
Amos 2:2...keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavyválečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce,...
Zachariáš 9:10... Odstraní vozy z Efraima i koně z Jeruzalémaválečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři...
Matouš 24:6...‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se...
Marek 13:7...‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |