Váhy

Hledám varianty 'váhy' [ váze (20) váhy (13) váhu (9) váhami (1) vahách (3) váha (3) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 24:22...a dva zlaté náramky pro její ruce, každýváze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera....
Genesis 43:21...leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme...
Leviticus 19:36...při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý hin. jsem...
Numeri 7:13...Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:19...Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:25...Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:31...Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:37... Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:43...Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:49...Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:55...Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:61...Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:67... Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:73...Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Numeri 7:79...Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísaváze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech...
Jozue 7:21... dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihluváze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a vzal jsem si to...
1. Samuel 17:5... Oblečen byl do bronzového šupinatého pancířeváze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na...
1. Samuel 17:7...násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrotváze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl...
2. Samuel 14:26...je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera...
2. Samuel 21:16... potomek Refajců (který měl bronzové kopíváze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že...
1. Královská 7:47... že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážilVáha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal...
1. Letopisů 28:14...náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro...
1. Letopisů 28:15... pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny určil...
1. Letopisů 28:16... pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlice, misky...
1. Letopisů 28:17...misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu...
1. Letopisů 28:18...každé jednotlivé mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu,...
2. Letopisů 4:18... které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal...
2. Letopisů 29:11...hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a...
Ezdráš 8:34...Binuiho. Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžší, než je písek v...
Job 31:6...pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli noha z...
Žalmy 62:10...tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte...
Přísloví 11:1... ústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu...
Přísloví 16:11...jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míryváhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo...
Přísloví 20:23...pomůže. Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk...
Izaiáš 22:24...svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků -...
Izaiáš 40:12...prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha...
Izaiáš 40:15...jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil...
Izaiáš 46:6...Lidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby...
Jeremiáš 32:10...list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní...
Ezechiel 5:1...si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání,...
Ezechiel 45:10...můj lid, praví Panovník Hospodin. Mějte poctivé váhy, poctivou efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou...
Daniel 5:27...‚sečetl' a podtrhl. Tekel - byl jsizvážen' na vahách a shledán příliš lehkým. Peres - tvé království je...
Amos 8:5...a k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva...
Micheáš 6:11...míry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a falešná závaží v mošně? Vaši boháči jsou násilníci a...
Zjevení 6:5...koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |