Uzdravovat

Hledám varianty 'uzdravovat' [ uzdravujte (2) uzdravuji (2) uzdravuje (3) uzdravovat (8) uzdravováni (3) uzdravovali (3) uzdravovala (1) uzdravoval (10) ]. Nalezen 31 verš.
2. Královská 2:21...vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví HospodinUzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt ani...
2. Královská 20:5...jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hleuzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu....
Žalmy 103:3...odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on  uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v...
Žalmy 147:3...Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný IzraelUzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám...
Kazatel 3:3...čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se...
Matouš 4:23...synagogách, kázal evangelium o Královstvíuzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o...
Matouš 4:24... posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje,...
Matouš 9:35...synagogách, kázal evangelium o Královstvíuzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na...
Matouš 10:1...moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména...
Matouš 10:8...‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony...
Matouš 12:10... a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však...
Matouš 14:14...veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nimuzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci...
Matouš 15:30...a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení...
Marek 6:13...mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejemuzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i...
Lukáš 4:40...přiváděli a on na každého z nich vkládal ruceuzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi...
Lukáš 5:17... a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého...
Lukáš 6:7...farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat. On ale znal jejich...
Lukáš 6:18... Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z...
Lukáš 6:19...dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl:...
Lukáš 9:1... dal jim sílu a moc vyhánět všechny démonyuzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a...
Lukáš 9:2...nemoci a poslal je ohlašovat Boží královstvíuzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte:...
Lukáš 9:6...po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali. Když se o všem, co se dělo, doslechl i...
Lukáš 9:11...je tedy, vyprávěl jim o Božím královstvíuzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit. Když se začalo...
Lukáš 10:9...městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnouUzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám...
Lukáš 13:14...Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní,...
Lukáš 13:32... lišce: Dnes i zítra budu vymítat démonyuzdravovat; třetího dne skončím. Dnes, zítra i pozítří...
Lukáš 14:3...znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a...
Skutky 5:16...a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekněz a všichni jeho...
Skutky 9:34...lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus  uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned vstal a všichni...
Skutky 10:38...svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobrouzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním....
Skutky 28:9...i ostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |