Uznán

Hledám varianty 'uznán' [ uznejte (1) uznej (2) uznáte (5) uznat (5) uznáš (6) uznáni (1) uznán (4) uznali (3) uznal (1) uznají (2) uzná (1) ]. Nalezen 31 verš.
Soudců 10:15...řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!"...
1. Samuel 11:10..."Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do...
1. Samuel 24:12...ti cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleďuznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem...
2. Samuel 19:38...tvůj služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde...
2. Samuel 19:39...tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak...
Ezdráš 7:18...stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové...
Ester 8:5...a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavostuzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, ...
Ester 8:8...ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým jménem a zapečeťte to...
Žalmy 49:19... Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky,...
Žalmy 68:35...nebesích - slyšte, burácí hlasem mohutnýmUznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost,...
Žalmy 79:6...Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří  uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé...
Izaiáš 48:6...jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž...
Izaiáš 61:9...mezi národy: Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu...
Jeremiáš 3:13... praví Hospodin, a nehněvám se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu,...
Jeremiáš 26:14...hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když zabijete,...
Jeremiáš 28:9...a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen když...
Jeremiáš 40:4... Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke...
Jeremiáš 40:5... Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na...
Daniel 4:23...znamená, že své království znovu dostaneš,  uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout...
Daniel 11:39...bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za...
Ozeáš 2:10... vždyť mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem obilí, víno i olej dával , že...
Ozeáš 11:3...učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem...
Zachariáš 1:6...ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátiliuznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si...
Lukáš 7:29...on." Všichni jeho posluchači, i výběrčí daníuznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým...
Římanům 4:2...náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím...
1. Korintským 14:38...to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuzná, nebude uznán. Nuže, bratři moji, horlete po...
2. Korintským 4:2...před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to...
Galatským 2:7...nikomu), mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak...
2. Tesalonickým 1:5...důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte....
2. Tesalonickým 1:11...vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš...
Židům 11:4...přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a...

Slova obsahující uznán: uznán (4) uznáni (1) uznání (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |