Uzdraven

Hledám varianty 'uzdraven' [ uzdravíte (1) uzdravit (14) uzdravíš (2) uzdravím (12) uzdravily (1) uzdravilo (1) uzdravila (9) uzdravil (23) uzdraví (15) uzdraveny (2) uzdraveno (1) uzdraveni (6) uzdravena (6) uzdraven (16) uzdrav (6) ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 20:17..." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly...
Leviticus 15:13...omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere...
Leviticus 15:28...nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá....
Numeri 12:13...tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Božeuzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec...
Deuteronomium 32:39... dávám smrt a život daruji, mohu zranituzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám...
1. Samuel 6:3...ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela."...
2. Královská 1:2...Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi...
2. Královská 5:10...a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč...
2. Královská 5:14...v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se...
2. Královská 8:8...naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou...
2. Královská 8:9...tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá seUzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl...
2. Královská 8:10...a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že...
2. Královská 8:14..."Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku...
2. Královská 20:7..." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení,...
2. Královská 20:8...ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?"...
2. Letopisů 7:14...je vyslyším z nebe, odpustím jejich hříchuzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a uši...
2. Letopisů 30:20...svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s...
Job 5:18...udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé...
Job 33:25...jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se...
Žalmy 6:3...netrestej! Smiluj se, Hospodine - jsem vysílenuzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše...
Žalmy 30:3...Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys  uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil...
Žalmy 41:4...na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 41:5... smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti toběuzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře...
Žalmy 60:4... Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy,...
Žalmy 107:20...z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho...
Izaiáš 6:10... srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on...
Izaiáš 19:22...ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví....
Izaiáš 30:26...den, kdy Hospodin ováže zranění svého liduuzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno...
Izaiáš 38:9... Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života...
Izaiáš 38:16...žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi  uzdravil a oživil! Hle, ta hořkost nejprudší se...
Izaiáš 38:21...hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že...
Izaiáš 53:5...pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili...
Izaiáš 57:18...pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce...
Izaiáš 57:19...Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže...
Jeremiáš 3:22..."Vraťte se, odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine,...
Jeremiáš 14:19...k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas...
Jeremiáš 17:14...Hospodina opustili, ten pramen vody živéUzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu...
Jeremiáš 30:13... není léku na tvé bolesti, nikdo nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomněli, žádný z...
Jeremiáš 33:6...městem. Hle - potom však ovážu jejich rányuzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a...
Jeremiáš 46:11...Nadarmo si léky hromadíš - žádný nemůže uzdravit. Národy uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek zemi...
Jeremiáš 51:8...nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme...
Pláč 2:13...Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly....
Ezechiel 47:8...moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a...
Ezechiel 47:9...ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou...
Ezechiel 47:11...moři. Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou...
Ozeáš 5:13...dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro...
Ozeáš 6:1..."Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život...
Ozeáš 7:1...úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří:...
Ozeáš 11:3...oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování....
Ozeáš 14:1...jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářouUzdravím jejich odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinu,...
Ozeáš 14:5...u tebe přece smilování najdou i sirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj...
Matouš 8:7...a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijduuzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si,...
Matouš 8:8...střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a...
Matouš 8:13...jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl...
Matouš 8:16...a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše...
Matouš 9:21...totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl:...
Matouš 9:22...ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra  uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil...
Matouš 12:15...odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil. Přísně je však napomínal, aby ho neuváděli ve...
Matouš 12:22...a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly:...
Matouš 13:15...nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že...
Matouš 14:36...cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z...
Matouš 17:16...jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš....
Matouš 17:18...pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí...
Matouš 19:2...Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho:...
Matouš 21:14...V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy,...
Marek 1:34...město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal...
Marek 3:2...člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s...
Marek 3:10...měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkaliUzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká...
Marek 5:28...si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila...
Marek 5:29...a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc....
Marek 5:34...pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra  uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."...
Marek 6:5...zázrak, jen na několik nemocných vložil ruceuzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní...
Marek 6:56...cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili...
Marek 8:25...Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak...
Marek 10:52...slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra  uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě. ...
Marek 16:18...neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do...
Lukáš 4:23...jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékařiuzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum,...
Lukáš 5:15...zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a...
Lukáš 6:18...a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni...
Lukáš 7:3...starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili:...
Lukáš 7:7...přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a...
Lukáš 7:21...čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a...
Lukáš 8:2...ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z...
Lukáš 8:43...své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla...
Lukáš 8:47...přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra ...
Lukáš 8:48... "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra  uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z...
Lukáš 9:11...je tedy, vyprávěl jim o Božím královstvíuzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit. Když se začalo...
Lukáš 9:42...začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého duchauzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli...
Lukáš 14:4...uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzaluzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z...
Lukáš 17:15...očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k...
Lukáš 17:19...Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra  uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde...
Lukáš 18:42...zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra  uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním,...
Lukáš 22:51... toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho uchauzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům...
Jan 4:47... šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože umíral. "Dokud neuvidíte divy a...
Jan 5:6... a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by ...
Jan 5:9...a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však...
Jan 5:11...lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo  uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl...
Jan 5:14...ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten...
Jan 5:15...odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše...
Jan 7:23...Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte...
Jan 12:40...nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil...
Skutky 3:16...která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti...
Skutky 4:22...- člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a...
Skutky 8:7...z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost...
Skutky 14:9...Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj...
Skutky 28:8...ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruceuzdravil ho. Po události začali přicházet i ostatní...
Skutky 28:27...nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána...
Židům 12:13...to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez...
Jakub 5:15...a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké...
Jakub 5:16...hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho....
1. Petr 2:24...hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste...
Zjevení 13:3...jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se...
Zjevení 13:12...klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před...

Slova obsahující uzdraven: uzdraven (16) uzdravena (6) uzdravená (2) uzdraveného (3) uzdraveni (6) uzdravení (7) uzdraveno (1) uzdraveny (2) uzdravený (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |